มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ร่วมกับ กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย เรียนรู้เพื่อจัดการขยะเหลือศูนย์ “zero w

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เป็นมหาวิทยาลัยที่มีภารกิจในการสร้างความรู้เพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น แต่ด้วยสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงทั้งจากโรคระบาดโควิด19 และกระแสความเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีที่ทำให้ต้องมีการปรับตัวเพื่อให้สามารถพัฒนาศักยภาพกำลังคนในพื้นที่ได้เกิดการเรียนรู้ที่เท่าทันกับยุคสมัย จึงได้ทำความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราและบริเวณภาคตะวันออก ทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กรเอกชน ไม่ว่าจะเป็น สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) , สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA  และกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (DOW) โดยการทำงานร่วมกับ กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (DOW)  มีการเปิดพื้นที่ในการเพิ่มทักษะสำคัญสำหรับการทำงาน (Upskill/Reskill) ในประเด็นที่สอดคล้องกับยุคสมัย เช่น เกษตรกรยุคใหม่ (smart farmer) ทักษะดิจิทัลสำหรับสถานประกอบการ การจัดการขยะเพื่อเศรษฐกิจสีเขียว เป็นต้น ซึ่งเป็นการปรับตัวของ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ในครั้งนี้ ต้องการจะพัฒนาสังคมและสร้างเสริมเศรษฐกิจชุมชนด้วยงานวิจัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

        ทางด้าน รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้กล่าวว่าพันธกิจของมหาวิทยาลัยตอนนี้นอกจากการเรียนการสอน คือการทำงานร่วมกับชุมชน โดยในตอนนี้ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และยกระดับการทำงานด้วยโครงการวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาในระบบออนไลน์เชิงพื้นที่สำหรับสถานการณ์นิวนอร์มอล ภายใต้โครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของประเทศไทย “เรามีการร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนในการพัฒนกำลังคนในพื้นที่ทั้งภาคเกษตร SME  เป็นการสร้างความเข้มแข็ง สร้างรายได้ สร้างอาชีพที่ตอบโจทย์กับทักษะแรงงานในยุคปัจจุบัน โดยร่วมกับหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญในภาคส่วนต่าง ๆด้วย 9 หลักสูตรที่ผ่านการออกแบบจากกลุ่มผู้ใช้งาน User และผู้เกี่ยวข้องภาคส่วนต่างๆ (Stakeholder) เพื่อให้ตอบโจทย์กับความต้องการของผู้ใช้มากที่สุด

        การทำงานกับภาคอุตสาหกรรม เป็นการทำงานร่วมกันกับกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (DOW) ในการเรียนรู้เพื่อจัดการขยะเหลือศูนย์ “zero waste” โดยมีการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางการของการผลิตจนได้ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ รวมถึงการใช้ทรัพยากรในการผลิตสิ่งต่าง ๆ อย่างคุ้มค่ามากที่สุดตามตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน  “จากนี้ไปการนำขยะมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดไม่ใช่เรื่องของ CSR อีกต่อไปแล้ว แต่เป็น requirement ของทั่วโลก เป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้และคนที่มีความรู้เหล่านี้จะเป็นที่ต้องการของบริษัทชั้นนำต่าง ๆ ในการทำงานร่วมกันนี้เรามองว่าเทคโนโลยี นวัตกรรม เป็นสิ่งสำคัญแต่สิ่งที่สำคัญกว่า คือ การนำองค์ความรู้ที่มีกระจายไปถึงคนทั่วไป ดังนั้นจึงต้องมีทั้งการพัฒนาองค์ความรู้ สร้งความเข้าใจ ผลิตคนที่มีคุณภาพ ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ มีแนวทางการพัฒนาคน เรามาทำงานร่วมกันโดยมีเป้าหมายเพื่อต่อ chain ของเศรษฐกิจเข้าด้วยกันแล้วให้นวัตกรรมเป็นตัวเสริมให้เพิ่มมูลค่า” คุณประทรรศน์ สูตะบุตร  ผู้อำนวยการฝ่ายเศรษฐกิจหมุนเวียน กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (DOW) ได้อธิบายเพิ่มเติมในประเด็นการนำความรู้มาร่วมพัฒนาสังคมและชุมลนในการจัดการขยะเหลือศูนย์

        อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ยังกล่าวทิ้งท้ายไว้ว่า “การพลิกโฉมมหาวิทยาลัยในครั้งนี้เป็นโครงการที่มุ่งพัฒนาศักยภาพคนในพื้นที่ด้วยการเรียนแบบใหม่  ให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสังคม ซึ่งมหาวิทยาลัย มีการเพิ่มหลักสูตร upskill , reskill เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับประชาชนที่อยากจะเพิ่มความรู้ให้ตนเอง และตอบโจทย์ทักษะการทำงานสมัยใหม่เช่น smart farmer ผู้ประกอบการยุคดิจิทัลซึ่งสามารถเรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์จริงและเก็บเครดิตไว้รับปริญญาอีกด้วย ” โดยสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.rru.ac.th

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *