วธ.ร่วมมอบพระพุทธรูปองค์ปฐมฤกษ์ “หลวงพ่อพุ่ม วัดยายร่ม” ถวายวัดทั่วศรีลังกา

%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B02

กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ วัดยายร่ม จัดพิธีมอบพระพุทธรูปองค์ปฐมฤกษ์ “หลวงพ่อพุ่ม” ปางสมาธิ ขนาดหน้าตัก ๓๐ นิ้ว ให้แก่ประเทศศรีลังกา ในโครงการ “สานสัมพันธ์แห่งศรัทธา จัดสร้างพระพุทธรูปถวายวัดทั่วประเทศศรีลังกา” สร้างความปิติยินดีแก่พุทธศาสนิกชนทั้งสองประเทศ

เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. พระครูโสภิตบุญญาทร เจ้าอาวาสวัดยายร่ม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีมอบพระพุทธรูปองค์ปฐมฤกษ์ให้แก่ประเทศศรีลังกา โครงการ “สานสัมพันธ์แห่งศรัทธา จัดสร้างพระพุทธรูปถวายวัดทั่วประเทศศรีลังกา” โดยมี พระธรรมะนันทา เถโร ผู้ประสานงานโครงการระหว่างสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาเเละประเทศไทย พร้อมด้วย นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา นายประทีป ยาสะรัตนะ เลขานุการประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา คณะผู้เเทนประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา เเละพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมในพิธี ณ วัดยายร่ม เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร

1113-1
1113-2

รมว.วธ. กล่าวว่า โครงการ “สานสัมพันธ์แห่งศรัทธา จัดสร้างพระพุทธรูปถวายวัดทั่วประเทศศรีลังกา” นับเป็นโครงการทางพระพุทธศาสนาที่ยิ่งใหญ่อีกโครงการหนึ่ง ซึ่งพุทธศาสนิกชนชาวไทยทุกคนสามารถมีโอกาสเข้าร่วมทำบุญในการสร้างพระพุทธรูปเพื่อนำไปประดิษฐาน ณ วัดทั่วประเทศศรีลังกา โดยมีเป้าหมายสูงสุดในการจัดสร้าง จำนวน ๑๒,๖๐๐ องค์

โครงการดังกล่าวได้ก่อให้เกิดประโยชน์ ซึ่งสามารถจำแนกได้เป็น ๓ ด้าน คือ ๑) ด้านการเผยแผ่และทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา เนื่องจากพระพุทธรูปนั้นถือเป็นพุทธานุสสติ เป็นศูนย์รวมจิตใจของศาสนิกชน ชุมชน และใช้เป็นศูนย์กลางในการประกอบศาสนพิธีต่างๆ ให้ผู้คนได้กราบไว้สักการบูชาและระลึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อจะได้น้อมใจประพฤติปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระองค์ ตามประเพณีโบราณของไทยนั้นการสร้างพระพุทธรูปถือเป็นการสร้างพุทธศิลป์ชั้นสูง เป็นเรื่องมงคลอย่างยิ่ง เพราะได้สร้างสิ่งที่สูงค่าให้ผู้คนได้เคารพกราบไหว้ เป็นการเผยแผ่และทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เข้มแข็งอยู่ยั่งยืนสืบไป ๒) ด้านการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย

การจัดสร้างพระพุทธรูปถวายวัดทั่วประเทศศรีลังกาครั้งนี้ มีเป้าหมายที่จะนำพระพุทธรูปของไทยไปประดิษฐานในวัดทั่วประเทศศรีลังกา ซึ่งนอกจากเป็นการทำบุญครั้งใหญ่แล้ว ยังเป็นการเผยแพร่ความงดงามด้านพุทธศิลป์ของไทยให้กับชาวต่างชาติได้ชื่นชมความงดงามของพระพุทธรูปจากประเทศไทยอีกด้วย เพราะต้นแบบของพระพุทธรูปที่จัดสร้างนั้น คือ หลวงพ่อพุ่ม วัดยายร่ม ซึ่งเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่ตั้งแต่สมัยอยุธยา มีอายุมากกว่า ๒๕๐ ปี ถือเป็นพระพุทธรูปที่มีพุทธลักษณะงดงามองค์หนึ่งของไทย ซึ่งได้ประกอบพิธีเททองปฐมฤกษ์ หล่อพระพุทธรูปเหมือนหลวงพ่อพุ่ม วัดยายร่ม ขึ้นเมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา และ ๓) ด้านการสืบสานความสัมพันธ์อันแนบแน่นและยั่งยืนระหว่างประเทศไทยและประเทศศรีลังกา

1115-1
1115-2

ประเทศไทยและประเทศศรีลังกา มีความสัมพันธ์อันดีมาเป็นระยะเวลากว่า ๘๐๐ ปี ทั้งทางด้านศาสนาและวัฒนธรรม เพราะประชาชนในชาติล้วนนับถือพุทธศาสนาเป็นศาสนาหลัก ดังนั้นความสัมพันธ์ทางศาสนาระหว่างสองประเทศ จึงถือเป็นพื้นฐานสำคัญที่นำมาต่อยอดในการสานสัมพันธ์ในมิติอื่น ๆ ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม การลงทุน และการท่องเที่ยว ทั้งนี้ นายประทีป ยาสะรัตนะ (Mr.Pradeep Yasarathna Chief Secretary of Sri Lanka) เลขานุการประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยประเทศศรีลังกา จะนำพระพุทธรูปองค์ปฐมฤกษ์ “หลวงพ่อพุ่ม” ปางสมาธิ ๒ องค์ นำไปประดิษฐาน ณ ที่ วัดศิริวิชัยเทนนากร มุดาลันทาราม (Sirivijayatennakon Mudalindarama Temple) เเละวัดโพธิราจารามา (Bodhirajarama Temple) ประเทศศรีลังกา

รมว.วธ. กล่าวต่ออีกว่า ขณะนี้ ประเทศศรีลังกายังคงประสบวิกฤตทางเศรษฐกิจที่รุนแรงที่สุดในรอบหลายสิบปี ประชาชนชาวศรีลังกาต้องพบกับความลำบากขาดแคลน โครงการบริจาคพระพุทธรูปอันทรงคุณค่านี้จะเป็นเสมือน “หนึ่งกำลังใจในยามยากแค้น ให้แก่ชาวศรีลังกาทั่วประเทศ” ได้มีที่พึ่งทางใจ ให้ฝ่าฟันอุปสรรคนานัปการและผ่านพ้นช่วงวิกฤติในครั้งนี้ไปด้วยดี ทั้งนี้ ผู้มีจิตศรัทธา สามารถร่วมสนับสนุนโครงการได้ ณ วัดยายร่ม

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.