วธ. จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายภัตตาหารเพล ปลูกต้นไม้ โอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 4 กรกฎาคม 2565

วธ. จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายภัตตาหารเพล และปลูกต้นไม้ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 4 กรกฎาคม 2565

วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 สมเด็จพระมหาธีราจารย์ เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายภัตตาหารเพลพระภิกษุสงฆ์ และปลูกต้นไม้ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 4 กรกฎาคม 2565 โดยมีนางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ อธิบดีกรมการศาสนา ผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และประชาชน เข้าร่วม ณ วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ

นายอิทธิพล กล่าวว่า เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี นับเป็นวาระพิเศษยิ่งสำหรับปวงชนชาวไทย ที่จะได้แสดงความจงรักภักดีเพื่อระลึกถึงพระกรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา ในฐานะหน่วยงานของรัฐที่ดำเนินงานด้านศาสนา ส่งเสริมให้ประชาชนชาวไทยร่วมกันเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ จึงได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ

ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ในส่วนกลาง ร่วมกับวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี จังหวัดสมุทรปราการ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายภัตตาหารเพลพระภิกษุสงฆ์ และปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ จำนวน 60 ต้น

นอกจากนี้ยังได้ร่วมกับวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ ณ พระวิหารหลวงวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม ด้วย

ในส่วนภูมิภาค ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด 76 จังหวัด จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ตามความพร้อมและตามบริบทของแต่ละพื้นที่ กิจกรรมประกอบด้วย พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ กิจกรรมปฏิบัติธรรม กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ การจัดนิทรรศการเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี กิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ ในมิติทางศาสนา

นายอิทธิพล กล่าวต่ออีกว่า การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมกันทำความดีถวายเป็นพระกุศล แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ นำหลักธรรมคำสอนทางศาสนามาใช้ในการดำเนินชีวิต สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันเกี่ยวเนื่องกับสถาบันหลักของชาติ และเสริมสร้างความรักสามัคคีของประชาชนในชาติให้มั่นคง และเป็นการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ แสดงออกถึงความจงรักภักดี

ตลอดจนเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรม และน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ที่ได้บำเพ็ญพระกรณียกิจนานัปการอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติอย่างอเนกอนันต์

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.