สรพ.ได้รับการรับรองโลก “ISQua EEA” การันตีรพ.ไทยสู่คุณภาพสากล

                     

สรพ.ได้รับการรับรองโลก “ISQua EEA” การันตีรพ.ไทยสู่คุณภาพสากล

รศ.นพ.ธวัช ชาญชญานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ภาคใต้ (HACC-ST) กล่าวแสดงความมั่นใจ หลัง สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(องค์การมหาชน)หรือ สรพ.เป็นหนึ่งใน 13 ประเทศของโลก และ เป็น 1 ใน 5 ของประเทศในทวีปเอเชีย ที่ได้รับรองจาก “ISQua EEA”ครบทั้ง 3 ด้าน ซึ่งมองว่าการได้รับการรับรองนี้จะสร้างความไว้วางใจให้กับประชาชนที่มารับบริการกับสถานพยาบาลมากขึ้น ทั้งยังส่งผลให้สถานพยาบาลเร่งพัฒนาคุณภาพต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการยกระดับคุณภาพของระบบบริการสุขภาพประเทศไทยให้ดีขึ้นตามไปด้วย

“รู้สึกมั่นใจที่ สรพ. ได้รับการรับรองจาก “ISQua EEA” ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านองค์กร (Organisation) ด้านมาตรฐาน (Standard) และด้านกระบวนการพัฒนาผู้เยี่ยมสำรวจ (Surveyor Training Programme) ซึ่งหมายความว่า สิ่งที่สถานพยาบาลดำเนินการตามมาตรฐาน HA ของประเทศไทยอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานั้น สามารถเทียบเคียงกับมาตรฐานในระดับนานาชาติ สะท้อนให้เห็นภาพการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเพิ่มขึ้น จากที่ผ่านมาได้ทำตามมาตรฐาน HA อยู่แล้ว แต่เมื่อมีการรับรองจากองค์กรที่เป็นสากลขึ้นมา ทำให้ยิ่งรู้สึกมั่นใจว่า มาตรฐานสถานพยาบาลที่ประเทศไทยใช้อยู่นั้น เป็นมาตรฐานที่ได้รับรองในระดับโลก

รศ.นพ.ธวัช กล่าวว่า ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนที่สำคัญ คือ เรื่องความปลอดภัย โดยเนื้อหามาตรฐานในทุกข้อ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผู้นำสถานพยาบาลในการสนับสนุนในเรื่องของความปลอดภัย สนับสนุนเรื่องการพัฒนาคุณภาพ รวมไปถึงกลยุทธ์ด้านความปลอดภัย เรื่องของการออกแบบกระบวนการสร้างความปลอดภัยในสถานพยาบาล ซึ่งนอกจากจะตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการแล้ว ยังต้องคำนึงถึงเรื่องปลอดภัยเป็นหลักอีกด้วย

“อย่างตัวผมเองจะให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยมาเป็นอันดับแรก รวมไปถึงเรื่องของการวิเคราะห์สาเหตุ หรือปัจจัยที่จะทำให้เกิดความเสี่ยง นำไปสู่การออกแบบการทำงานเพื่อให้มีความปลอดภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้ มี 3P Safety จะทำให้เกิดความปลอดภัยทั้ง ผู้ป่วย (Patient) บุคลากร (Personnel) และประชาชนหรือสังคม (People and Public) มีการอัปเดตข้อมูลตลอดเวลา ซึ่งหลังจากที่สรพ. ได้รับมาตรฐานในระดับสากล ก็ได้สื่อสารประชาสัมพันธ์ให้กับบุคลากรให้รับรู้และเข้าใจ เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่น และนำไปสู่การรักษามาตรฐานการให้บริการต่อประชาชนด้วย” รศ.นพ.ธวัช กล่าว

ด้าน รศ.นพ.อภิชาติ จิระวุฒิพงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า หลังจากประเทศไทยมีการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล มีความคาดหวังมาตลอดว่าทาง สรพ. จะเป็นองค์กรที่จะก้าวสู่องค์กรมาตรฐานโลก และเวลานี้ สรพ.ได้ผ่านมาตรฐาน ISQua EEA แล้ว เป็นการยืนยันให้กับหน่วยงานที่ถูกประเมินได้เลยว่า สรพ. มีมาตรฐานในการปฎิบัติงาน ทั้ง ด้านองค์กร ด้านการฝึกอบรมพัฒนาผู้เยี่ยมสำรวจ และด้านมาตรฐาน ทำให้องค์กรมีความมั่นใจและภาคภูมิใจในมาตรฐาน HA ที่ทาง สรพ. มอบให้

“มาตรฐานดังกล่าว มีคุณค่า มีมาตรฐานเทียบเท่ากับมาตรฐานโลกที่มีการรับรองจากองค์กรต่างประเทศ ดังนั้น การที่สถานพยาบาลได้รับการรับรองจาก สรพ. ก็เทียบเท่ากับมาตรฐานสากลอื่น ๆ เรียกว่าเป็นความภาคภูมิใจ ดีใจ ของทุกโรงพยาบาลในประเทศไทย ที่เรามีมาตรฐานที่เทียบเคียงมาตรฐานอื่น ๆ ของระบบการประเมินมาตรฐานในโลกนี้ สิ่งสำคัญคือ หากเรื่องนี้มีการสื่อสารให้บุคลากรในสถานพยาบาลที่ผ่านการประเมินทราบ รวมทั้งประโยชน์ที่ทางสถานพยาบาลจะได้รับ จะช่วยให้บุคลากรเกิดความมั่นใจในการปฏิบัติงานตามไปด้วย” รศ.นพ. อภิชาติกล่าว

รศ.นพ.อภิชาติ กล่าวว่า เดิมที สรพ. เป็นองค์กรระดับประเทศ ดำเนินการภายในประเทศไทย ไม่มีใครมาการันตี แต่ตอนนี้มีเกณฑ์ระดับสากลเข้ามา ซึ่งโรงพยาบาลจะสามารถบอกประชาชนผู้มาใช้บริการได้ว่า รพ.ผ่านการประเมินจากองค์กรที่ได้รับการรับรองจากระดับสากล เสมือนเป็นองค์กรที่สอง ที่เข้ามารับรองว่า การผ่านประเมินของรพ.เรามีมาตรฐานระดับโลก อันเป็นรางวัลที่ทรงคุณค่าในมุมมองของประชาชน

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.