เผยตัวเลขประสิทธิภาพการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐต่ำลง สกสว. พร้อมภาคี เร่งเครื่องเพิ่มประสิทธิภาพงานวิจัยไทย

ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) เป็นประธานเปิดการประชุม คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) ครั้งที่ 5/2564 ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ และ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) เพื่อพิจารณาวาระสำคัญต่างๆในการพัฒนาระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ให้เป็นไปอย่างเต็มศักยภาพ โดยหนึ่งในวาระสำคัญของการประชุมครั้งนี้ คือ รายงานประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐ ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551-2562

รศ.ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล ผู้อำนวยการ สกสว. ได้เปิดเผยรายงานผล ภาพรวมประสิทธิภาพการดำเนินงานวิจัยของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551-2562 ว่า ที่ผ่านมา วช. ได้ติดตามการดำเนินงานวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่รายงานในระบบ NRIIS(National Research and Innovation Information System) โดยเป็นงบประมาณที่จัดสรรตรงจากสำนักงบประมาณไปยังหน่วยงาน ซึ่งมีการรายงานตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551-2562 โดยจำแนกตามปีงบประมาณคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) ในการประชุม ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 มีมติรับทราบเรื่อง และขอให้นำเสนอในการประชุมครั้งนี้ เนื่องจากร้อยละของประสิทธิภาพโครงการและงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2562 ต่ำกว่าในปีก่อนหน้า

จากการรายงานผลการดำเนินงานวิจัยของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551-2562 พบว่า มีโครงการวิจัยจำนวนมากที่มีความล่าช้าในการรายงานผลการดำเนินงาน โดยข้อมูล ณ วันที่ 9 เมษายน 2564 พบว่า ประสิทธิภาพการดำเนินงานวิจัย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551-2558 มีค่าเฉลี่ยสูงกว่า 90 % และ ประสิทธิภาพการดำเนินงานวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2562 มีค่าเฉลี่ยต่ำกว่า 90 % ดังนี้
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551-2554 = 96-97 %
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2558 = 92-95 %
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 = 88 %
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 = 80 %
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 = 73 %
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 = 49 %

โดยสาเหตุที่การดำเนินงานวิจัยของหน่วยงานภาครัฐมีประสิทธิภาพต่ำ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551-2560 เกิดจาก 1) ข้อมูลของโครงการวิจัยสูญหาย 2) การดำเนินการมีปัญหาล่าช้าและปรับเปลี่ยนผู้วิจัย มีผลกระทบต่อการติดตามข้อมูลและขาดข้อมูลที่มีคุณภาพ ทำให้ไม่สามารถดำเนินโครงการวิจัยได้อย่างต่อเนื่อง จึงไม่สามารถดำเนินโครงการต่อได้ 3) นักวิจัยเกษียณอายุราชการ และ 4) นักวิจัยเสียชีวิต และปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2562 สาเหตุ เกิดจาก 1) การปรับเปลี่ยนคณะผู้วิจัย ทำให้ไม่สามารถดำเนินโครงการวิจัยได้อย่างต่อเนื่อง 2) การเปลี่ยนแปลงผู้ประสานหน่วยงาน ซึ่งยังไม่เข้าใจกระบวนการทำงาน ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลา 3) งานวิจัยเสร็จสิ้นแล้ว แต่ไม่ได้รายงานในระบบ โดยประเด็นดังกล่าว คณะกรรมการ กสว. และ สกสว. รับทราบและจะร่วมหารือถึงแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพงานวิจัยต่อไป

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *