ผู้การคัมภีร์ รับเรื่องร้องเรียน ชุมชนสิวารัตน์ 4

          นาวาอากาศเอก (พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด และประธานคณะปวงชนชาวไทยเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ พร้อมด้วยที่ปรึกษาอาวุโสของบริษัทฯ ได้แก่ ดร.เจริญสุข ด้วงล้อมจันทร์ (โพธิ์เงิน) ,คุณสุริยา โพธิ์เงิน รวมทั้ง คุณสุดารัตน์ ขำสกุล หัวหน้าฝ่ายเลขานุการประธานกรรมการบริหาร ลงพื้นที่ชุมชนสิวารัตน์ 4 รับฟังปัญหาของชาวชุมชนฯ พร้อมรับเรื่องร้องเรียนและความต้องการของชุมชนสิวารัตน์4 โดยมีนายสุพัฒน์  โรจนะชูจันทร์ ประธานชุมชนสิวารัตน์ 4 เป็นตัวแทนยื่นหนังสือร้องเรียนในครั้งนี้ ซึ่งชาวชุมชนฯ ต้องการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในชุมชนเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของสมาชิกในชุมชน

#SkyMed #SkyCrop #SkyMedNewGen #เมืองเศรษฐกิจพอเพียง #SkyTime #SkyHerb #GoldenTime #SkyMedCare #ร้องเรียน

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.