“ชุติพันธุ์ ลิมปะพันธุ์” นั่งนายกสมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์ฯ คนใหม่

“ชุติพันธุ์ ลิมปะพันธุ์” นั่งนายกสมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์ฯ คนใหม่

วันที่ 20 ส.ค.65 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่สมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สวทท.) ซอยพหลโยธิน7 (อารีย์) เขตพญาไท กรุงเทพฯ นางสาวพรลพัชร นรารัตน์วันชัย นายกสมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์(สวทท.) เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 พร้อมแถลงผลงานที่ผ่านมาให้ที่ประชุมทราบ จากนั้นเลือกตั้งนายกสมาคมฯ และคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดใหม่ แทนชุดเก่าที่ครบวาระ 2 ปี ตามกฏข้อบังคับของสมาคมฯ เพื่อกำหนดนโยบายการดำเนินงานของสมาคมฯ ให้มีความสอดคล้องกับภาวะปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง

จากนั้นได้มีการเลือกตั้งนายกสมาคมฯ และคณะกรรมการบริหารชุดใหม่แทนชุดเก่าที่ครบวาระ ตามกฎข้อบังคับของสมาคมฯ โดยที่ประชุมมีการเสนอชื่อผู้ที่จะมาเป็นนายกสมาคมฯ 2 คน 1. นางสาวชุติพันธุ์ ลิมปะพันธุ์ กรรมการและฝ่ายเลขาธิการสมาคมฯ 2.ดร.ภูวิช ปัญญาสิทธิ์ อุปนายก/ฝ่ายโทรทัศน์และสื่อดิจิทัลสมาคมฯ

ผลการเลือกตั้งที่สมาชิกลงคะแนน นางสาวชุติพันธุ์ ได้ 31 คะแนน และ ดร.ภูวิช ได้ 20 คะแนน นางสาวชุติพันธุ์ ลิมปะพันธุ์ จึงได้รับเลือกเป็นนายกสมาคมฯ คนใหม่ และนับว่านางสาวชุติพันธุ์ ลิมปะพันธุ์ เป็นนายกสมาคมนักวิทยุ และโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์(สวทท.) หญิงคนที่สองของสมาคมฯ

ส่วนคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ นั้นจะมี 25 คน โดยมาจากการเลือกตั้ง 12 คน และอีก 12 คน จะเป็นอำนาจของนายกสมาคมฯ แต่งตั้ง สำหรับคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ที่ได้รับการเลือกตั้ง 12 คน จากผู้สมัครจำนวน 18 คน สละสิทธิ์ 1 คน เหลือผู้สมัคร 17 คน โดยผลสรุปการเลือกตั้งนายกสมาคมฯ ได้แก่ นางสาวชุติพันธุ์ ลิมปะพันธุ์ ได้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมฯ ในวาระปี 2565 – 2566 ส่วนคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ที่มาจากการเลือกตั้ง 12 คน มีรายนามตามลำดับดังนี้


.
นายกสมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้แก่ นางสาวชุติพันธุ์ ลิมปะพันธุ์ คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ที่มาจากการเลือกตั้ง รวม 12 ท่านได้แก่
1.) นางผ่องศรี เอี่ยมสนธิ 40 คะแนน
2.) ดร.ภูวิช ปัญญาสิทธิ์ 32 คะแนน
3.) นางจินตนา ชูชาติ 32 คะแนน
4.) นายถวิล ปานศรี 31 คะแนน
5.) นางสาวสุพิชญาณ์ สุธาค่า 30 คะแนน
6.) ดร.วรรธิดา สงขาว 30 คะแนน
7.) นางสาวเจนกิจ นัดไธสง 30 คะแนน
8.) นายนำชัยชนะ ดีวี 28 คะแนน
9.) นายจิตรกร บัวเนียม 27 คะแนน
10.) ดร.บุญชิรา ภู่ชนะจิต 25 คะแนน
11.) ดร.วิเชียร รุจิธำรงกุล 20 คะแนน
12.) นางสาวจุฑาทิพย์ ลิ้มพงษ์ประเสริฐ 19 คะแนน

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.