พม. แจงกรณีพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 เข้าคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก

พม. แจงกรณีพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 เข้าคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก

วันนี้ (4 พ.ค. 65) นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รองปลัด พม.) ในฐานะโฆษกกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยถึงกรณีการส่งพนักงานเจ้าหน้าที่กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 เข้าร่วมกับทีมสหวิชาชีพ อาทิ เจ้าหน้าที่ศึกษาธิการและเจ้าหน้าที่ตำรวจ ว่า เนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ประสานกับผู้ปกครองของเด็กซึ่งมีความเป็นห่วงอย่างมากในกรณีที่เด็กอาจถูกโน้มน้าวทัศนคติและอาจมีพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อความปลอดภัยและสวัสดิภาพ เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ประสานมายังกระทรวง พม. โดยกระทรวง พม. และทีมสหวิชาชีพ ได้ร่วมกันเยี่ยมบ้านและสร้างความเข้าใจกับเด็ก กรณีที่จะไปร่วมกิจกรรมซึ่งอาจเสี่ยงต่อสวัสดิภาพและการกระทำผิด

ทั้งนี้ ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 กำหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีหน้าที่ในกรณีที่เห็นว่ามีเหตุอันควรสงสัยว่าเด็กจำเป็นต้องรับการสงเคราะห์หรือคุ้มครองสวัสดิภาพ พนักงานเจ้าหน้าที่จะซักถามเด็กเพื่อทราบข้อมูลของเด็ก ครอบครัว บุคคลที่เด็กอาศัยอยู่ด้วย รวมทั้งเข้าไปในบ้าน สถานที่อยู่อาศัยของผู้ปกครอง เพื่อรวบรวมข้อมูล หลักฐานเกี่ยวกับสภาพความเป็นอยู่ ความสัมพันธ์ในครอบครัว การเลี้ยงดู อุปนิสัยและความประพฤติของเด็ก ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของเด็กเอง จึงเป็นหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ที่จะดำเนินการร่วมกับผู้ปกครองและกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้เด็กได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพอย่างเหมาะสมเพื่อประโยชน์ของเด็กเป็นสำคัญ

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *