น.อ.(พิเศษ) คัมภีร์ เป็นประธานมอบวุฒิบัตรนักเรียนเด็กสุไหงโก-ลก

นาวาอากาศเอก (พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ ประธานคณะปวงชนชาวไทย เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัดเป็นประธานในงานมอบวุฒิบัตร บัณฑิตน้อย นักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 3 รุ่นที่ 35 โรงเรียนอนุบาลบ้านสุชาดาและประกาศนียบัตรนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รุ่นที่ 28 โรงเรียนเกษมทรัพย์  ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อเพิ่มความสำคัญทางการศึกษาให้แก่เด็กปลูกฝังความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และกระตุ้นเตือนวุฒิภาวะให้เด็กเกิดความรู้สึกผูกพันในอันที่จะใฝ่รู้เพิ่มเติมและเป็นขวัญกำลังใจในการที่จะศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นต่อไป ณ ห้องประชุมปลายสยาม โรงแรมเก็นติ้ง อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส

สำหรับงานมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อยมีนักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 3 รุ่นที่ 35 มีนักเรียนเข้ารับมอบวุฒิบัตรจบการศึกษาจำนวน 66 คน และมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รุ่นที่ 28 เข้ารับใบประกาศนียบัตรจบการศึกษาจำนวน 40 คน

ทั้งนี้ โรงเรียนอนุบาลสุชาดาถือกำเนิดจาก “สถาบันรับเลี้ยงเด็กบ้านสุชาดา” เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2527 โดยเริ่มจากเด็ก 5 คน ครู 4 คน และด้วยปณิธานอันแน่วแน่ว่า สถาบันของเราจะเพราะเลี้ยงกล้าไม้เหล่านี้ งดงาม มีคุณสมบัติที่พึงประสงค์ได้รับการตอบสนองจากท่านผู้ปกครองให้เปิดโรงเรียนระดับอนุบาล จึงได้ทำการเปิดโรงเรียนระดับอนุบาลและได้รับอนุญาตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2528 โดยมีปรัชญาว่า “เรียนดี มีทักษะ จริยะเด่น เน้นคุณธรรม”

จากปรัชญาดังกล่าวทางโรงเรียนได้ยึดมั่นปฏิบัติเสมอมา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริตในความเป็นครู เราจะรักษาสัจจะและยึดมั่นในความสุจริตในการปฏิบัติหน้าที่อันยิ่งใหญ่ จากเหตุผลและการปฏิบัติดังกล่าวก็ได้รับการร้องขอจากท่านผู้ปกครอง ให้เปิดสอนในระดับประถมศึกษา และเพื่อสนองความศรัทธาต่อท่านผู้ปกครอง จึงได้เปิดโรงเรียนเกษมทรัพย์ขึ้นในระดับชั้นอนุบาล 1-3 และป.1-6 ซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ 6 ไร่ และได้รับอนุญาตจัดตั้งวันที่ 6 พฤษภาคม 2531ซึ่งผลของการพัฒนาการศึกษาดังกล่าว ทางโรงเรียนได้ผ่านการประเมินคุณภาพของสำนักงานมาตรฐานการศึกษา (สมศ) ในปีการศึกษา 2556 รอบที่ 3 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

นอกจากนี้ทางโรงเรียนได้จัดให้มีโครงการที่เสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักศาสนาของนักเรียน เพื่อให้นักเรียนเป็นบุคคลที่มีคุณธรรมที่ดีงาม โดยได้เชิญผู้นำศาสนาทั้งศาสนาพุทธ(พระภิกษุสงฆ์) และศาสนาอิสลามมาทำการสอนบรรยายธรรมให้กับนักเรียน

นาวาอากาศเอก (พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ ประธานคณะปวงชนชาวไทย เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด กล่าวว่า รู้สึกยินดีมากที่ได้มาเป็นเกียรติมอบวุฒิบัตรการจบการศึกษาของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลบ้านสุชาดาแล โรงเรียนเกษมทรัพย์ พร้อมกับต้องขอชื่นชมวิสัยทัศน์ของอาจารย์สุชาดา เกษมทรัพย์ผู้ก่อตั้งโรงเรียนและอาจารย์เดชา เกษมทรัพย์ ผู้บริหารโรงเรียน ในเรื่องของการปลูกฝังให้นักเรียนมีจริยธรรมคุณธรรม ความรักในชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ นอกจากนี้ยังเป็นการรวมพหุวัฒนธรรมของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าไว้ด้วยกัน

 “อยากจะฝากถึงเด็กทุกคนว่าเราคือครอบครัวเดียวกันทั้งหมดนั่นคือ ครอบครัวประเทศไทย เพียงแต่อาจจะมีความรักความชื่นชอบในหลายเรื่องที่แตกต่างกัน ฉะนั้นอยากจะให้ทุกคนรู้ว่า พวกเราทุกคนคืออนาคตของประเทศ ดังนั้นอยากจะให้ช่วยกันสร้างสรรค์จรรโลงทำตัวเป็นคนดี มีจิตสาธารณะ จิตกุศลช่วยเหลือผู้อื่น พยายามมุ่งมั่นใฝ่เรียน ชอบด้านไหนไปให้ไกลสุดๆ แต่ต้องเป็นคนดี และขอฝากประเทศไทยไว้ด้วย”น.อ. (พิเศษ) คัมภีร์ กล่าวทิ้งท้าย

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.