กรมการศาสนา เชิญชวนพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธา แจ้งขอรับพระราชทานผ้าพระกฐิน ๗ พระอารามที่ยังไม่มีผู้ขอรับพระราชทาน

กรมการศาสนา เชิญชวนพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธา แจ้งความประสงค์ขอรับพระราชทานผ้าพระกฐิน ๗ พระอารามที่ยังไม่มีผู้ขอรับพระราชทาน

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า ตามราชประเพณี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การ สมาคม มูลนิธิ บริษัทห้างร้าน และประชาชนทั่วไปที่มีจิตศรัทธาที่มาขอรับพระราชทานผ้าพระกฐิน นำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษา ณ พระอารามหลวงทั่วราชอาณาจักรในกฐินกาล จำนวน ๒๙๒ พระอาราม และวัดไทยในต่างประเทศ จำนวน ๓๑ วัด ซึ่งในปี ๒๕๖๕ ได้กำหนดกฐินกาล เริ่มตั้งแต่วันอังคารที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – วันอังคาร ที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ และกำหนดเริ่มพระกฐินหลวงตั้งแต่วันอังคารที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ ซึ่งขณะนี้ มีพระอารามหลวงจำนวน ๗ พระอาราม ที่ยังไม่มีผู้แจ้งความประสงค์ขอรับพระราชทานผ้าพระกฐิน ได้แก่ ๑.วัดสุวรรณคีรีวิหาร จังหวัดระนอง ๒.วัดราชบุรณะ จังหวัดชุมพร ๓.วัดพายัพ จังหวัดนครราชสีมา ๔.วัดเซกาเจติยาราม จังหวัดบึงกาฬ ๕.วัดจองคำ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ๖.วัดศรีธรรมาราม (ธ) จังหวัดยโสธร ๗.วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม จังหวัดสุโขทัย ดังนั้น กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาแจ้งความประสงค์ขอรับพระราชทานผ้าพระกฐิน เพื่อนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษา ณ พระอารามหลวงดังกล่าวได้ที่กรมการศาสนา ก่อนจะถึงช่วงเริ่มถวายผ้าพระกฐิน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวต่อไปว่า กฐินพระราชทาน เป็นผ้าพระกฐินที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานให้แก่ผู้กราบบังคมทูลขอพระราชทาน เพื่อน้อมนำไปถวายยังพระอารามหลวงต่าง ๆ นอกเหนือจากพระอารามหลวงสำคัญที่ทรงกำหนดไว้ จำนวน ๑๘ พระอาราม เนื่องจากปัจจุบันพระอารามหลวงมีจำนวนมาก จึงเปิดโอกาสให้กระทรวง กรม และหน่วยงานต่างๆ ตลอดจนคณะบุคคลหรือบุคคลทั่วไปที่สมควรขอรับพระราชทานผ้ากฐินไปถวาย และผู้ที่ได้รับพระราชทาน จะเพิ่มไทยธรรม เพื่อถวายพระราชกุศลตามกำลังศรัทธาของตนก็ได้

โดยกรมการศาสนาขอพระราชทาน พระบรมราชานุญาตจัดผ้าพระกฐินพระราชทานและบริวารพระกฐิน ให้แก่กระทรวง กรม หน่วยงาน ตลอดจนคณะบุคคลหรือบุคคลทั่วไปที่ขอรับพระราชทาน ประกอบด้วย ๑.ผ้าไตร ๒.ผ้าห่มพระประธาน ๓.เทียนพระปาติโมกข์ ๔.บาตรพร้อมถลกบาตร ๕.ปิ่นโตสแตนเลส ๖.ช้อนส้อมคาว-หวาน พร้อมซองบรรจุ ๗.กระติกน้ำไฟฟ้า ๘.ชุดแก้วน้ำกระบะมุก ๙.โคมไฟตั้งโต๊ะ ๑๐.พรม ๑๑.หมอนหนุนพร้อมปลอกสีเหลืองอ่อน ๑๒.ผ้าแพรสีเหลืองอ่อน ๑๓.ชุดอุปกรณ์เครื่องมืองานช่างทั่วไป

ดังนั้น หากกระทรวง กรม คณะบุคคลหรือบุคคลทั่วไป มีความประสงค์จะขอรับพระราชทานผ้ากฐินไปถวายณ พระอารามหลวงในปี ๒๕๖๕ โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กรมการศาสนา www.dra.go.th หรือ โทร ๐ ๒๒๐๙ ๓๗๒๑ ได้ในวันและเวลาราชการ

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *