ปส. คว้ารางวัลศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี 2564

นางเพ็ญนภา กัญชนะ รองเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ได้รับมอบหมายจากนายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เข้ารับโล่และตรารับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ในระดับพื้นฐาน โดยมี นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานฯ พร้อมยืนยันมาตรฐานการให้บริการรวดเร็ว ถูกต้อง ทันสมัย และได้มาตรฐาน

oap 6

          สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลความปลอดภัยการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์และรังสีให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ใช้ ประชาชน และสิ่งแวดล้อม และมีภารกิจหลักด้านการบริการที่สำคัญเกี่ยวกับการอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสีตามกฎหมายว่าด้วยพลังงานนิวเคลียร์นิวเคลียร์เพื่อสันติ ซึ่งประกอบด้วยงานบริการที่สำคัญ ๕ งานบริการ ดังนี้

  • งานบริการออกใบอนุญาตเครื่องกำเนิดรังสี
  • งานบริการออกใบอนุญาตวัสดุกัมมันตรังสี
  • งานบริการออกใบอนุญาตวัสดุนิวเคลียร์
  • งานบริการสอบเทียบมาตรฐานเครื่องวัดทางรังสี
  • งานบริการรับรองและขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี

            ปส. ให้บริการงานด้านต่าง ๆ โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางและมุ่งยกระดับบริการประชาชนอย่างต่อเนื่อง โดยการจัดตั้งศูนย์ราชการสะดวกหรือ One Stop Service ขึ้น ณ ชั้น ๑ อาคารอำนวยการ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการให้สามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว และมีการปรับปรุงกระบวนงานบริการโดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้ในการพัฒนากระบวนงาน เพื่อสร้างนวัตกรรมการบริการให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง พร้อมก้าวสู่การยกระดับมาตรฐานการให้บริการศูนย์ราชการสะดวกสู่ระดับเป็นเลิศภายใต้วิสัยทัศน์ “เพิ่มเติมนวัตกรรมและเทคโนโลยีสำหรับให้บริการ   ด้วยระบบดิจิทัลสะดวกทุกที่ทุกเวลา”

             สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทร. 0 2596 7600 ต่อ 4204

oap 5
oap 2
oap 3
oap 1
oap 4

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *