รมว.พม. เปิดโครงการช่างผมอุ่นใจ by พม. “ ให้ผมพลิกชีวิตคุณ”

รมว.พม. เปิดโครงการช่างผมอุ่นใจ by พม. “ ให้ผมพลิกชีวิตคุณ” พัฒนาคนพิการ คนตกงาน เป็นช่างตัดผมมืออาชีพ

วันนี้ (27 ต.ค. 64) เวลา 14.00 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานแถลงข่าวเปิดโครงการช่างผมอุ่นใจ by พม.“ ให้ผมพลิกชีวิตคุณ” เพื่อเป็นการยกระดับและปรับเปลี่ยนทักษะ (Upskill / Reskill)ให้กับประชาชนผู้ที่สนใจเข้าสู่อาชีพ หรือผู้ที่อยู่ในแวดวงอาชีพช่างตัดแต่งและดูแลทรงผม โดยมีผู้ร่วมแถลงข่าว ประกอบด้วย 1) นางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 2) นายเวคิน ดำรงรัตน์ หัวหน้าบ้านพระลาน ตัวแทนผู้อบรมหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 25 (ปปร. 25) 3) นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 4) นางวรชนาธิป จันทนู รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิ วิชาชีพ และ 5) ดร.สมศักดิ์ ชลาชล นายกสมาคมวิชาชีพช่างทำผมไทย ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวง พม. สะพานขาว ถนนกรุงเกษม กทม.


นายจุติ กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ได้ส่งผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจต่อประชาชนในวงกว้างทั่วประเทศ เนื่องจากประชาชนไม่สามารถประกอบอาชีพ หารายได้ได้ตามวิถีปกติ รวมทั้งผู้ประกอบอาชีพช่างผม เสริมสวย ที่ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกอบอาชีพ โดยคำนึงถึงหลักสุขอนามัยตามความปรกติใหม่ (New Normal) ทั้งนี้ รัฐบาล


โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) มีภารกิจสำคัญในการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมให้กับประชาชน ทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งการพัฒนาและยกระดับอาชีพให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายทั้งในด้านองค์ความรู้ ทักษะ และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างมั่นคง กระทรวง พม. โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) และกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) จึงได้บูรณาการความร่วมมือกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ สมาคมวิชาชีพช่างทำผมไทย กรมอนามัย กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และผู้อบรมหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 25 (ปปร. 25) สถาบันพระปกเกล้า กลุ่มบ้านหน้าพระลาน ดำเนินโครงการช่างผมอุ่นใจ by พม. “ให้ผมพลิกชีวิตคุณ” เพื่อระดมทรัพยากรจากภาคีเครือข่ายในการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงองค์ความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับ การเป็นช่างผมมืออาชีพอย่างมีมาตรฐาน โดยคำนึงถึงหลักสุขอนามัยตามความปรกติใหม่ (New Normal) รวมถึงการต่อยอดการเป็นผู้ประกอบการอย่างครบวงจร


นายจุติ กล่าวต่อไปว่า โครงการช่างผมอุ่นใจ by พม. “ให้ผมพลิกชีวิตคุณ” นับเป็นโครงการที่ปิดจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งของประเทศ ลดความเหลื่อมล้ำด้วยการให้โอกาสกับคนที่อยากจะประกอบอาชีพใหม่ และกลุ่มเปราะบางที่อยากจะมีความมั่นคง ยั่งยืน โดยมีการอบรมมาตรฐานวิชาชีพ มีเงินทุน สอนการบริหารการเงิน และจะสร้างอาชีพให้กับคนในต่างจังหวัดได้อีกมากมาย ซึ่งโครงการนี้ตอบโจทย์ได้ใน หลายมิติในการช่วยเหลือประชาชน ตนเชื่อว่าปีหน้าเมื่อเปิดประเทศแล้ว การท่องเที่ยวจะช่วยสร้างรายได้ให้กับครอบครัว การพึ่งพาตนเอง และสิ่งที่สำคัญที่สุดคือมีความยั่งยืน โดยทุนประกอบอาชีพเราจะมีสปอนเซอร์ให้ ซึ่งตนเชื่อว่าผู้ประกอบการรายเล็กจะได้เปรียบและสามารถเริ่มต้นได้ หลังจากการอบรม เราจะมีพี่เลี้ยงทั้งสมาคมวิชาชีพและกระทรวง พม. ให้สามารถเดินหน้าประกอบอาชีพต่อไปได้ และเราจะร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยจะปักหมุดร้านที่มีมาตรฐานเหล่านี้ขึ้นบนดิจิทัล แมพ (Digital Map) ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงอย่างมีมาตรฐาน สำหรับการทำงานนอกสถานที่ที่จะเป็นจุดที่อำนวยความสะดวกให้กับประชาชน


นายจุติ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับโครงการดังกล่าว จะมีการอบรมทั้งในรูปแบบ Online และอบรม On – Site ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร รวมทั้งจังหวัดสุราษฎร์ธานี อ่างทอง และพิษณุโลก เพื่อเป็นการยกระดับช่างผม จำนวน 1,000 คน ที่เคยเข้าร่วมโครงการในปี 2563 อีกทั้งยังเป็นการขยายกลุ่มเป้าหมายของโครงการไปสู่กลุ่มผู้พิการทางการได้ยิน กลุ่มผู้ว่างงานหรือถูกเลิกจ้าง และประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจในการประกอบอาชีพช่างผม ทั้งนี้ สามารถติดตามการเปิดรับสมัครได้ที่ https://ผมพลิกชีวิต.com และ Facebook fanpage กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.)

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *