ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เปิดห้องนิทรรศการถาวรเฉลิมพระเกียรติ 70 พรรษา ห้อง904 ศปร.

พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการถาวรเฉลิมพระเกียรติ 70 พรรษา ห้อง904 ณ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง กองบัญชาการกองทัพไทย โดยมี พลเอกสุวิทย์ เกตุศรี ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคงกองบัญชาการกองทัพไทย ให้การต้อนรับและรายงานถึงความเป็นมาของการดำเนินการจัดนิทรรศการถาวรเฉลิมพระเกียรติ 70 พรรษา ห้อง904

นิทรรศการถาวรเฉลิมพระเกียรติ 70 พรรษา ห้อง904 ได้ดำเนินการตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารสูงสุด เพื่อเผยแพร่พระราชประวัติพระอัจฉริยภาพ พระราชกรณียกิจ และพระมหากรุณาธิคุณในด้านต่าง ๆ ตลอดจน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา   70 พรรษา  28 กรกฎาคม 2565  ให้ข้าราชการ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงสร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติอย่างอเนกอนันต์ ทำให้เกิดความจงรักภักดีและยึดมั่นในสถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดจนเสริมสร้างความรักความสามัคคีและความเข้าใจอันดีของคนในชาติต่อไป

แบ่งการดำเนินงานจัดทำห้องนิทรรศการฯ เป็น 6 โซน ประกอบด้วย

โซนที่ 1 พระราชประวัติ นำเสนอเนื้อหาพระราชประวัติ ตั้งแต่ทรงพระราชสมภพ และทรงครองราชย์

โซนที่ 2 ธ ทรงเป็นจอมทัพไทย นำเสนอเนื้อหา พระอัจฉริยภาพด้านการทหาร ความเป็นผู้นำ

โซนที่ 3 อัครศาสนูปถัมภก นำเสนอเนื้อหาเรื่องราวที่ ทรงเป็นพุทธมามกะ และทรงเป็น อัครศาสนูปถัมภก

โซนที่ 4 ทรงราชย์ นำเสนอเนื้อหาพระราชพิธี  บรมราชาภิเษก

โซนที่ 5 สืบสาน รักษา ต่อยอด นำเสนอเนื้อหา พระราชกรณียกิจนานัปการ

โซนที่ 6 สายธารแห่งพระเมตตา นำเสนอเนื้อหางานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และพระราชกรณียกิจที่สำคัญในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ

ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคงกองบัญชาการกองทัพไทยขอเชิญชวน ประชาชน นักเรียน  นิสิต นักศึกษาเข้าชมนิทรรศการถาวรเฉลิมพระเกียรติ ได้ทุกวัน ในเวลาราชการ หากมีความประสงค์จะเข้าชมเป็นหมู่คณะสามารถติดต่อได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0814266635

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.