วธ. ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ปี66

วธ. จัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี พ.ศ. 2566 เข้ารับพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักร จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

S__31105181

เมื่อวันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เป็นประธานคณะกรรมการ การประชุมคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยมีนางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นรองประธานคณะกรรมการ นายชัยพล สุขเอี่ยม เป็นเลขานุการและคณะกรรมการ พระเถระผู้ใหญ่ เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการ ประกอบด้วย สมเด็จพระพุฒาจารย์ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ พระพรหมวชิรปัญญาจารย์ พระธรรมกิตติเมธี และพระเทพญาณวิศิษฏ์ เป็นที่ปรึกษา และคณะกรรมการ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ศูนย์ประชุมกระทรวงวัฒนธรรม ชั้น 8 กระทรวงวัฒนธรรม

S__31105178S__31105180

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เปิดเผยว่า กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา ได้ดำเนินงานการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคโดยประชาสัมพันธ์ เชิญชวนพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชน ที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 – 2565 มีคุณสมบัติ ผลงาน ถูกต้องตามระเบียบกรมการศาสนาว่าด้วยการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา พ.ศ. 2554 และข้อกำหนดเฉพาะของผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา จัดส่งผลงานให้กรมการศาสนา ภายในวันที่ 31 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา และกรมการศาสนา ได้จัดประชุมเพื่อคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี พ.ศ. 2566 เข้ารับพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักร จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ต่อไป

S__31105182
S__31105183

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) กล่าวเพิ่มเติมว่า ในการประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมเพื่อพิจารณารับรองประวัติและผลงานของผู้เสนอชื่อคัดเลือกเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ตามที่คณะอนุกรรมการกลั่นกรองคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาพิจารณาคัดเลือกและนำเสนอจำนวน 160 รูป/คน ใน 10 ประเภท ได้แก่ ประเภทส่งเสริมการศึกษาพระพุทธศาสนา การศึกษาสงเคราะห์ ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ส่งเสริมการปฏิบัติธรรม ส่งเสริมกิจการคณะสงฆ์ สงเคราะห์ประชาชนและส่งเสริมการพัฒนาชุมชนฯ ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมฯ สื่อมวลชนส่งเสริมพระพุทธศาสนา และสมาคม องค์กร มูลนิธิและหน่วยงานส่งเสริมพระพุทธศาสนา ซึ่งจะได้ดำเนินการประกาศผลการคัดเลือกต่อไป โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ถือเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการจรรโลงและเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่ในสังคมไทยอย่างเข้มแข็ง ทั้งยังเป็นผู้อุทิศตนทั้งกำลังกาย กำลังสติปัญญาและกำลังทรัพย์ให้กับพระพุทธศาสนาโดยกุศลเจตนาอันบริสุทธิ์ เพื่อมุ่งหวังให้พระพุทธศาสนามีความเจริญวัฒนาถาวร เป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ ถือได้ว่าเป็นผู้ที่มีคุณธรรม สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เด็ก เยาวชนและประชาชน 

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.