‘วันช้างโลก’ 12 สิงหาคม

วันนี้ 12 สิงหาคม นอกจากจะเป็นวันแม่แห่งชาติแล้ว ก็ยังเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญที่กำหนดขึ้นเพื่อให้พวกเราทุกคนได้ตระหนักถึงความสำคัญของสัตว์บกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งอุ้มท้องลูกน้อยนาน 18 ถึง 22 เดือน นั่นก็คือ ‘ช้าง’ นั่นเองช้าง มีความสำคัญต่อระบบนิเวศ เพราะช้างจะช่วยเบิกนำสร้างเส้นทาง สร้างแหล่งน้ำโดยใช้งาขุดเจาะตามโป่งดิน และยังมีส่วนช่วยกระจายเมล็ดพันธุ์พืช เพิ่มผืนป่าผ่านการขับถ่ายอีกด้วย

ปัจจุบัน ช้างอยู่ในสถานะใกล้สูญพันธุ์ เนื่องจากการล่าเพื่อนำงาไปขายมากกว่า 15,000 ตัวต่อปี การถูกรุกล้ำพื้นที่อาศัย รวมถึงปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างที่มีอยู่ตลอดมา และเพื่อช่วยให้มนุษย์ตระหนัก เห็นความสำคัญ และร่วมกันอนุรักษ์ช้าง จึงกำหนดให้วันที่ 12 สิงหาคมของทุกปีเป็น ‘วันช้างโลก’

ดั่งเช่นภาพนี้ ภาพหาดูได้ยาก รางวัลเกียรติยศ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และรางวัลยอดเยี่ยม ระดับบุคคลทั่วไป ประเภทสัตว์ป่า จากโครงการปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การประกวดภาพถ่าย ‘สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ’ ประจำปี 2553 จัดขึ้น มาฝากในวันช้างโลก

ภาพนี้ถ่ายโดย นายวรรณชนก สุวรรณกร ที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว จ.ชัยภูมิ ชื่อภาพว่า ‘กระหายน้ำ’ ซึ่งเป็นภาพช้างป่าโขลงใหญ่ ที่มายืนเรียงแถวกินน้ำพร้อม ๆ กัน ภาพนี้สะท้อนถึงวิถีชีวิตของช้างป่าและความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ป่าได้เป็นอย่างดี อยากให้พวกเราได้ร่วมกันอนุรักษ์ ‘ช้าง’ เพื่อให้ช้างยังอยู่คู่กับป่าของเราสืบต่อไป

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *