“กรุงศรี กรุ๊ป” ได้รับใบประกาศรับรอง CAC ต่อครั้งที่ 3 

กรุงศรี กรุ๊ป ได้รับใบประกาศรับรอง CAC ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 3

นายการุณ กิตติสถาพร ประธานกรรมการ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) รับมอบประกาศนียบัตรรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย ซึ่ง ธนาคารกรุงศรีอยุธยา และบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารอีก 13 บริษัทได้รับรองการเป็นสมาชิกฯ อย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 3 (CAC Recertification) โดยแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption (CAC)) ซึ่งกรุงศรีเป็นหนึ่งในธนาคารพาณิชย์ไทยกลุ่มแรกที่ได้รับการรับรองดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2556

ในการที่ได้รับรองให้เป็นสมาชิกภายใต้แนวร่วมดังกล่าว แสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์ของกรุงศรีที่ให้ความสำคัญและยึดมั่นต่อการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการให้สินบนและการทุจริตคอร์รัปชัน ภายใต้พันธสัญญาการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ เพื่อเป็นแนวร่วมในการป้องกันและต่อต้านการให้สินบนและการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *