แสดงความยินดี

สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2564 ส่งเกียรติบัตรให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเพื่อมอบให้กับนางสุชาดา เกษมทรัพย์  ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนอนุบาลบ้านสุชาดาและโรงเรียนเกษมทรัพย์ ที่สนับสนุนการพัฒนาส่งเสริมเด็กให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และการบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อสังคมและประเทศชาติ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 และ เด็กหญิงอชิรญา ตรีพูนสุข นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเกษมทรัพย์  ที่ได้รับรางวัลการคัดเลือกเด็กดีเด่น

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *