สกสว. ระดมผู้ทรงคุณวุฒิร่วมจัดทำแผนด้าน ววน. 66-70 พลิกโฉมประเทศก้าวสู่อนาคต

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2564 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) จัดประชุมระดมสมองผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อจัดทำแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ.2566-2570 โดยมีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง สร้างการรับรู้และความเข้าใจภาพรวมกรอบนโยบาย ยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ.2566-2570 เชื่อมโยงสู่การจัดทำแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) พ.ศ.2566-2570 เพื่อให้ได้ข้อมูลระดับเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ และเป้าหมายระดับแผนงาน ในการจัดทำรายละเอียดของแผนด้าน ววน. พ.ศ.2566-2570 การประชุมในวันนี้มีผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมมากกว่า 500 คน ผ่านการประชุมระบบออนไลน์ โดยมุ่งเน้นประเด็นสำคัญด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม

โอกาสนี้ รศ.ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล ผู้อำนวยการ สกสว. กล่าวว่า สกสว. มีบทบาทในการจัดทำแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ของประเทศ ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในการสื่อสารการทำงานร่วมกัน การกำหนดเป้าหมายการลงทุนและการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ โดยมุ่งเน้นการบูรณาการสหวิทยาการซึ่งจะนำไปสู่การแก้โจทย์ท้าทายและเตรียมความพร้อมประเทศไทยในการก้าวเข้าสู่อนาคต นอกจากนี้แผนด้าน ววน. ยังเป็นกรอบในการจัดสรรงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กองทุน ววน.) ให้กับหน่วยรับงบประมาณซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนระบบ ววน. ร่วมกันพัฒนาประเทศ โดยมีเป้าหมาย แนวทาง และตัวชี้วัดที่ชัดเจนร่วมกัน

ปัจจุบัน สกสว. อยู่ระหว่างการจัดทำแผนด้าน ววน. พ.ศ.2566-2570 ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลบริบทเชิงนโยบาย ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทที่เกี่ยวข้อง นโยบายสำคัญของประเทศ รวมถึงทิศทางการเปลี่ยนแปลงระดับโลกที่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยเพื่อให้ได้ซึ่งจุดมุ่งเน้นที่สำคัญ รวมถึงความต้องการด้าน ววน ในรายสาขา ระดับพื้นที่ โดยการประชุมระดมสมองผู้ทรงคุณวุฒิในครั้งนี้ ก่อให้เกิดการสร้างการรับรู้และความเข้าใจภาพรวม (ร่าง)กรอบนโยบาย ยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปี พ.ศ.2566-2570 และเชื่อมโยงสู่การจัดทำแผนด้าน ววน. พ.ศ.2566-2570 นอกจากนี้ยังมีการระดมความเห็น ข้อมูล และข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อแผนด้าน ววน. พ.ศ.2566-2570 เพื่อให้ได้ข้อมูลระดับเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ และเป้าหมายระดับแผนงาน ในการจัดทำรายละเอียดของแผนด้าน ววน. พ.ศ.2566-2570  ซึ่งต่อจากนี้ สกสว. จะนำข้อมูลไปใช้พัฒนาแผน ววน. ฉบับนี้ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการขับเคลื่อนประเทศที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท และสอดคล้องกับความต้องการของประเทศอย่างแท้จริง

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.