รมช.กษ. มอบนโยบายขับเคลื่อนภารกิจ ส.ป.ก. ประจำปี 66

รมช.กษ. มอบนโยบายขับเคลื่อนภารกิจ ส.ป.ก. ประจำปี 66

วันพุธที่ 4 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. นายสุนทร ปานแสงทอง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (รมช.กษ.) เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายผู้บริหารเพื่อขับเคลื่อนภารกิจสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ประจำปี 2566 โดยมี ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการ ส.ป.ก. เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. เข้าร่วมประชุมและรับฟังนโยบายฯ ณ ห้องประชุมไชยยงค์ ชูชาติ ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ และผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom Meetings)

ในการนี้ รมช. กษ. ได้มอบนโยบาย ภายใต้ภารกิจของ ส.ป.ก. ดังนี้

    1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ควรเร่งรัดการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรให้ครอบคลุมพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน ทั้งแหล่งน้ำผิวดิน ใต้ดิน สระน้ำ การขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมหอถังสูงระบบโซล่าเซลล์ และการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ โดยใช้เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

    2. การพัฒนาเกษตรกร มุ่งการผลิตเกษตรปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร ต้องส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีทางการเกษตร การนำนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่จำเป็นต่อการผลิตมาเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต และต้องเป็นเทคโนโลยีที่เข้าถึงง่ายและราคาสมเหตุสมผล เกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรสามารถดูแลบริหารจัดการได้เอง

    3. ขอให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. ใช้ข้อมูลเทคโนโลยีนวัตกรรมในเรื่องของ Big Data ในการเชื่อมโยงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเกษตรกร มาใช้ประกอบการดำเนินงาน การเข้าถึงข้อมูลง่ายขึ้นจะช่วยให้การดำเนินงานสะดวกรวดเร็ว

    4. เร่งรัดแก้ไขปัญหาการเข้าถึงที่ดินของผู้ไร้ที่ดินทำกินและเกษตรกรผู้ประสงค์มีที่ดินทำกินเป็นของตนเอง ให้มีการบริการที่รวดเร็ว ลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับเกษตรกร การแก้ไขกฎหมายให้กำหนดนโยบายที่ชัดเจนและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเกษตรกร

    รมช. กษ. ได้กล่าวถึงความรู้สึกที่ได้มาดูแลกำกับการทำงานของ ส.ป.ก. ว่า “เป็นเรื่องน่ายินดียิ่งที่ได้มีโอกาสในการกำกับดูแลการดำเนินงานของ ส.ป.ก. ซึ่งหน่วยงานที่มีความสำคัญในการคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรมของประเทศ อีกทั้งยังเป็นหน่วยงานหลักในการจัดหาที่ดินทำกินให้กับเกษตรกร รวมถึงผู้ยากไร้ และผู้ไร้ที่ดินทำกิน ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ผมขออำนวยพรให้ คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.ทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรง ปราศจากโรคภัย มีกำลังกายกำลังใจที่ดี ให้สามารถขับเคลื่อนงานของ ส.ป.ก. ได้อย่างที่หวังไว้”

ดร. วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการ ส.ป.ก. กล่าวเสริมว่า “ส.ป.ก. มีภารกิจที่สำคัญ 4 ด้าน เพื่อมุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ประกอบด้วย การจัดที่ดิน การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน การพัฒนาเกษตรกร และการบริหารเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม”

ทั้งนี้เลขาธิการ ส.ป.ก. ได้กล่าวถึงการดำเนินงานที่ผ่านมาว่า “ส.ป.ก. ดำเนินการจัดที่ดินให้แก่เกษตรกรแล้วกว่า 36 ล้านไร่ ปัจจุบันได้มีการนำระบบออนไลน์เข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการให้บริการประชาชน

นอกจากนี้ ส.ป.ก. ยังได้เร่งรัดปรับปรุงกฎหมายปฏิรูปที่ดินและระเบียบต่าง ๆ ให้มีความทันสมัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดที่ดินให้เกษตรกรเข้าถึงการจัดที่ดินได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นและมีความเป็นธรรม ส.ป.ก. มีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายใต้ MOU 9 หน่วยงาน เพื่อขับเคลื่อนงานพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเกษตร ส.ป.ก. ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเกษตรกรให้เป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง ส่งเสริมการผลิตที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานรองรับ โดยตั้งเป้าหมายให้สินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินมีความปลอดภัยและได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP ด้านการบริหารเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม มีการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อการเกษตร รวมถึงการสนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกรตามนโยบายรัฐบาล อาทิ เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติหรือโรคระบาด เป็นต้น

ส.ป.ก. ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะและความสามารถของบุคลากรในองค์กรให้สามารถทำงานได้ทุกที่ ทุกเวลา เป็นการ Work from anywhere เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินให้อยู่ได้ อยู่ดี มีความสุข”

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *