กรมการศาสนา ร่วม วัดนาคปรก จัดบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

กรมการศาสนา ร่วมกับ วัดนาคปรก จัดบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ๒๕๖๕

วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.00 น. ณ วัดนาคปรก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร พระธรรมวชิรมุนีเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นางยุพา ทวีวัฒนกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ๒๕๖๕

นางยุพา ทวีวัฒนกิจบวร ปลัดกระทรววัฒนธรรม กล่าวว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับคณะสงฆ์ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทุกจังหวัด ตลอดจนพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศจัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและความเป็นไทย เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้ศึกษา ฝึกฝนอบรมหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การดำเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและความเป็นไทย

ในส่วนกลาง ร่วมกับวัดนาคปรก จัดโครงการปลูกต้นกล้าในนาบุญ บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๓ – ๑๘ เมษายน ๒๕๖๕ ณ วัดนาคปรก เขตภาษีกรุงเทพมหานคร โดยมีกุลบุตรเข้าร่วมบรรพชา จำนวน ๓๙ คน มีหลักสูตรอบรมภาควิซาการ ประกอบด้วย วิชาพุทธประวัติ วิชาเบญจศีล-เบญจธรรม วิชาศาสนพิธี และวิซาภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่วนภาคปฏิบัติ มีการทำวัตรสวดมนต์

เช้า – เย็น เจริญวิปัสสนากัมมัฏฐาน บิณฑบาตร กิจกรรมส่งเสริมประเพณีวัฒน์ธรรม กิจกรรมธรรมบันเทิง และเดินจงกรม ซึ่งการปลูกฝังคุณธรรมดังกล่าวจะช่วยให้กุลบุตรเกิดการปรับเปลี่ยนค่านิยมให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ส่งผลให้มีจิตใจที่เข้มแข็ง เป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพ

ในส่วนภูมิภาค ร่วมกับสำนักงานวัฒนจังหวัด  ๗๖ จังหวัด จัดกิจกรรมตามความพร้อมและตามบริบทของแต่ละพื้นที่ ประกอบด้วย การบรรพชา การปฏิบัติธรรม กิจกรรมที่สอดคล้องกับการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ โดยดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ของกระทรวงสาธารณสุข คำสั่ง ประกาศของจังหวัดอย่างเคร่งครัด.

สำหรับโครงการอื่น ๆเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและทางศาสนาแก่เด็ก ๆ เยาวชนและประชาชน กระทรวงวัฒนธรรมได้จัดทำอย่างต่อเนื่องในหลายรูปแบบ ทั้งการจัดบวชสามเณร การบวชพระในโอกาสต่าง ๆ การจัดค่ายฝึกอบรมบ่มเพาะต้นกล้าให้กับเด็กและเยาวชน โครงการเสริมสร้างคุณธรรมให้กับเด็กและเยาวชน และกิจกรรมอื่น ๆ ตามเทศกาลสำคัญ โครงการเฉลิมพระเกียรติและอื่นๆ ที่กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับทางวัด ภาคประชาชนและภาคส่วนอื่น ๆ ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค

และในเร็ว ๆนี้ วันที่ 20-24 เมษายน ทางกระทรวงวัฒนธรรมได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้จัดกิจกรรมใต้ร่มพระบารมี 240 ปีกรุงรัตนโกสินทร์ ปี 2565 เป็นวาระสำคัญของการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ครบรอบ 240 ปี ซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมจะร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมรอบเกาะกรุงรัตนโกสินทร์ กิจกรรมด้านศาสนา กิจกรรมทางวัฒนธรรม จำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าและอื่น ๆ

#กรมการศาสนา

#กระทรวงวัฒนธรรม

#วัดนาคปรก

# โครงการปลูกต้นกล้าในนาบุญ

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *