สสส.MOU สภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ พัฒนาหลักสูตรเสริมศักยภาพบุคลากรสร้างเสริมสุขภาพ ตอบโจทย์สังคม

สสส. ลงนามความร่วมมือสภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ พัฒนาหลักสูตรเสริมศักยภาพบุคลากรสร้างเสริมสุขภาพตอบโจทย์ความต้องการสังคม หวังสร้างสิ่งแวดล้อมของเมืองเอื้อต่อสุขภาวะดี

สถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือทางวิชาการและการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ระหว่าง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กับสภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย (CDAST)

ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุน สสส.


ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุน สสส. กล่าวว่า สสส. เล็งเห็นความสำคัญของการสร้างความร่วมมือทางวิชาการ กับสภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรด้านการสร้างเสริมสุขภาพ นักศึกษา รวมถึงประชาชนทั่วไป ร่วมถึงพัฒนาหลักสูตร ออกแบบกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้มีทักษะดูแลสุขภาพของตนเอง ตลอดจนจัดการสิ่งแวดล้อม และปัจจัยที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ บรรลุการมีสุขภาพที่ดีทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และปัญญา ทำให้เกิดหลักสูตรการเรียนรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ผนวกกับงานด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ ที่จะส่งเสริมให้เกิดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดี ตอบโจทย์โลกในยุคดิจิทัลที่โรคภัยไข้เจ็บเกิดมาจากพฤติกรรมของปัจเจกบุคคล โดยเฉพาะการสนับสนุนผลักดันให้สังคม สิ่งแวดล้อม อยู่ในสภาวะที่เอื้อต่อการทำให้มีสุขภาพที่ดี ลดความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดผลทางสุขภาพ และเพิ่มพฤติกรรมสุขภาพพึงประสงค์

ผช.ศ.ดร.อันธิกา สวัสดิ์ศรี ประธานสภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย
รศ. ดร.นายแพทย์นันทวัช สิทธิรักษ์ ผอ.สถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ สสส.


ผช.ศ.ดร.อันธิกา สวัสดิ์ศรี ประธานสภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า การลงนามความร่วมมือครั้งนี้ มุ่งมั่นที่จะร่วมกับ สสส. พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการสร้างเสริมสุขภาพ โดยมีทิศทางการทำงานที่ชัดเจน เพื่อสนับสนุนการสร้างหลักสูตรและรายวิชาที่ตอบสนองความต้องการของสังคม โดยเฉพาะส่งเสริมการสร้างผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์นวัตกรรม และการสร้างเครือข่ายร่วมกับภาคอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการ และหน่วยงานภาครัฐ รวมถึงการกำกับดูแลมาตรฐานคุณภาพระดับบัณฑิตศึกษา การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้มีความรู้/ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21


​ด้าน รศ. ดร.นายแพทย์นันทวัช สิทธิรักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ (ThaiHealth Academy) สสส. กล่าวว่า การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการครั้งนี้ สถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ พร้อมทำหน้าที่สนับสนุนและดำเนินการฝึกอบรม การจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต และการดำเนินกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาศักยภาพของบุคคลด้านการสร้างเสริมสุขภาพ รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานของสำนักงานกองทุนหรือบุคคลที่มีความรู้หรือประสบการณ์ด้านการสร้างเสริมสุขภาพได้ทำหน้าที่เป็นวิทยากรและปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องให้แก่สถาบัน รวมถึงให้บริการทางวิชาการ ให้คำปรึกษาแนะนำ และให้ความช่วยเหลือแก่ภาคีเครือข่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาศักยภาพของบุคคลด้านการสร้างเสริมสุขภาพ และส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาศักยภาพของบุคคลด้านการสร้างเสริมสุขภาพ

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *