วธ.ติวเข้มเยาวชนเข้าประกวดสวดโอ้เอ้วิหารราย

วธ. ติวเข้มเยาวชนเข้าประกวดสวดโอ้เอ้วิหารราย รางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


วันที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น. นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมฝึกหัดสวดโอ้เอ้วิหารราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมี นางยุถิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายกฤษฎา คงคะจันทร์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม และนายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา พร้อมด้วย ครูและนักเรียน จำนวน 306 คน เข้าร่วมอบรม ณ ห้อง Auditorium ชั้น G อาคารหอศิลป์แห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม และผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ZOOM)

%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B9%897
%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B9%898

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการสวดโอ้เอ้วิหารราย ซึ่งถือเป็นธรรมเนียมทางวัฒนธรรมของไทยที่มีมาอย่างยาวนาน ควรค่าแก่การอนุรักษ์และสืบทอดไปยังรุ่นลูกรุ่นหลาน โดยได้ดำเนินงานโครงการฝึกหัดสวดโอ้เอ้วิหารราย มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 เป็นต้นมา โดยบูรณาการและประสานกับหน่วยงานต่างๆ อาทิ สำนักพระราชวัง กรมศิลปากร วิทยาลัยนาฏศิลป กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อฝึกหัดและจัดหานักเรียนเข้าไปร่วมสวดโอ้เอ้วิหารราย ณ ศาลารายรอบพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาของทุกๆ ปี อันเป็นการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีที่มีมาแต่โบราณ ซึ่งปัจจุบันมีสถานศึกษาจำนวนมากให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นทุกปี

%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B9%899

นายอิทธิพล คุณปลื้ม กล่าวต่อว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา ได้จัดโครงการอบรมฝึกหัดสวดโอ้เอ้วิหารราย ให้กับครูและนักเรียน จำนวน 306 คน ระหว่างวันที่ 19 – 21 มกราคม 2566 ณ ห้อง Auditorium ชั้น G อาคารหอศิลป์แห่งชาติ และผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ZOOM) โดยจัดทำหลักสูตร รวมทั้งผลิตเอกสารและสื่อสำหรับใช้ในการฝึกหัดสวดโอ้เอ้วิหารราย และเชิญคณะวิทยากรจากกรมศิลปากร และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานอื่นที่มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการสวดโอ้เอ้วิหารรายมาบรรยาย และแบ่งกลุ่มบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับครูผู้ฝึกสอนและนักเรียน ผู้ที่ผ่านการอบรมสามารถสวดโอ้เอ้วิหารรายได้ถูกต้องตามแบบแผนและอักขรวิธี และจะได้เข้าร่วมการประกวดสวดโอ้เอ้วิหารราย ในช่วงเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ โดยผู้ชนะเลิศจะเข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา พุทธศักราช 2566 อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสำคัญของการสวดโอ้เอ้วิหารราย และได้มีส่วนร่วมในการสืบสานธรรมเนียมการสวดโอ้เอ้วิหารรายที่กำลังจะเลือนหายไปจากสังคมไทยให้คงอยู่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันแสดงออกถึงเอกลักษณ์ของความเป็นไทยตลอดจนช่วยให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างอย่างสร้างสรรค์และเกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเองครอบครัวและสังคมไทย

%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B9%8914
%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B9%8912
%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B9%892
%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B9%893
%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B9%895

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.