พช.นนทบุรี ร่วมพิธีเปิดมหกรรมหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ต้นแบบ

พช.นนทบุรี ร่วมพิธีเปิดมหกรรมหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ต้นแบบ การจัดแสดงจำหน่ายผลิตภัณฑ์สัมมาชีพชุมชนและ OTOP ระดับประเทศ

วันเสาร์ที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ บริเวณหน้ามูลนิธิวัดไร่ขิง ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นางรักใจ กาญจนะวีระ พัฒนาการจังหวัด เป็นผู้แทนเข้าร่วมกิจกรรมโดยเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี เจ้าคณะใหญ่หนกลาง กรรมการมหาเถรสมาคม วัดไตรมิตรวิทยาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานกล่าวเปิดงาน นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานฯ และนายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม กล่าวต้อนรับ

สำหรับโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ หรือ 0TOP เป็นโครงการที่รัฐบาลได้ให้การส่งเสริมมาอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ปีพ.ศ. ๒๕๔๔ – จนถึงปัจจุบัน รวมเวลากว่า ๒๒ ปี โดยปัจจุบันกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย มีผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOPที่ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบทั้งสิ้น ๙๗,๘๐๔ ราย จำนวน ๒๒๑,๐๘๘ ผลิตภัณฑ์ โดยกรมการพัฒนาชุมชนได้ดำเนินโครงการต่าง ๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการOTOP ให้มีความรู้ มีศักยภาพ สามารถจำหน่ายได้ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ รวมถึงดำเนินการยกระดับพัฒนาผลิตภัณฑ์ 0TOP ให้มีคุณภาพ มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค ส่งผลให้ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้ สามารถพึ่งพาตนเองได้ ภายใต้หลักการพื้นฐาน ๓ ประการ ได้แก่ ๑)ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล ๒ ) พึ่งคนเองและคิดอย่างสร้างสรรค์ และ ๓) การสร้างทรัพยากรมนุษย์ อันจะนำไปสู่วิสัยทัศน์ของกรมการพัฒนาชุมชน คือ เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัษญาของเศรษฐกิจพอเพียง

สำหรับการจัดงานมหกรรมหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ต้นแบบ การจัดแสดงจำหน่ายผลิตภัณฑ์สัมมาชีพชุมชน และ OTOP ระดับประเทศในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความปรองดองและความสมานฉันท์ของคนในชาติ ให้เกิดความสงบสุข เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าจากกลุ่มอาชีพ สัมมาชีพชุมชนและสินค้า 0T0P และเพื่อสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ในการดำเนินงานพัฒนาอาชีพในหมู่บ้าน / ชุมชน รวมตลอดถึงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มเป้าหมายได้แค่ หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ต้นแบบ และกลุ่มอาชีพในหมู่บ้านสัมมาชีพชุมชนจาก ๗๖ จังหวัด และกรุงเทพมหานคร รวม ๗๗ หมู่บ้าน/ชุมชน และกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการ 0TOP จาก ๗๖จังหวัด และกรุงเทพมหานคร รวม ๗๗ ราย/กลุ่ม

กิจกรรมในงานประกอบด้วย
๑. นิทรรศการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ต้นแบบ จาก ๗๖ จังหวัด และ
กรุงเทพมหานคร
๒. การแสดงและจำหน่ายสินค้า 0TOP จาก ๗๖ จังหวัด และกรุงเทพมหานคร
๓. การจัดแสดงและการจำหน่ายผ้าย้อมสีธรรมชาติ และผ้าอัตลักษณ์ของจังหวัดนครปฐม
๔. การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีนครปฐม(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด

โดยการจัดงานครั้งนี้ จังหวัดนนทบุรี มีผู้ประกอบการ จำนวน2 ราย ได้เข้าร่วมจำหน่ายและการจัดนิทรรศการของชุมชนวัดโตนด หมู่8 ในงาน ซึ่งโอกาสนี้ ชุมชนวัดโตนด หมู่8 ตำบลวัดชลอ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี โดยการสนับสนุนของพระปลัดสุรเชษฐ์ สุรเชฏโฐ เจ้าอาวาสวัดโตนด พระนักพัฒนาได้รับคัดเลือกเป็นหมู่บ้านรักษาศีล๕ ต้นแบบ ทั้งระดับจังหวัด และระดับภาค ประจำปี๒๕๖๕ซึ่งเป็นสิ่งที่จังหวัดนนทบุรีภาคภูมิใจ

#หมู่บ้านรักษาศีล5ต้นแบบจังหวัดนนทบุรี

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.