กลุ่มทรู คว้ารางวัล “HR Excellence 2021” สูงถึง 9 สาขา จากสถาบัน Human Resources Online สิงคโปร์

อีกหนึ่งบทพิสูจน์องค์กรแห่งความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล…กลุ่มทรู ขึ้นแท่นรับรางวัล “HR Excellence Awards 2021” จากสถาบัน Human Resources Online ประเทศสิงคโปร์ โดยเป็นองค์กรสื่อสารโทรคมนาคมไทยเพียงรายเดียวที่ได้รับรางวัลสูงสุดถึง 9 สาขา คว้า 2 รางวัลระดับ Gold พร้อม 3 รางวัลระดับ Silver รวมทั้งได้รับการรับรองความเป็นเลิศในระดับประเทศ อีก 4 สาขา

นางสาวศรินทร์รา วงศ์ศุภลักษณ์ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า “รางวัลครั้งนี้ เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของพนักงานกลุ่มทรูทุกคน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความพร้อมและการวางแผนที่ชัดเจนในเรื่องทรานสฟอร์มสู่องค์กรดิจิทัล เพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้ทันท่วงที โดยมุ่งเน้นการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างรอบด้าน ให้ความสำคัญด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เป็นสมองในการขับเคลื่อนงาน ส่วนคนเป็นเสมือนหัวใจที่ขับเคลื่อนให้องค์กรประสบความสำเร็จ เราจึงเน้นการพัฒนาคน ผลักดันให้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง รวมทั้งเปิดกว้างรับฟังความคิดเห็นของพนักงานเพื่อร่วมกันผลักดันให้เกิดการพัฒนานวัตกรรม ตอบโจทย์ที่ชัดเจนว่าจะต้องทำให้ลูกค้าเกิดความพอใจสูงสุด ขณะเดียวกัน สิ่งสำคัญขององค์กร คือการดูแลพนักงานชาวทรูให้ทำงานอย่างมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดี สร้างสิ่งแวดล้อมที่สามารถเติมเต็มความรู้และทักษะแก่พนักงานจนเต็มศักยภาพและเติบโตอย่างยั่งยืน”

กลุ่มทรู เป็นองค์กรสื่อสารโทรคมนาคมไทยเพียงรายเดียวที่ได้รับรางวัล “HR Excellence Awards 2021” สูงสุดถึง 9 สาขา ประกอบด้วย
ระดับ Gold จำนวน 2 สาขา ได้แก่
• ความเป็นเลิศด้านการนำนวัตกรรมมาใช้ในเทคโนโลยีการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Excellence in Innovative Use of HR Tech) ในฐานะองค์กรที่มีการนำนวัตกรรมเทคโนโยดิจิทัลมาใช้ในกระบวนการบริหารจัดการบุคคล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและสร้างประสบการณ์ที่ดีด้านดิจิทัลให้แก่พนักงาน อันเป็นการเสริมสร้างและสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็วขององค์กรและธุรกิจในรูปแบบของ Digital Transformation
• ความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการกลุ่มพนักงานศักยภาพสูง (Excellence in Talent Management) ในฐานะองค์กรที่มีนโยบายในการดูแลสวัสดิภาพของพนักงานศักยภาพสูงในทุกมิติ พร้อมทั้งมีแนวปฏิบัติที่ดีและมีประสิทธิภาพตั้งแต่การสรรหา การดึงดูด และการรักษาบุคลากรศักยภาพสูงอันเป็นกำลังสำคัญขององค์กร และสามารถผลักดันกลยุทธ์การบริหารบุคคล (People Strategy) ให้เป็นรูปธรรมด้วยการสร้างสิ่งแวดล้อมที่สามารถเติมเต็มความรู้และทักษะให้แก่พนักงานจนเต็มศักยภาพและเติบโตอย่างยั่งยืน

ระดับ Silver จำนวน 3 สาขา ได้แก่
• ความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการความเปลี่ยนแปลงในองค์กร (Excellence in HR Change Management) ในฐานะองค์กรที่สามารถนำการเปลี่ยนแปลงขององค์กรในระดับกว้าง เพื่อสร้างความคล่องตัวในการบริหารจัดการกำลังคน ผ่านการสร้างศักยภาพให้แก่พนักงานและการพัฒนาองค์กร เพื่อนำไปสู่การสร้างการเปลี่ยนแปลงตามวิสัยทัศน์และทิศทางขององค์กร
• ความเป็นเลิศด้านการสรรหาและพัฒนาพนักงานที่พึ่งสำเร็จการศึกษาใหม่ (Excellence in Graduate Recruitment and Development) ในฐานะองค์กรที่มีกระบวนการดึงดูด สรรหา คัดเลือก และการพัฒนาพนักงานกลุ่มนักศึกษาจบใหม่ที่มีประสิทธิภาพ ด้วยหลักสูตรการพัฒนาทักษะ การฝึกอบรม และการดูแลที่โดดเด่นให้พนักงานใหม่สามารถเติมเต็มศักยภาพและสร้างคุณค่าต่อตนเอง พร้อมมุ่งสร้างผู้นำรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพและบ่มเพาะเพื่อเป็นผู้นำในอนาคตขององค์กร
• ความเป็นเลิศด้านความอยู่ดีมีสุขในองค์กร (Excellence in Workplace Wellbeing)
ในฐานะองค์กรที่สามารถวางแผนและออกแบบโปรแกรมการจัดสวัสดิภาพในสถานที่ทำงานเพื่อให้พนักงานสามารถทำงานได้อย่างปลอดภัยและมีคุณภาพทั้งกายและใจ เกิดความสมดุลที่ดีของงานและชีวิต ตลอดจนมีบรรยากาศในการทำงานที่ดี มีความร่วมมือร่วมใจ รวมถึงสามารถเข้าถึงสวัสดิการต่างๆ ที่องค์กรจัดเตรียมไว้ให้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

นอกจากนี้ กลุ่มทรู ยังได้รับการรับรองความเป็นเลิศในระดับประเทศ อีก 4 สาขา ได้แก่
• ความเป็นเลิศด้านผู้บริหารระดับสูงที่มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับบุคลากรในองค์กร (Most People-Focused CEO)
• ความเป็นเลิศด้านวัฒนธรรมในสถานที่ทำงาน (Excellence in Workplace Culture)
• ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาผู้นำ (Excellence in Leadership Development)
• ความเป็นเลิศด้านการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากร (Excellence in Learning & Development)

ทั้งนี้ รางวัล “HR Excellence 2021” จัดโดยสถาบัน Human Resources Online ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งเป็นสื่อออนไลน์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลอันเป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับในระดับสากล โดยมีเกณฑ์การตัดสินรางวัลที่เชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายกลุ่มธุรกิจระดับนานาชาติมาร่วมกันลงมติ ซึ่งจะพิจารณาจากวิสัยทัศน์และเป้าหมาย กลยุทธ์ การดำเนินการ ผลลัพธ์ทางธุรกิจ ตลอดจนแนวทางการพัฒนาและต่อยอดอนาคตการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กรในมิติต่างๆ

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *