สสส. จับมือศูนย์สร้างเสริมสุขภาวะเมือง-เทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เปิดตัวโครงการ “ลานมีสุข ณ คุ้งสำเภา” ต้นแบบลานสุขภาพใกล้บ้าน

สสส. จับมือศูนย์สร้างเสริมสุขภาวะเมือง และเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เปิดตัวโครงการ “ลานมีสุข ณ คุ้งสำเภา” ต้นแบบลานสุขภาพใกล้บ้าน เหมาะกับคนทุกวัย

​เมื่อวันที่ 14 ก.พ. ที่บริเวณลานเขื่อนเรียงหินหน้าศาลเจ้าพ่อกวนอู และพื้นที่ลานหน้าเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และ ศูนย์สร้างเสริมสุขภาวะเมือง (Healthy Space Forum) ร่วมกับเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เปิดตัวโครงการ “ลานมีสุข ณ คุ้งสำเภา” ต้นแบบลานสุขภาพใกล้บ้าน โดยมีนางสาวศิริวรรณ กอเกษตรทรัพย์ ปลัดอำเภอรักษาราชการ แทนนายอำเภอมโนรมย์ เป็นประธานในพิธีเปิดโดยมีกิจกรรมทาสีลานมีสุขสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชน


​นางประภาศรี บุญวิเศษ กรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า ลานสุขภาพใกล้บ้าน หรือ Healthy Space Next Door เป็นแนวคิดในการพัฒนาพื้นที่ว่างในละแวกบ้าน ให้เป็นพื้นที่สาธารณะ ที่ทุกคนสามารถมาใช้งานได้ทุกวัน ส่งเสริมให้มีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้นในชีวิตประจำวันเพื่อนำไปสู่สุขภาวะที่ดี ป้องกันโรค รวมทั้งสร้างสังคมใหม่เป็นสังคมวิถีชีวิตกระฉับกระเฉง เพื่อให้คนไทยเข้าใจ ตระหนัก และเห็นคุณค่าของการมีกิจกรรมทางกาย โดยมีการจัดทำพื้นที่ต้นแบบผ่านความร่วมมือในการขยายภาคีสร้างสุข และผลักดันชุมชนท้องถิ่นในการเพิ่มขีดความสามารถสร้างสรรค์สังคมสุขภาวะสร้างความยั่งยืนในด้านสุขภาพให้แก่คนไทย

รศ.ดร.พนิต ภู่จินดา ผู้อำนวยการศูนย์สร้างเสริมสุขภาวะเมือง (Healthy Space Forum) และผู้จัดการโครงการ “ลานมีสุข” กล่าวว่า สำหรับลานมีสุข ณ คุ้งสำเภา เป็นพื้นที่สาธารณะต้นแบบ โดยใช้แนวทางการพัฒนาพื้นที่มาจากคู่มือแนะนำการสร้างพื้นที่สุขภาวะในชุมชน : สุขภาพดีมีได้ข้างบ้าน ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง สสส. และองค์การอนามัยโลกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (WHO-SEARO) ต่อยอดการพัฒนาด้วยแนวคิด “สถานที่ที่ทุกคนมาแบ่งปันความสุขให้กัน” โดยมีพื้นที่กิจกรรมสำหรับทุกกลุ่มวัย ประกอบไปด้วย พื้นที่เล่นอย่างสร้างสรรค์ของเด็ก ๆ พื้นที่เดิน วิ่ง ออกกำลังกาย พื้นที่เล่นกีฬาหลากหลายประเภท พื้นที่พักผ่อนหย่อนใจสำหรับ ครอบครัวและกลุ่มเพื่อนและยังเป็นศูนย์กลางกิจกรรมของชุมชน ที่ชวนให้ทุกคนออกจากบ้าน และหันมาดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงและสร้างสุขภาพจิตดีในทุกวัน

“หน่วยงานในพื้นที่เห็นความสำคัญในการพัฒนาพื้นที่สาธารณะใกล้บ้านให้เป็นพื้นที่เล่น กีฬา พื้นที่พักผ่อนของชุมชน และเป็นสถานที่ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้เพื่อให้ชุมชนมีสุขภาพที่ดีทั้งกาย และใจ ทั้งนี้ทางโครงการได้รับความร่วมมือจากหลากหลายหน่วยงานทั้งในและนอกพื้นที่ โดยทุกภาคส่วนเห็นประโยชน์ของการพัฒนาลานสุขภาพที่ดีสำหรับทุกคน จึงทำให้การพัฒนาพื้นที่เกิดจากความต้องการของทุกคนอย่างแท้จริง และให้ทุกคนเป็นเจ้าของพื้นที่ร่วมกัน เมื่อเข้ามาใช้พื้นที่จะได้ช่วยกันดูแลรักษาต่อไป” รศ. ดร.พนิต กล่าว

สำหรับลานเขื่อนเรียงหินหน้าศาลเจ้าพ่อกวนอู มีลานสุขภาพที่ถูกออกแบบเพื่อคนทุกวัย ประกอบด้วย สนามกีฬาอเนกประสงค์ ที่เล่นได้มากกว่า 6 ชนิดกีฬา ที่นั่งอเนกประสงค์ เครื่องออกกำลังกาย 15 เครื่อง ฐานเกมและออกกำลังกายมากกว่า 20 จุด พร้อมเส้นทางเดิน-วิ่งความยาว 250 เมตร โดยใช้ศิลปะสาธารณะทำเป็นลวดลายสีสันสะท้อนอัตลักษณ์ชุมชน

ส่วนลานหน้าเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เป็นลานสนามเด็กเล็กที่สนุกได้ทั้งครอบครัว ประกอบด้วย สนามเด็กเล่นส่งเสริมพัฒนาการและทักษะตามหลักการ พัฒนาสมอง (Brain-Based Learning: BBL) ลานอเนกประสงค์และเส้นทางเดินวิ่งในสวน เป็นลานกิจกรรมที่ถูกออกแบบให้มีความยืดหยุ่น และเปิดกว้างทางจินตนาการ

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *