จากพระราชดำรัสในหลวงรัชกาลที่ 9 สู่โครงการพระราชดำริด้านทันตกรรม

ประธานกรรมการมูลนิธิทันตนวัตกรรมฯ เผย ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงให้ความสำคัญกับเรื่องทันตกรรมของประชาชนอย่างต่อเนื่อง และพระราชดำรัสในวาระต่างๆ ได้รับการนำมาปฏิบัติต่อจนกลายเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์มากมายหลายโครงการ

ศาสตราจารย์พิเศษ ทพญ. ท่านผู้หญิงเพ็ชรา เตชะกัมพุช ประธานกรรมการมูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดเผยว่า จากการที่ได้รับใช้เบื้องพระยุคลบาท พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในฐานะทันตแพทย์ประจำพระองค์ เป็นเวลา 46 ปี ได้รับทราบถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อพสกนิกร

ประธานกรรมการมูลนิธิทันตนวัตกรรมกล่าวต่อว่า ในหลวงรัชกาลที่ 9 มีพระราชดำรัสเกี่ยวกับด้านทันตกรรมไว้หลายเรื่อง  ซึ่งภายหลังคณะทันตแพทย์ประจำพระองค์ได้ร่วมกันนำมาหาแนวทางในการปฎิบัติจนกลายเป็นโครงการที่มีประโยชน์ต่อประชาชนทั่วไปหลายโครงการ อาทิ 

“การที่จะให้ชาวไร่ชาวนา ที่อยู่ในท้องถิ่นห่างไกล ต้องทิ้งท้องไร่ท้องนาเข้ามาหาทันตแพทย์เมื่อมีปัญหาเกี่ยวกับฟันหรือสุขภาพในช่องปาก ย่อมเป็นไปได้ยาก น่าที่ทันตแพทย์จะต้องเดินทางไปดูแลเป็นครั้งคราว”  ทำให้เกิดหน่วยทันตกรรมพระราชทานขึ้นเมื่อปี 2513 และยังดำเนินการต่อเนื่องตลอดมาจนถึงปัจจุบัน  

 “รากฟันเทียมนี้ดีจริงๆ ถ้าสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนียังมีพระชนมชีพอยู่ อยากให้ทำถวายท่าน เพราะระยะหลังท่านเสวยอะไรไม่ค่อยจะได้ สิทธิ 30 บาทรักษาได้หรือไม่ ราษฎรจะได้มีโอกาสใส่รากเทียมบ้าง”  จากพระราชดำรัสในครั้งนั้น ทำให้เกิดการการวิจัยพัฒนาและผลิตรากฟันเทียมได้ภายในประเทศ

นอกจากนี้ ยังมีพระราชดำรัสที่ว่า “คนเราเวลาไม่มีฟัน กินอะไรก็ไม่อร่อย ทำให้ไม่มีความสุข จิตใจก็ไม่สบาย ร่างกายก็ไม่แข็งแรง” ทำให้เกิดโครงการฟันเทียมพระราชทานขึ้น ซึ่งนำไปสู่สิทธิประโยชน์การทำฟันเทียมสำหรับผู้สูงอายุภายในประเทศฟรี

และจากพระราชดำรัสที่ว่า “คนแก่อย่างเรามีเยอะ ทันตแพทย์ต้องช่วยดูแล” ก็นำไปสู่การจัดทำ แผนงานทันตสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุประเทศไทย เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลทั้งการส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟูสุขภาพช่องปาก

ประธานกรรมการมูลนิธิทันตวัตกรรมฯ กล่าวต่อว่า พระราชดำรัสสำคัญอีกครั้งที่ทำให้บทบาทและภารกิจของทันตแพทย์กว้างขวางยิ่งขึ้นคือ  “ทันตแพทย์ไม่ควรสนใจแต่การรักษาเพียงอย่างเดียว ควรสนใจเรื่องการศึกษาวิจัยและประดิษฐ์ของขึ้นใช้เองภายในประเทศ” และจากพระราชดำรัสในครั้งนั้น ทรงมีพระบรมราชานุญาตจัดตั้ง “มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์” เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2522 ขึ้นมา เพื่อเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ดำเนินการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล เพื่อนำไปป้องกัน รักษา ฟื้นฟู รักษา โรคทางทันตกรรมแก่ประชาชน พร้อมสนับสนุนการบริการด้านทันตสาธารณสุขร่วมกับภาคีเครือข่ายในการสร้างโอกาสให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่ผลิตขึ้นเองในประเทศ

“จะเห็นได้ว่า จากพระราชดำรัสที่กล่าวมาข้างต้น แสดงให้เห็นพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านในด้านทันตสาธารสุข และเป็นแนวทางให้พวกเราได้ไปหาทางที่จะทำให้เกิดการปฏิบัติได้จริง จนนำสู่โครงการต่างๆ ที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนเป็นอย่างมาก”  ประธานกรรมการมูลนิธิทันตวัตกรรมฯ กล่าว

Website: www.dent-in-found.org 

Facebook: https://www.facebook.com/dentalinnovation40 

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCWWuHSnPKN6UmXHK7J6FDQw 

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *