วศ.อว. ชวนผู้แทน สศก.- สงป. ติดตามความสำเร็จการพัฒนาผลิต ภัณฑ์สินค้าชุมชนใต้แผนบูรณาการฯต่อยอดงานวิจัยส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากจ.ราชบุรี

✍️วศ.อว. ชวนผู้แทน สศก. และ สงป. ติดตามความสำเร็จการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนภายใต้แผนบูรณาการฯ เพื่อต่อยอดงานวิจัยส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดราชบุรี


24 สิงหาคม 2565 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยนางสาวภัทริยา ไชยมณี รองอธิบดีฯ พร้อมผู้บริหารและทีมนักวิจัย วศ. ให้การต้อนรับ ดร.ทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณ (สงป.) และคณะ ในโอกาสร่วมเดินทางลงพื้นที่จังหวัดราชบุรี เพื่อตรวจติดตามผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน และเยี่ยมชมการแสดงผลงานจากการถ่ายทอดเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ณ กลุ่มณัชชานาน (ฌามาร์) ตำบลปากท่อ อำเภอปากท่อ และกลุ่มผู้ประกอบการบุญตาเจริญการค้า ตำบลเกาะศาลพระ อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี


นางสาวภัทริยา ไชยมณี รองอธิบดี วศ. เปิดเผยว่า กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยกองเทคโนโลยีชุมชน และกองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค ได้รับจัดสรรงบประมาณภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากประจำปี 2565 เพื่อใช้องค์ความรู้ด้าน วทน. ขับเคลื่อนและพัฒนากลไกการตลาด รวมทั้งเพิ่มช่องทางการจําหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการ จนสามารถดำเนินการสำเร็จบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์เป็นรูปธรรม เช่น ผลิตภัณฑ์จักสาน ผลิตภัณฑ์ผ้า ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร ผลิตภัณฑ์อาหาร เทคโนโลยีระบบบำบัดน้ำเสียจากการผลิตมะพร้าวขาว เป็นต้น

โดย วศ. เข้าไปมีบทบาทสนับสนุนและดำเนินงานทั้งการให้บริการจัดฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี วินิจฉัยปัญหา ให้คำปรึกษา การวิเคราะห์ทดสอบผลิตภัณฑ์ในห้องปฏิบัติการ ให้ความรู้ข้อมูลเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านกระบวนการผลิต มาตรฐานผลิตภัณฑ์ และบริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ด้านการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป ตลอดจนสร้างเครือข่ายให้เกิดกลไกความร่วมมือเพื่อให้เกิดการนำเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์หรือต่อยอดเพื่อยกระดับการพัฒนาผู้ประกอบการให้มีทักษะตลอดห่วงโซ่การผลิตสู่การตลาดอย่างยั่งยืนต่อไป

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.