“มาซาร์ส” แนะองค์กรเตรียมพร้อมรองรับ “พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)”

หากไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือกฎหมาย PDPA จะมีผลบังคับใช้ ในวันที่ 1 มิ.ย. พ.ศ. 2565 นี้ ซึ่งจะส่งผลให้องค์กรธุรกิจต้องปรับตัวครั้งใหญ่ และเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างถูกต้องคล่องตัว จำเป็นต้องได้รับคำแนะนำจากบริษัทที่ปรึกษาที่ด้านกฎหมายที่มีประสบการณ์

นายวิชัย สมบูรณ์โชคพิศาล หุ้นส่วนฝ่ายกฎหมายของมาซาร์สในประเทศไทย เปิดเผยว่า พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือกฎหมาย PDPA ระบุให้มีข้อปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลขึ้นในองค์กร โดยกำหนดให้ต้องมีระบบการจัดเก็บและตรวจสอบการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประจำองค์กร ซึ่งมีหน้าที่ประสานข้อมูลกับเจ้าหน้าที่รัฐ แจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบถึงสิทธิ และการจัดการข้อมูลที่จัดเก็บ ทั้งในส่วนของลูกจ้าง คู่ค้าทางธุรกิจ ซึ่งขั้นตอนการดำเนินงานเหล่านี้ต้องจัดทำให้เสร็จก่อนจะได้ประกาศบังคับตามกฎหมาย ในวันที่ 1 มิ.ย. พ.ศ. 2565 เพื่อให้เป็นไปตามข้อปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ทั้งนี้ บริษัทหรือองค์ธุรกิจอยู่ในฐานะผู้ควบคุม และประมวลผลข้อมูล มีหน้าที่ต้องแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบ ถึงวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บข้อมูล การดำเนินการเก็บข้อมูล รายละเอียดการเก็บ การนำไปใช้ และต้องระบุระยะเวลาในการเก็บ นอกจากนี้การนำไปใช้ การโอน การลบข้อมูล และการแสดงต่อเจ้าหน้าที่รัฐ ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล ตามสิทธิตามกฎหมาย หากมีการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลนอกเหนือสิทธิตามกฎหมาย และการนำไปใช้อย่างไม่ถูกต้อง บริษัทและกรรมการจะถูกลงโทษตามกฎหมาย ส่วนบุคคลใดถูกละเมิดสิทธิในข้อมูลก็จะได้รับการเยียวยาตามมาตราการที่กฎหมายระบุไว้

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.