อพท. รับรางวัล พาต้าโกลด์อวอร์ตส์ 2021

อพท. รับรางวัล พาต้าโกลด์อวอร์ตส์ 2021

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2564 นาวาอากาศเอกอธิคุณ คงมี ผู้อำนวยการ อพท. เข้าร่วมในพิธีมอบรางวัล PATA Gold Awards 2021 ผ่านระบบออนไลน์ช่อง PATA YouTube Chanel ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก หรือ Pacific Asia Travel Association : PATA โดยอพท. ได้รับรางวัล PATA Gold Awards 2021 ประเภทความยั่งยืน (Sustainability Awards) ด้านการริเริ่มการบริหารทุนมนุษย์ (Human Capital Development Initiative Awards) หัวข้อ “หลักสูตรการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อชุมชนเชิงบูรณาการ” (Certificate in Community Based Tourism Integrated) DASTA CBT Integrated Curriculum: the training for Community-based tourism stakeholder empowerment


สำหรับหลักสูตรการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อชุมชนเชิงบูรณาการ (CBT Integrated) ถูกพัฒนาจากประสบการณ์การทำงานร่วม 10 ปี ของ อพท. จากการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืนในประเทศไทย โดยถอดบทเรียนจากหน้างานจริง องค์ความรู้ กรณีศึกษา แนวทางปฏิบัติ รวบรวมไว้เป็นหลักสูตรที่เข้าถึงง่าย และใช้ได้จริง


ทั้งนี้ในปี 2564 อพท. นำส่งผลงานเข้าชิงรางวัล PATA Gold Awards 2021 จำนวน 2 ผลงาน ได้แก่ ด้านการริเริ่มการบริหารทุนมนุษย์ (Human Capital Development Initiative Awards) จากสำนักท่องเที่ยวโดยชุมชน ซึ่งได้รับรางวัลในครั้งนี้ และด้านวัฒนธรรม : การแสดงและวัฒนธรรมพื้นถิ่น และทัศนศิลป์ (Culture: Traditional performance and visual arts) หัวข้อโครงการส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวพื้นที่พิเศษเลย (Promoting culture, tradition, local wisdom and tourism activities in Designated of Loei ) จากงานแผนยุทธศาสตร์ สำนักบริหารยุทธศาสตร์

ซึ่งผลจากการได้รับรางวัล PATA Gold Awards 2021 ของ อพท. ในครั้งนี้ จะช่วยสร้างการรับรู้ในหลักสูตรการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทยสู่ระดับนานาชาติ และจะเป็นโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกต่อไป

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.