‘สกสว.’ เผยแผนวิจัยปี 65 ตั้งเป้าแก้ไขปัญหายากจนอย่างเบ็ดเสร็จ-แม่นยำ

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (กสว.) บอร์ดบริหารการทำงานของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดเผยข้อมูลว่า ปัจจุบัน สกสว. ได้กำหนดแผนงานวิจัยโดยมุ่งเน้นใน 5 ประเด็นคือ การแก้ปัญหาความยากจน ด้านเกษตรแม่นยำสูงและเกษตรอัจฉริยะ สังคมสูงวัยและคุณภาพชีวิตของผู้สูงวัย การวิจัยพัฒนายาชีววัตถุ เซลล์บำบัด เครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ ชุดตรวจวินิจฉัยโรค และระบบผลิตทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์เพื่อการขึ้นทะเบียน และด้านจีโนมิกส์ประเทศไทย

โดยในส่วนของการแก้ปัญหาความยากจนนั้น ได้ออกแบบแผนวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาระบบการคัดกรองและช่วยเหลือคนจนอย่างเบ็ดเสร็จและแม่นยำที่เป็นระบบข้อมูลครัวเรือนยากจนระดับพื้นที่เชื่อมโยงกับระบบความช่วยเหลือภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม และเพื่อวิเคราะห์รูปแบบของปัญหาคนจนกลุ่มเป้าหมายในการนำไปสู่การสร้างระบบความช่วยเหลือคนจน และการดำรงชีพอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน โดยปัจจุบัน มีหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) เป็นหน่วยงานหลักสำคัญ ทำหน้าที่บริหารจัดการงานวิจัยและสนับสนุนงบประมาณ

ทั้งนี้แผนงานวิจัยดังกล่าว มีกรอบการดำเนินงานครอบคลุมประเด็น การวิจัยระบบการคัดกรองและทวนสอบคนจนอย่างแม่นยำทั้ง 20 จังหวัดทั่วประเทศ และการวิจัยการพัฒนาโมเดลการส่งต่อความช่วยเหลือ การจัดการกระบวนการเรียนรู้ “นวัตกรรมแก้จนแบบเบ็ดเสร็จ” เพื่อพัฒนาระบบการส่งต่อคนจนที่ยังเข้าไม่ถึงสวัสดิการภาครัฐให้เข้าสู่ระบบสวัสดิการอย่างเป็นรูปธรรม พัฒนาระบบการช่วยเหลือคนจนผ่านการสร้างโมเดลการจัดการกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาอาชีพ และเพิ่มทักษะการดำรงชีวิตโดยสถาบันอุดมศึกษาและองค์กรภาคประชาสังคมในพื้นที่ สร้างระบบติดตามและประเมินผล การช่วยเหลือคนจนอย่างเป็นระบบโดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน และพัฒนากลไกประสานความร่วมมือในการขับเคลื่อนเชิงนโยบายผ่านกรรมการบริหารแผนงานทั้งในระดับชาติ และระดับปฏิบัติการเพื่อคุมเป้าและขับเคลื่อนเชิงนโยบายให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืน

เป้าหมายการดำเนินงานที่คาดว่าจะได้รับคือการแก้ปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและยั่งยืนโดยใช้องค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการพัฒนาอาชีพ/ยกระดับรายได้สำหรับคนจน ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาได้พัฒนาระบบและเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลคนจนเชิงลึกที่มีความแม่นยำครอบคลุมทุกมิติที่ส่งผลต่อความยากจน ได้ระบบข้อมูลครัวเรือนยากจนระดับพื้นที่ที่เชื่อมโยงกับระบบความช่วยเหลือภาครัฐเอกชนและประชาสังคม ดำเนินการค้นหาและสอบทานข้อมูลคนจนในพื้นที่ 10 จังหวัดเป้าหมาย สร้างระบบและกลไกในการส่งต่อข้อมูลความช่วยเหลือคนจนอย่างเบ็ดเสร็จ และส่งต่อข้อมูลความช่วยเหลือคนจนผ่านระบบสงเคราะห์ภาครัฐและเอกชนโดยการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *