วศ.อว. ถ่ายทอดหลักสูตร “เทคโนโลยีการยืดอายุการเก็บผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป” จังหวัดพะเยา

วศ.อว. ถ่ายทอดเทคโนโลยี หลักสูตร “เทคโนโลยีการยืดอายุการเก็บผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป” ณ จังหวัดพะเยา

เมื่อวันที่ 25 – 26 มีนาคม 2564 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยกองเทคโนโลยีชุมชน จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “เทคโนโลยีการยืดอายุการเก็บผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป (ประเภทปลาส้มและการแปรรูปปลา) ” เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์จากปลาส้มให้มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานกำหนด สามารถลดการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ และผลิตภัณฑ์ปลาส้มแปรรูป ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปปลาบ้านสันเวียงใหม่ ตำบลบ้านสาง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดยมีผู้ประกอบการให้ความสนใจเข้าร่วมฝึกอบรมกว่า 30 คน

วศ.อว. ได้ลงพื้นที่สำรวจผู้ประกอบการปลาส้มในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา มีการผลิตปลาส้มจำหน่ายเป็นจำนวนมากซึ่งส่วนใหญ่ประสบปัญหาการควบคุมคุณภาพทำให้ผลิตภัณฑ์เน่าเสียได้ง่าย และมีรสชาติไม่สม่ำเสมอ ซึ่งผู้ประกอบการมีความต้องการลดการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ในปลาส้มและต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากปลาส้มให้มีคุณภาพตรงตามมาตรฐาน มผช. 26/2557 รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาแปรรูปชนิดอื่นๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์ วศ.อว. จึงจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการยืดอายุการเก็บผลิตภัณฑ์ปลาแปรรูป เพื่อยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์และขยายช่องทางการตลาด

ในการฝึกอบรมครั้งนี้ มุ่งเน้นเรื่องการยืดอายุการเก็บผลิตภัณฑ์ปลาส้มโดยเทคนิคลดการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ปลาส้มตามมาตรฐาน รวมถึงผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ลงมือแปรรูปผลิตภัณฑ์หลายชนิด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ปลาส้มสูตรลดเชื้อจุลินทรีย์ ปลาส้มสูตรสมุนไพร ผงโรยข้าวจากปลาส้ม ปลาส้มหยอง และปลาจ๊อ

พร้อมกันนี้ วศ.อว. ยังเป็นที่ปรึกษาในการให้คำแนะนำทางวิชาการเพื่อแก้ไขปัญหา พัฒนากระบวนการผลิต และพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ รวมทั้งส่งเสริมผู้ประกอบการให้สามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและผ่านการรับรองมาตรฐาน ทำให้สินค้ามีความน่าเชื่อถือ เป็นที่ต้องการของผู้บริโภค ส่งผลให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจในระดับฐานรากที่เข้มแข็งและยั่งยืน

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.