กรมการศาสนาเชิญชวนสวดมนต์ข้ามปี 2566 เสริมสิริมงคลทั่วไทย 31 ธันวาคม 2565 พร้อมกันทั่วประเทศ

%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C1.2

กรมการศาสนาเชิญชวนสวดมนต์ข้ามปี 2566 เสริมสิริมงคลทั่วไทย 31 ธันวาคม 2565 พร้อมกันทั่วประเทศประเทศ

%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C1

นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา (ศน.) เปิดเผยว่า กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดงานสวดมนต์ข้ามปี ภายใต้ชื่อ “สวดมนต์ข้ามปี เสริมสิริมงคลทั่วไทยส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับศักราชใหม่ 2566” ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2566 เพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ รวมทั้งเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาและสร้างแรงจูงใจให้ประชาชน ลด ละ เลิกอบายมุข เสริมสิริมลคลในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ พุทธศักราช 2566 โดยการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีในปีนี้ นับเป็นสิริมงคลอย่างยิ่ง ที่กระทรวงวัฒนธรรมได้รับพระเมตตาจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกได้ประทานไฟพระฤกษ์ให้แก่กระทรวงวัฒนธรรม เพื่อเชิญไปถวายเจ้าคณะจังหวัดทุกจังหวัด ทั่วประเทศ จุดในพิธีสวดมนต์ข้ามปี เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เสริมสร้างความสามัคคี พร้อมทั้งสร้างขวัญกำลังใจแก่พุทธศาสนิกชนที่เข้าร่วมในพิธี และเป็นสิริมงคลในการเข้าสู่ศักราชใหม่

โดยในส่วนกลาง จัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีในวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเขตพระนคร และวัดอรุณราชวราราม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร โดยวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม จะเป็นศูนย์กลางการถ่ายทอดสัญญาณภาพงานสวดมนต์ข้ามปีเชื่อมโยงการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีในส่วนภูมิภาคของประเทศไทยและต่างประเทศ ผ่านทางสถานีวิทยุโทรทัศน์และช่องทางอื่นๆ นอกจากนี้ยังได้ขอความร่วมมือองค์การศาสนา เชิญชวนศาสนสถานในสังกัดจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ รวมทั้งถวายพระพรชัยมงคล ตามหลักศาสนบัญญัติของศาสนานั้นๆ โดยศาสนาคริสต์ จัดพิธีบูชาขอบพระคุณปีใหม่ ศาสนาพราหมณ์-ฮินดูจัดพิธีสวดมนต์ขอพระต้อนรับปีใหม่ ศาสนาซิกข์ จัดพิธีสวดอัรดาส ขอพรต้อนรับปีใหม่ สำหรับในช่วงเช้าของวันที่ 1 มกราคม 2566 จะมีการจัดตักบาตรรับปีใหม่ ของพุทธศาสนิกชน เพื่อความเป็นสิริมงคลพร้อมกันทั่วประเทศ

%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C

%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%96

สำหรับการเดินทางของประชาชนที่จะมาร่วมงานสวดมนต์ข้ามปีที่วัดพระเชตุพนฯและวัดอรุณฯ ได้รับความร่วมมือองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก) ได้บริการเดินรถโดยสารประจำทางเดินรถเพื่อรับ-ส่ง ผู้เข้าร่วมกิจกรรมโดยบริเวณรอบวัด และการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (MRT) สถานีสนามไชยได้ขยายเวลาการบริการเดินรถเพื่อรับ – ส่งผู้เข้าร่วมกิจกรรม ถึงเวลา 02.00 น.ของวันที่ 1 มกราคม 2566 รวมถึงจัดสถานที่จอดรถบริเวณใกล้เคียง ในส่วนภูมิภาค ขอความร่วมมือสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด จัดตั้งศูนย์อำนวยการกลางการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีของจังหวัด และอำนวยความสะดวกให้กับหน่วยงานต่างๆที่จัดกิจกรรม

นอกจากนี้องค์กรเครือข่ายทางพระพุทธศาสนาในจังหวัด ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชนท้องถิ่น ได้ร่วมจัดกิจกรรมหรือสนับสนุนการดำเนินงาน ตลอดจนประชาสัมพันธ์เผยแพร่การจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีและกิจกรรมตักบาตรรับปีใหม่ โดยร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดที่มีพรมแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคอาเซียน 15 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดบึงกาฬ ศรีสะเกษ สุรินทร์ เชียงราย มุกดาหาร อุบลราชธานี นครพนม หนองคาย เลย ระนอง ตาก ตราด แม่ฮ่องสอน สงขลา และนราธิวาส จัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีอาเซียนให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับเทศกาล ประเพณี พิธีทางศาสนาและพิธีการต่างๆ ของจังหวัด โดยส่งเสริมให้ประชาชนร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีฯ ตามวัด/ศาสนสถาน หรือสถานที่จัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีฯ ต่างประเทศ ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ประสานความร่วมมือไปยังวัดไทยและวัดทางพระพุทธศาสนาในต่างประเทศทั่วโลกร่วมจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี เช่น จีน ญี่ปุ่น ลาว เวียดนาม เมียนมา สิงคโปร์ ศรีลังกา อินเดีย เนปาล ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สหรัฐอเมริกา เป็นต้น 

การสวดมนต์ข้ามปีในปีนี้จะเป็นกิจกรรมสำคัญที่ประชาชนจะได้ร่วมก้าวเข้าสู่ศักราชใหม่ด้วยความเป็นสิริมงคลทั่วไทย ก่อเกิดอานิสงส์ที่สำคัญ คือ 1.) ลดความเสี่ยงจากอบายมุข อุบัติเหตุ และความชั่วร้าย 2.) เป็นการทำบุญใหญ่ให้กับชีวิต ทั้งทางกาย จิต และปัญญา 3.) เป็นการส่งท้ายด้วยธรรมะ และต้อนรับด้วยศีล 4.) เป็นการสร้างบรรยากาศรู้เช่นเห็นจริงในสัจธรรม 5.) เริ่มต้นชีวิตด้วยสิ่งที่เป็นมงคล อันจะส่งผลให้ได้พบสิ่งที่เป็นมงคลตลอดทั้งปี

%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C1.3

นอกจากนี้ กรมการศาสนายังได้จัดทำเว็บไซต์สวดมนต์ข้ามปีฯ (www.prayer2566.com) เพื่อเพิ่มโอกาสให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้มีโอกาสสวดมนต์ได้ในทุกสถานที่ ทุกช่วงเวลาตามอัธยาศัย และยังสามารถเขียนคำอวยพรในการ์ดอวยพรปีใหม่ (ส.ค.ส) แบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Card) แล้วส่งต่อให้ผู้อื่นผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ได้อีกด้วย

%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%8D%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%20%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%8C

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.dra.go.th โทรศัพท์ 0 2209 3728 สายด่วนวัฒนธรรม 1765

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *