“เฉลิม ถาวรพานิช” นั่งนายกสมาคมวิชาชีพกำจัดแมลงคนใหม่ สานต่อภารกิจพัฒนาสมาชิก ยกระดับมาตรฐานกำจัดแมลง หนุนลดใช้เคมี                 

         .         .

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 สมาคมวิชาชีพกำจัดแมลง จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565  พร้อมเลือกตั้งนายกสมาคมฯคนใหม่  ที่  “เฉลิม ถาวรพานิช” ชนะโหวตนั่งนายกสมาคมฯใหม่ สานต่อภารกิจ  “ธนาวุฒิ ศิริเรือง” อดีตนายกสมาคมฯ 2 สมัย ยกระดับมาตรฐานการกำจัดแมลง หนุนลดใช้เคมีในการกำจัดแมลงและผลักดันหลักสูตรวิชาชีพกำจัดแมลงสู่รั้วมหาวิทยาลัย ต่อด้วยการเสวนา “แผนธุรกิจกำจัดแมลงยุคใหม่ ปี 2022” และสมาชิกร่วมดินเนอร์ท่ามกลางบรรยากาศเพลงเพราะๆ จากศิลปินรับเชิญ “เสถียร ทำมือ” ณ  โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

นายเฉลิม ถาวรพานิช นายกสมาคมวิชาชีพกำจัดแมลงคนใหม่ได้กล่าวขอบคุณคณะกรรมการสมาชิกสมาคมวิชาชีพกำจัดแมลง ซัพพลายเออร์ และทุกคนที่มาร่วมงานในวันนี้ และเนื่องในโอกาสที่ตนได้รับตำแหน่งนายกสมาคมวิชาชีพกำจัดแมลง ถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งและมีความยินดีที่จะมาร่วมสร้างสิ่งที่ดีให้กับสมาคมอย่างเต็มที่ และพร้อมที่จะผลักดันนโยบายต่างๆ ให้เกิดการพัฒนาการ ด้านการบริการที่มีองค์ความรู้และทักษะสูง นำไปสู่มูลค่าการบริการที่สูงขึ้น เพื่อยกระดับมาตรฐานการให้บริการและสร้างศักยภาพให้มวลสมาชิกที่เป็นเจ้าของธุรกิจ ทำให้เกิดการพัฒนา สร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง

สำหรับแนวทางในการบริหารด้านอื่นๆ ตนและคณะกรรมการ จะสานต่องานที่คณะกรรมการชุดก่อนได้ริเริ่มไว้ โดยยึดแนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมให้มากที่สุด ดังวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ของสมาคมฯ

ทั้งนี้วิสัยทัศน์ (VISION) สมาคมฯคือ มุ่ง 1)พัฒนาความสามารถการบริการในอาชีพกำจัดแมลง  2)การรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และ3)สร้างมาตรฐานในอาชีพสู่สากล

ด้านพันธกิจ (MISSION) ของสมาคมฯ คือ 1)พัฒนาคุณภาพงานบริการอย่างต่อเนื่อง 2) เป็นการรวมกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจกำจัดแมลง และ3)สนับสนุนส่งเสริมช่วยเหลือทางสังคม ทั้งภาครัฐและเอกชน

สำหรับเป้าหมาย (GOAL) ของสมาคมฯ นั้น 1)เพื่อส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานความปลอดภัย ของการบริการกำจัดแมลง 2) เพื่อสนับสนุนให้ความร่วมมือกับหน่วยราชการ และผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้การประกอบธุรกิจกำจัดแมลง ดำเนินไปโดยเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 3) การเป็นสื่อกลางระหว่างสมาชิกเพื่อความสัมพันธ์อันดีเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความชำนาญ ในการประกอบธุรกิจกำจัดแมลงเพื่อให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ และทางปฏิบัติในการประกอบธุรกิจกำจัดแมลงร่วมกันและ 4) เพื่อการดำเนินงานของสมาชิกเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมาคมจะไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง ไม่ขึ้นกับลัทธิ นิกาย ศาสนาใด ๆ และไม่กระทำการใด ๆ ที่ขัดต่อกฎหมาย

นายธนาวุฒิ ศิริเรือง  อดีตนายกสมาคมฯกล่าวเสริมว่า สิ่งที่ท่านนายกสมาคมฯใหม่จะมาสานต่อ อาทิ การจัดทำหนังสือคู่มือกำจัดแมลง ที่ยังไม่แล้วเสร็จเนื่องจากต้องอาศัยองค์ความรู้จากหลายหน่วยงานโดยเฉพาะหน่วยงานราชการและจากสถานการณ์ของโรคโควิด-19 ที่ไม่เอื้อต่อการจัดประชุม โดยที่ผ่านมาได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และกรมวิชาการเกษตรมาร่วมจัดทำ ซึ่งหนังสือคู่มือกำจัดแมลงจะทำให้คนใช้งานและคนทั่วไปอ่านเข้าใจง่าย ปฏิบัติได้ง่าย หลังทำเสร็จสมาคมฯจะแจกแก่สมาชิกและเผยแพร่สู่สาธารณะผ่านการจำหน่ายตามร้านหนังสือต่าง ๆต่อไป

ด้านนายสุทิยา ศิริเจริญ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของสมาคมฯ กล่าวว่า งานของสมาคมฯจะเน้นด้านการวิจัยเป็นหลักและยกระดับมาตรฐานในการกำจัดแมลง โดย มุ่งสร้างองค์ความรู้ให้กับลูกค้า ดังที่มีการจัดทำคู่มือกำจัดแมลง รวมถึงการพยายามผลักดันหลักสูตรวิชาชีพกำจัดแมลงในมหาวิทยาลัย (ซึ่งปัจจุบันยังไม่มี) ​เพื่อให้เป็นอาชีพพื้นฐานเลี้ยงตัวเองได้

นายสุทิยายังกล่าวถึงภาพรวมของการใช้ผลิตภัณฑ์เคมีกำจัดแมลงด้วยว่า  ในปัจจุบันมีการใช้เคมีลดลง 20-30%  ตามภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว เงินเฟ้อสูง ธุรกิจกำจัดแมลงมีมูลค่าตลาดรวมประมาณ 5,000-7,000 ล้านบาท  นอกจากนี้มีนวัตกรรมใหม่ ๆออกมาที่ลดการใช้เคมีและมีความปลอดภัย ซึ่งถือเป็นนโยบายส่วนหนึ่งของสมาคมฯเช่นกัน

หลังจากนี้นายกสมาคมฯคนใหม่จะคัดเลือกกรรมการและที่ปรึกษารวม 16 คนเพื่อปฏิบัติภารกิจในวาระ 2 ปี ปัจจุบันสมาคมฯมีสมาชิก 42 บริษัทและเชิญชวนผู้ประกอบการกำจัดแมลงมาสมัครเป็นสมาชิกเพิ่ม ซึ่งมีค่าบำรุงรายปี 2500 บาทต่อปี มีค่าแรกเข้า 3,000 บาท สมัครครั้งแรกมีอายุ 2 ปี สมาชิกจะได้รับสิทธิประโยชน์ด้านกฎหมายเนื่องจากสมาคมฯอยู่ภายใต้กระทรวงสาธารณสุข จะทำให้สมาชิกปรับเปลี่ยนให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย  การได้รับองค์ความรู้จากการฝึกอบรมเกี่ยวกับการกำจัดแมลง และอื่น ๆ

ทั้งนี้ภายหลังการประชุมและเลือกนายกสมาคมฯคนใหม่ได้มีการเสวนา หัวข้อ “แผนธุรกิจกำจัดแมลงยุคใหม่ ปี 2022”  PEST CONTROL NEW MODEL BUSINESS 2020 ผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย ผศ.ดร.กฤษณ์ รักชาติเจริญ รองหัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิด ,ผศ.ดร.พัชรา ศรีวิชัย หัวหน้าภาควิชากีฏวิทยาการแพทย์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดลและอาจารย์ยุทธนา สามัง นักปฏิบัติการวิจัย ผู้เชี่ยวชาญ ภาควิชาการกีฏวิทยาการแพทย์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ดำเนินรายการโดย ดร.ชัยวัฒน์ จันทร์พิทักษ์ จากนั้นเหล่าสมาชิกร่วมดินเนอร์ท่ามกลางบรรยากาศเพลงเพราะๆ จากศิลปินรับเชิญ “เสถียร ทำมือ”

สำหรับผู้ประกอบการสนใจสมัครสมาชิกสมาคมฯสามารถสมัครได้ที่

สมาคมวิชาชีพกำจัดแมลง Thai Professional Pest Management Association เลขที่ 212  ถ.เจริญพัฒนา แขวงบางขัน เขตคลองสามวา  กรุงเทพฯ  10510 

หรือเข้าไปที่เวบไซต์สมาคมฯ www.thaipropma.com  เพื่อสแกนบาร์โค้ดรับเอกสารการสมัคร

หรือติดต่อโดยตรงที่ Tel : 02-540-6781-2

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *