DGA ปั้นท้องถิ่นดิจิทัล ยกระดับไปสู่รัฐบาลดิจิทัล

ปัญหาที่ต้องเดินทางไปติดต่อราชการที่ทั้งยุ่งยาก เสียเวลา เสียค่าใช้จ่ายจำนวนมาก เป็นอุปสรรคสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ เช่นการไปทำบัตรประชาชน ที่ต้องลางานไปทำและต้องรอคิวนาน สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ DGA เร่งขับเคลื่อนงานบริหารดิจิทัลภาครัฐสู่การเป็น ภาครัฐดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ โดยมีนโยบายในการลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการและสวัสดิการของประชาชน จึงจัดทำโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นดิจิทัล เปลี่ยนแนวคิด พลิกรูปแบบการทำงาน เพื่อผลักดันให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศเข้าสู่ท้องถิ่นดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ

นายณัฐวัชร์ วรนพกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เปิดเผยว่า “ปัจจุบัน DGA มี Super App ที่ชื่อว่า แอปพลิเคชันทางรัฐ ที่เปรียบเสมือนศูนย์กลางบริการภาครัฐที่สำคัญมาไว้ในที่เดียว มีบริการเด่นที่พร้อมให้บริการประชาชนกว่า 10 บริการ เช่น สิทธิประกันสังคม เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด การตรวจสอบข้อมูลเครดิตบูโร สิทธิหลักประกันสุขภาพ รวมถึงบริการค่าน้ำ ค่าไฟ ที่สามารถชำระค่าบริการผ่าน QR Code และในอนาคตอันใกล้ DGA ยังได้เตรียมการบริการต่าง เพื่อขับเคลื่อนการทำงานอขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบต่างๆ อีกด้วย อาทิ ระบบบริหารงานและการให้บริการประชาชนสำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น , ระบบ AI Chatbot Platform , ระบบแนะนำหมวดหมู่เรื่องร้องเรียน (AutoTag) , ระบบแปลงคำพูดเป็นข้อความเพื่อร้องเรียนหรือขอความช่วยเหลือ (Speech-toText) เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุ หรือผู้พิการ หรือผู้ที่เคยชินกับระบบตอบรับทางโทรศัพท์ เป็นต้น”

“เรามีความมุ่งมั่นที่จะเปิดโอกาสให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสามารถในการดำเนินการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พัฒนาคุณภาพการให้บริการที่ดีขึ้น และสามารถเป็นต้นแบบให้กับหน่วยงาน อื่น ๆ เพื่อผลักดันให้เกิดการนำเครื่องมือพร้อมใช้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้งานและช่วยให้หน่วยงานปรับตัวตามเกณฑ์ของความเป็นรัฐบาลดิจิทัลได้เร็วขึ้น ส่งต่อการทำงานรูปแบบใหม่ ทันสมัย ด้วยเทคโนโลยี ให้บริการประชาชนด้วยความสะดวกสบาย รวดเร็ว ลดขั้นตอน ลดเวลา ลดค่าใช้จ่าย เข้าถึงง่าย โปร่งใส ตรวจสอบได้และเป็นธรรม“

เทคโนโลยีดิจิทัล สามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ไม่ยาก หากแต่ต้องควบคู่ไปกับการพัฒนาบุคลากร DGA จึงได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในแต่ละภาคเพื่อจัดตั้งศูนย์ Virtual DGTi ในการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานในพื้นที่ เป็นเสมือนพี่เลี้ยงที่จะคอยสนับสนุน ส่งเสริมให้เกิดการบ่มเพาะและถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลภาครัฐไปยังหน่วยงานต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ  

 

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ DGA หนึ่งในหน่วยงานกลางของภาครัฐที่ทำหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานรัฐ ปรับเปลี่ยน พัฒนาการให้บริการประชาชนให้เป็นรูปแบบ“ดิจิทัล” เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ลดภาระในการติดต่อบริการต่างๆจากหน่วยงานรัฐ จึงเป็นที่มาของ “โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นดิจิทัล” ซึ่งเป็นกิจกรรมประกวดนวัตกรรมท้องถิ่นดิจิทัลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั่วประเทศ

DGA พร้อมผลักดันการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศเพื่อต่อยอดความสำเร็จในการขับเคลื่อนรัฐบาลท้องถิ่นดิจิทัลอย่างยั่งยืน และเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.