วศ.อว. หารือผู้บริหาร “มหา’ลัยแพะนานาชาติ” จับมือสร้างนวัตกรรมตอบสนองยุทธศาสตร์กระบี่เมืองแพะ

วศ.อว. หารือผู้บริหาร “มหา’ลัยแพะนานาชาติ” พร้อมจับมือสร้างนวัตกรรมตอบสนองยุทธศาสตร์กระบี่เมืองแพะ

เมื่อวันที่​ 18 มีนาคม 2564 นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อมด้วยทีมผู้บริหารและนักวิทยาศาสตร์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) เดินทางไปที่ศรีผ่องฟาร์ม อ.เมือง จ.กระบี่ โดยประชุมหารือร่วมกับนายชวน ภูเก้าล้วน นายกสภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ และนายกสภามหา’ลัยแพะนานาชาติ กระบี่ และ ผศ.น.สพ.ธีระวิทย์ จันทร์ทิพย์ อธิการบดีมหา’ลัยแพะนานาชาติ กระบี่ หารือแนวทางนำผลงานวิจัยและพัฒนา ตลอดจนนวัตกรรมมาช่วยขับเคลื่อนมหา’ลัยแพะฯ เป็นต้นแบบสถาบันอุดมศึกษาของภาคประชาชนเพื่อการขับเคลื่อนท้องถิ่นและสร้างรายได้ให้กับคนกระบี่ และจะเป็นต้นแบบขยายผลไปสู่การพัฒนาในพื้นที่อื่นๆ ต่อไป

อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดเผยถึงการเยี่ยมชมฟาร์มสาธิตของศรีผ่องฟาร์มและร่วมประชุมหารือครั้งนี้ ว่าเป็นการดำเนินงานต่อเนื่องจากการที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย ศ.พิเศษ ดร. เอนก เหล่าธรรมทัศน์ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมสถานที่แห่งนี้เมื่อปลายปี 2563 และมีนโยบายให้หน่วยงาน อว. ให้ความร่วมมือกับมหา’ลัยแพะฯ กระบี่ ในการนำผลงานวิจัยและพัฒนาเข้ามาขับเคลื่อน Model แพะ ให้เป็นรูปธรรมและยั่งยืน

โดยในส่วนของ วศ. ซึ่งเป็นหน่วยงาน อว. ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการวิเคราะห์ ทดสอบและรับรองมาตรฐานทางห้องปฏิบัติการของประเทศ ตลอดจนมีบทบาทด้านวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชุมชน จึงมีความพร้อมให้ความร่วมมือภายใต้ภารกิจที่สามารถดำเนินการได้ เช่น ร่วมวิจัยพัฒนา บริการวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะและผู้ประกอบการด้านการแปรรูปเนื้อและนมแพะเพื่อสร้างมาตรฐานในการผลิตเพื่อส่งออกในอนาคต ตลอดจนการนำของเสียจากฟาร์มไปใช้ประโยชน์และเพิ่มมูลค่า

ทั้งนี้ทั้งสองฝ่ายจะค่อยๆ สร้างความร่วมมือให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยดำเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และห่วงโซ่คุณค่าของกระบี่เมืองแพะ และเป็นไปตามนโยบาย BCG ของรัฐบาล ต่อไป

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *