5 สิงหา สถาปนากรมเจ้าท่าครบรอบ 163 ปี มุ่งสู่ “MD NEXT 2023”

กรมเจ้าท่า จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมเจ้าท่า ครบรอบ 163 ปี เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงวางรากฐานการคมนาคมทางน้ำที่มั่นคง โดยมีนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานในพิธีและร่วมแสดงความยินดี มอบทุนการศึกษา มอบโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติคุณรางวัลคนต้นแบบ พร้อมเปิดศูนย์ปฏิบัติการควบคุมความปลอดภัยและการจราจรทางน้ำ กรมเจ้าท่า ในวันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565 ณ กรมเจ้าท่า ถนนโยธา แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ

.com/blogger_img_proxy/

กรมเจ้าท่า ถือกำเนิดมาตั้งแต่สมัยพระนารายณ์มหาราช ตามประวัติศาสตร์ การค้าขายทางเรือกับชาวต่างชาติปรากฏว่าเจริญรุ่งเรืองกว่าสมัยใด ๆ ครั้นสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้มีการตราพระราชบัญญัติ “กฎหมายท้องน้ำ” และทำสัญญาจ้างกัปตัน จอห์น บุช ชาวอังกฤษเป็นผู้ริเริ่มงานฝ่ายเจ้าท่า ในฐานะเจ้ากรม เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2402 กรมเจ้าท่าจึงถือเอาวันที่ 5 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนากรมเจ้าท่า

.com/blogger_img_proxy/

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในฐานะประธานในพิธี กล่าวว่า กรมเจ้าท่า ถือเป็นหน่วยงานราชการที่ก่อตั้งมายาวนานที่สุดในกระทรวงคมนาคม จวบจนปัจจุบันนี้ มีอายุถึง 163 ปี ภารกิจของกรมเจ้าท่า ครอบคลุมงานหลายด้าน อาทิ การพัฒนาศักยภาพในการขนส่งทางน้ำ พัฒนามาตรการความปลอดภัยของการขนส่งทางน้ำและการพาณิชยนาวี การพัฒนาและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานทางน้ำ และการผลิตบุคลากรด้านพาณิชยนาวีให้มีคุณภาพ รวมทั้งการดูแล รักษาสิ่งแวดล้อมทางน้ำ ทั้งแม่น้ำ คูคลอง และชายฝั่งทะเล ด้วยภารกิจดังกล่าว กรมเจ้าท่าได้มุ่งมั่น พัฒนาและยกระดับการบริการที่ดี ตอบสนองความต้องการของประชาชนและประเทศชาติมาโดยตลอด ด้วยภารกิจที่หลากหลาย และยิ่งใหญ่ กลไกสำคัญที่จะทำให้หน่วยงานขับเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างราบรื่น เข้มแข็ง ก็คือ ผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่าทุกคน ที่ต้องมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมทุ่มเทกำลังกายและกำลังความสามารถในการผลักดันกระบวนการภารกิจต่างๆ ให้สัมฤทธิ์ผล เพื่อพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศ ก้าวสู่ปีต่อไปอย่างมั่นคง และจากภาพที่ปรากฏต่อหน้า กรมเจ้าท่า ในยุคปัจจุบันได้ปรับปรุง พัฒนา ทั้งด้านการบริหารงาน สถานที่ และบุคลากร ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์เป็นองค์กร ที่ตื่นตัวในการพัฒนาด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง นับเป็นหน่วยงานที่เป็นตัวอย่างที่ดีในการนำองค์กรสู่ความสำเร็จในอนาคต และขอขอบคุณผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่ร่วมกันทุ่มเทแรงกาย แรงใจอย่างเต็มกำลังความสามารถในการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนากรมเจ้าท่า สร้างประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศชาติต่อไป

.com/blogger_img_proxy/

ทางด้านนายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม รักษาราชการแทนอธิบดีกรมเจ้าท่า กล่าวว่า นับจากอดีตจนถึงปัจจุบัน กรมเจ้าท่า ได้ปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้มีการปรับบทบาทการบริหารงานให้เป็นเชิงรุกมากขึ้น พร้อมมุ่งยกระดับการให้บริการที่ดีตอบสนองความต้องการของประชาชนและประเทศชาติ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชาติให้ได้รับความสะดวก ทั่วถึง และปลอดภัย รวมถึงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของกรมเจ้าท่า ให้มีความรู้ ปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ปัจจุบัน และมีความพร้อมในการให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ

ในปี พ.ศ. 2565 – 2566 กรมเจ้าท่า ได้พัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติภารกิจ ให้มุ่งสู่ “ MD NEXT 2023 ” ผ่านการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วน เพื่อให้การพัฒนาการคมนาคมขนส่งทางน้ำ ไม่เป็นเพียงการส่งเสริมการเดินทาง และการขนส่งสินค้าทางน้ำแต่ยังช่วยสนับสนุนในมิติด้านสิ่งแวดล้อม การป้องกันภัยแล้งและอุทกภัย การส่งเสริมการท่องเที่ยว การเพิ่มรายได้และช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก ทั่วถึง และปลอดภัย

หลังจากนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีเปิด ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมความปลอดภัยและการจราจรทางน้ำ กรมเจ้าท่า โดยมีผู้บริหารสังกัดกระทรวงคมนาคมและหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม ร่วมพิธีฯ พร้อมเยี่ยมชมศูนย์ปฏิบัติการควบคุมความปลอดภัยและการจราจรทางน้ำ กรมเจ้าท่า

.com/blogger_img_proxy/
.com/blogger_img_proxy/

ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมความปลอดภัย และการจราจรทางน้ำ กรมเจ้าท่า จัดตั้งขึ้นภายใต้โครงการระบบตรวจการณ์ชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่างและอันดามัน (VTS 3 ) โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณกลางจากรัฐบาลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม โดยศูนย์ฯ แห่งนี้ทำหน้าที่เป็นศูนย์อำนวยการบูรณาการข้อมูลสารสนเทศ ด้านการขนส่งทางน้ำของประเทศไทยอย่างเต็มระบบ เพื่อยกระดับมาตรฐานการรักษาความปลอดภัย การตรวจตรา ดูแล และติดตามเส้นทางการเดินเรือ ทั้งในและต่างประเทศการป้องกันการกระทำผิดกฎหมายในทะเล และเป็นศูนย์กลางในการประสานระบบสื่อสารทางทะเล พร้อมบูรณาการข้อมูลสารสนเทศเพื่อประโยชน์ของชาติ ด้านขนส่งทางน้ำของประเทศไทย และช่วยในการสนับสนุนของศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล หรือ ศรชล เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของชาติทางทะเลได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงเพิ่มศักยภาพเส้นทางการขนส่งสินค้าทางเรือ เชื่อมโยงเศรษฐกิจของประเทศไทย และสนับสนุนการพัฒนาประเทศ และสอดคล้องตามอนุสัญญาความตกลงระหว่างประเทศที่ประเทศไทยให้สัตยาบันเป็นภาคีในอนุสัญญาต่าง ๆ กับองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ หรือ IMO

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคม ได้กำหนดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย ปี 2561 – 2580 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันพัฒนามุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ และสร้างความเชื่อมั่นในฐานะประเทศไทยเป็นสมาชิกถาวรในเวทีองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ หรือ IMO

.com/blogger_img_proxy/
.com/blogger_img_proxy/
.com/blogger_img_proxy/

ความสำเร็จโครงการระบบตรวจการณ์ชายฝั่ง (VTS 3) และการจัดสร้างศูนย์ปฏิบัติการควบคุมความปลอดภัยและการจราจรทางน้ำของกรมเจ้าท่าในครั้งนี้ จะเป็นสัญญาณในการสร้างความมั่นใจให้กับอุตสาหกรรมการเดินเรือ และการขนส่งสินค้าทางน้ำของประเทศไทย ในด้านการอำนวยความสะดวก และความปลอดภัยอย่างเต็มระบบ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยสร้างโอกาสในการแข่งขันของประเทศ โดยเฉพาะในปีหน้า ประเทศไทย จะต้องรับการตรวจการปฏิบัติตามพันธกรณีที่ประเทศไทยให้สัตยาบันไว้จากองค์กรทางทะเลระหว่างประเทศ ซึ่งศูนย์ปฏิบัติการฯ ที่มีความพร้อมในระบบต่าง ๆ เหล่านี้จะแสดงผู้ตรวจสอบ ได้เห็นว่าประเทศไทยได้นำระบบมาใช้ในการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ การปฏิบัติ ของเรือ ท่าเรือ และการตรวจสอบมาตรฐานคนประจำเรือ อย่างต่อเนื่อง ตามมาตรฐานขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ

.com/blogger_img_proxy/
.com/blogger_img_proxy/
.com/blogger_img_proxy/

และในโอกาสที่ประเทศไทยกำลังเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยว จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวกันเป็นจำนวนมาก จึงควรมีความพร้อมของระบบและมาตรฐานด้านความปลอดภัยทางน้ำ เพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุให้กับนักท่องเที่ยว ระบบตรวจการณ์ชายฝั่ง และศูนย์ปฏิบัติควบคุมความปลอดภัยในการจราจรทางน้ำ ของกรมเจ้าท่า แห่งนี้ จะเป็นศูนย์ปฏิบัติการที่จะสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัย ทางน้ำให้กับพี่น้องประชาชน และนักท่องเที่ยวพร้อมสร้างความอุ่นใจในการแจ้งเตือนภัย และเป็นศูนย์อำนวยการในการบริการ กำกับ ติดตาม ด้านความปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งทางน้ำของประเทศอย่างยั่งยืน

.com/blogger_img_proxy/
.com/blogger_img_proxy/

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *