ชุมชน อพท. ได้รับเลือกเป็นเครือข่ายหมู่บ้านท่องเที่ยวยอดเยี่ยมโลก

สุดเจ๋งชุมชน “บ่อสวก” คว้ารางวัลรางวัล Upgrade Programme  จากการประกวดหมู่บ้านท่องเที่ยวยอดเยี่ยมโลก จาก UNWTO  เพิ่มโอกาสทางการตลาด และตอกย้ำความสำเร็จจากการพัฒนาชุมชนต้นแบบด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทย

นาวาอากาศเอก อธิคุณ คงมี ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. กล่าวว่า  องค์กรการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาติ หรือ UNWTO ประกาศให้ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลบ่อสวก อำเภอเมือง จังหวัดน่าน ได้รับรางวัล Upgrade Programme  ภายใต้การประกวดรางวัลหมู่บ้านท่องเที่ยวยอดเยี่ยม (Best Tourism Village) ประจำปี ค.ศ. 2021   ซึ่งการเข้าประกวดรางวัลครั้งนี้ เป็นการผลักดันจาก อพท. และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ซึ่งเป็นสมาชิกหลักของ UNWTO เนื่องจากชุมชนตำบลบ่อสวกเป็นหนึ่งในชุมชนต้นแบบที่ อพท.พัฒนาจากเกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทย (CBT Thailand) โดยก่อนหน้านี้ “บ่อสวก” เคยรับรางวัลระดับประเทศ เช่น มาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน (CBT Thailand)  มาตรฐาน Safety and Health Administration (SHA) รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (กินรี)  เป็นต้น 

การได้รับรางวัลระดับสากลของชุมชนตำบลบ่อสวกจะช่วยเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้กับชุมชนและประเทศไทย เพราะทำให้ชุมชนแห่งนี้เป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นสิ่งยืนยันความสำเร็จที่เกิดจากการพัฒนา ของ อพท. ที่มีเป้าหมายให้การท่องเที่ยวของประเทศไทยเติบโตแบบยั่งยืนทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการท่องเที่ยวโดยชุมชน ซึ่งถือเป็นฐานรากของประเทศ มีฐานทุนทางวัฒนธรรม วิถีชีวิต และทรัพยากร ที่สามารถนำมาบริหารจัดการให้เกิดเป็นรายได้จากการท่องเที่ยวได้

โดย อพท. ได้ใช้องค์ความรู้จากเกณฑ์การท่องเที่ยวโดยชุมชน หรือ CBT Thailand  เข้าไปพัฒนาและยกระดับให้แก่ชุมชน ซึ่ง บ่อสวก เป็นชุมชนต้นแบบที่ อพท. พัฒนามาเกือบ 10 ปี มีจุดเด่นที่เป็นอัตลักษณ์ คือ วัฒนธรรม วิถีชีวิต ซึ่ง อพท. ได้พัฒนาให้เกิดเป็นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (Cultural Tourism) การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Wellness Tourism)  การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์  เช่น กิจกรรมการทำเครื่องปั้นดินเผา งานจักสานไม้ไผ่ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร อีกทั้งยังเป็นแหล่งโบราณคดีเตาเผาโบราณ มีภูมิปัญญาการทอผ้าที่ได้ต่อยอดไปสู่แบรนด์ “น่านเน้อเจ้า” 

“การจัดประกวดครั้งนี้ มี 174 หมู่บ้าน ที่ได้รับการเสนอชื่อจาก 75 ประเทศสมาชิก UNWTO เข้าร่วมแข่งขัน โดยชุมชนบ่อสวกเป็น 1 ใน 20 หมู่บ้านจากทั่วโลกที่ได้รับรางวัล  Upgrade Programe ซึ่งจะได้รับการสนับสนุนจาก UNWTO และพันธมิตรในการฝึกอบรม พัฒนาและยกระดับศักยภาพในการแข่งขัน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการที่จะยกระดับเข้าร่วมประกวดรางวัลในปีต่อไป รวมทั้งยังได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายหมู่บ้านยอดเยี่ยมของ UNWTO เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวอีกด้วย”  ผู้อำนวยการ อพท. กล่าว   

สำหรับการประกวด Best Tourism Villages by UNWTO องค์การการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติ จัดขึ้นครั้งนี้เป็นปีแรก เพื่อส่งเสริมบทบาทของการท่องเที่ยวเพื่อคุ้มครองหมู่บ้านในชนบท ไปพร้อมกับการรักษาความหลากหลายทางทัศนียภาพ ธรรมชาติ และวัฒนธรรม รางวัลดังกล่าวตัดสินโดยคณะกรรมการอิสระ โดยมีเกณฑ์ 9 ประการ ได้แก่ ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม การส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากรทางวัฒนธรรม ความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ ความยั่งยืนทางสังคม ความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม ศักยภาพทางการท่องเที่ยวและการบูรณาการการพัฒนาให้เข้ากับห่วงโซ่การผลิต ความมีธรรมภิบาลและการให้ความสำคัญกับการท่องเที่ยว โครงสร้างพื้นฐานและความเชื่อมโยง และสุขภาพ ความปลอดภัยและความมั่นคง

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *