ออมสิน เปิดพื้นที่สำนักงานใหญ่ให้เป็นจุดฉีดวัคซีนโควิด-19 แก่บุคลากรด่านหน้า

ออมสิน เปิดพื้นที่สำนักงานใหญ่ให้เป็นจุดฉีดวัคซีนโควิด-19 แก่บุคลากรด่านหน้ากลุ่มบริการเพื่อสุขภาพและผู้สูงอายุ และประชาชนกลุ่มเสี่ยง

นายเทอดธรรม สุวิชาวรพันธุ์ รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มทรัพยากรบุคคล ตรวจเยี่ยมจุดให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 นอกโรงพยาบาล สำหรับบุคลากรด่านหน้ากลุ่มบริการเพื่อสุขภาพและผู้สูงอายุ และประชาชนกลุ่มเสี่ยง เช่น ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ การแพทย์แผนไทย เป็นต้น เพื่อช่วยให้ประชาชนได้รับวัคซีนอย่างทั่วถึงและรวดเร็ว ลดอัตราการติดเชื้อและความรุนแรงของโรค รวมถึงยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยธนาคารออมสินได้ให้การสนับสนุนสถานที่เป็นจุดให้บริการฉีดวัคซีน ภายใต้ความร่วมมือกับสมาคมสมาพันธ์สถานประกอบการเพื่อสุขภาพและผู้สูงอายุ และมีโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยบริการฉีดวัคซีน

ซึ่งวันนี้ได้ดำเนินการฉีดวัคซีนเป็นครั้งที่ 2 หลังจากมีการฉีดวัคซีนไปแล้ว 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา รวม 2 ครั้ง มีประชาชนกลุ่มเป้าหมายและพนักงานธนาคารออมสินได้รับการฉีดวัคซีนรวมทั้งสิ้นกว่า 5,000 ราย ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ณ หอประชุมบุรฉัตร ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2564

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *