ปลัด พม. นำทีมลงพื้นที่น้ำท่วมมอบถุงยังชีพช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางจังหวัดนครสวรรค์-ชัยนาท

ปลัด พม. นำทีมลงพื้นที่น้ำท่วมมอบถุงยังชีพช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางในจังหวัดนครสวรรค์และชัยนาท

วันนี้ (9 ต.ค. 64) เวลา 09.00 น. นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) พร้อมด้วยนายอนุกูล ปีดแก้ว อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ลงพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อมอบถุงยังชีพ จำนวน 200 ชุด ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ วัดเนินมะขามงาม ตำบลหนองกระโดน อำเภอเมืองนครสวรรค์ จากนั้น ได้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านครอบครัวกลุ่มเปราะบางประสบปัญหาความเดือดร้อนและยากลำบากจากภัยน้ำท่วม จำนวน 3 ครอบครัว พร้อมทั้งมอบถุงยังชีพ

  นอกจากนี้ เวลา 12.00 น. ได้เดินทางไปลงพื้นที่จังหวัดชัยนาท เพื่อมอบถุงยังชีพ จำนวน 200 ชุด ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหาดอาษา อำเภอสรรพยา  อีกทั้งได้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านครอบครัวกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วม จำนวน 3 ครอบครัว และได้มอบถุงยังชีพ ทั้งนี้ มีนายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท นางสาวชุติพร เสชัง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ทีม One Home พม. จังหวัด และผู้แทนหน่วยงานท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ลงพื้นที่บูรณาการให้ความช่วยเหลือร่วมกัน

นางพัชรี กล่าวว่า สำหรับการลงพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ได้รับรายงานสถานการณ์อุทกภัย ว่า มีประชาชนได้รับผลกระทบ จำนวน 15 อำเภอ 54,134 ครัวเรือน และขณะนี้อยู่ระหว่างเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนต่อไป ส่วนจังหวัดชัยนาทประสบอุทกภัยเนื่องจากน้ำล้นตลิ่งในเขตลุ่มน้ำเจ้าพระยา โดยพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยรุนแรงมากที่สุด คือ อำเภอสรรพยา ขณะนี้ ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในเบื้องต้น และอยู่ระหว่างการสำรวจความเสียหาย วันนี้ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมพี่น้องประชาชน ทำให้ตนและคณะได้เห็นสภาพความเป็นอยู่ ความยากลำบากจริงๆ ทั้งนี้ กระทรวง พม. ในฐานะหน่วยงานที่ดูแลด้านสังคมมีความห่วงใยพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัย จึงได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือ โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของกระทรวง พม. ทั้งผู้สูงอายุ คนพิการ เด็ก เยาวชน ผู้ป่วยติดเตียง พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว รวมทั้งคนเร่ร่อน ไร้บ้าน โดยวันนี้ ได้นำถุงยังชีพมามอบให้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น เป็นการมาหนุนเสริมและรวมพลังหน่วยงานหลัก เพราะว่าการช่วยเหลือโดยหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งไม่สามารถช่วยเหลือได้ครอบคลุมทุกมิติ แต่เมื่อเรารวมพลังเป็นทีมประเทศไทยร่วมมือกันทั้งท้องถิ่น จังหวัด และกระทรวง เพื่อเข้ามาดูแลพี่น้องประชาชน นับเป็นพลังที่สำคัญที่จะช่วยทำให้พี่น้องประชาชนสามารถพ้นวิกฤติในครั้งนี้ไปได้

นางพัชรี กล่าวเพิ่มเติมว่า หลังจากน้ำท่วมจะทำให้ปัญหาของประชาชนมีจำนวนมากขึ้น เพราะได้รับผลกระทบมากมาย ดังนั้น ทางกระทรวง พม. และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ต้องเตรียมความพร้อมที่จะรองรับช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบ เพื่อให้สามารถดูแลตนเองและครอบครัวได้ อย่างไรก็ตามการลงพื้นที่ครั้งนี้ กระทรวง พม. เป็นหน่วยงานที่นำความห่วงใยของรัฐบาลมามอบให้พี่น้องประชาชนที่กำลังประสบอุทกภัย ซึ่งรัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐไม่เคยทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง ทั้งนี้ หากพี่น้องประชาชนประสบปัญหาทางสังคม ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่ ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน พม. โทร. 1300 บริการฟรี 24 ชั่วโมง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดทั่วประเทศ และอาสาสมัครพัฒนาสังคมฯ (อพม.) ในพื้นที่

ลงพื้นที่จ.ชัยนาท

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.