วช. ชี้แจงกรอบการวิจัย ประจำปี66 พร้อมแถลงผลสำเร็จ ด้านสัตว์เศรษฐกิจ ปิดท้ายงาน NRCT Open House 2022

วช. ชี้แจงกรอบการวิจัย ประจำปี 2566 พร้อมแถลงผลสำเร็จ ด้านสัตว์เศรษฐกิจ ปิดท้ายงาน NRCT Open House 2022

วันที่ 19 มิถุนายน 2565 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัยและนวัตกรรมประจำปีงบประมาณ 2566 การแถลงผลสำเร็จจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม และแนวทางการเขียนและพิจารณาข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ด้านสัตว์เศรษฐกิจ NRCT Open House 2022 “วิจัยและนวัตกรรมในประเด็นท้าทายของประเทศ” เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเขียนข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมและการยื่นขอทุน วช. ด้านสัตว์เศรษฐกิจ โดยมี ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการประชุม ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ชั้น 2 อาคาร วช.1 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ และออนไลน์ผ่านระบบ Zoom รวมทั้งการถ่ายทอดสด (Live Steaming) ผ่าน Facebook ของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า วช. ภายใต้กระทรวง อว. ได้จัด การประชุมชี้แจงกรอบการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 การแถลงผลสำเร็จจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม และแนวทางการเขียนและพิจารณาข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ในวันนี้จัดขึ้นเป็นวันที่แปด ปิดท้ายงาน NRCT Open House 2022 ด้วยการประชุมด้านสัตว์เศรษฐกิจ ปัจจุบันได้มีการนำระบบ ววน. เข้ามาส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพทางเลือกหรืออาชีพเสริมให้แก่เกษตรกรด้วยสัตว์เศรษฐกิจ โดย วช. ได้ให้การสนับสนุนเกษตรกรในการคัดเลือกสัตว์เศรษฐกิจตัวใหม่ ๆ ที่มีโอกาสในการแข่งขันและมีต้นทุนไม่สูงมาก อาทิ ไก่พื้นเมือง จิ้งหรีด ปลาสวยงาม หรือ แพะ รวมถึง ปูม้า ซึ่งสร้างมูลค่า สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรอย่างมาก

ซึ่งในช่วง 2 – 3 ปีที่ผ่านมา วช. ยังคงสนับสนุนในการขยายผลจากนำงานวิจัยและนวัตกรรมมาช่วยในการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับชุมชน ด้วยการขับเคลื่อนตามแนวทาง BCG โดยส่วนของสัตว์เศรษฐกิจที่ วช. ดูแล ได้ขับเคลื่อนโครงการตามยุทธศาสตร์ ววน. ซึ่งมีเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่จะช่วยขจัดความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำโดยการลดช่องว่างของการเข้าถึงโอกาสด้านการพัฒนาอาชีพ การสร้างความเข้มแข็งและยกระดับมูลค่าเศรษฐกิจของเศรษฐกิจฐานราก ส่งเสริมองค์ความรู้ผลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาในกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs และในปี 2566 วช. จะเปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ด้านสัตว์เศรษฐกิจใน 2 กลุ่มเรื่องที่สำคัญ ได้แก่ กลุ่มเรื่องสัตว์น้ำและพรรณไม้น้ำสวยงาม และกลุ่มเรืองแพะ ซึ่งจะมุ่งเน้นในเชิงพาณิชย์ เพื่อสร้างโอกาส สร้างปัจจัย สร้างองค์ความรู้ในการผลิตให้กับนักวิจัย เกษตรกร และผู้ประกอบการ

“วช. มุ่งเน้นที่จะให้เกษตรกรมีความมั่นคงทางอาชีพ มีกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน มีนวัตกรรมที่จะช่วยพัฒนาให้สินค้าไปสู่ระดับ Premium ได้ มุ่งเน้นการยกระดับรายได้ ขยายผลองค์ความรู้ด้วยงานวิจัยและนวัตกรรมให้เป็นรูปธรรม เกิดการพัฒนาเชิงพาณิชย์ที่ครบวงจรมากขึ้น” ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง กล่าวทิ้งท้าย

ภายในงานมีการเสวนา เรื่อง “แนวทางการเขียนและพิจารณาข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมด้านสัตว์เศรษฐกิจ: สัตว์น้ำและพรรณไม้น้ำสวยงามเชิงพาณิชย์ และกรอบการวิจัยด้านแพะ ประจำปีงบประมาณ 2566” โดย ดร.วารินทร์ ธนาสมหวัง, รศ.ดร.สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์, รศ.ดร.วราห์ เทพาหุดี และนางอรุณี รอดลอย ร่วมเสวนา และมี ดร.วรชาติ ดุลยเสถียร เป็นผู้ดำเนินรายการและร่วมเสวนา และภาคบ่ายเป็นการแถลงผลสำเร็จจากผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านด้านสัตว์เศรษฐกิจ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเขียนข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม โดย รศ.ดร.ไชยณรงค์ นาวานุเคราะห์, ผศ.น.สพ.ดร.สุวิทย์ โชตินันท์, ผศ.ดร.อมรศักดิ์ สวัสดี และ ผศ.ดร.สุภฎา คีรีรัฐนิคม

สำหรับการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัยและนวัตกรรมประจำปีงบประมาณ 2566 และการแถลงผลสำเร็จจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม NRCT Open House 2022 วันนี้จัดขึ้นเป็นวันสุดท้าย โดย วช. จะเปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน ถึงวันที่ 11 สิงหาคม 2565 โดยนักวิจัยต้องยืนยันการเข้าร่วมทำวิจัยในระบบ NRIIS ภายในวันที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 18.00 น. ส่วนหน่วยงานต้นสังกัดของนักวิจัย ต้องรับรองข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ในระบบ NRIIS ภายในวันที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 18.00 น. การประกาศผลการพิจารณา วช. จะประกาศผ่านเว็บไซต์ www.nrct.go.th และ https://nriis.go.th

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *