วช.ร่วมอภิปราย การประชุมผู้บริหารองค์กรให้ทุนวิจัยนานาชาติ (FAPM) ครั้งที่ 11

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564 ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เข้าร่วมอภิปรายในการประชุมผู้บริหารองค์กรให้ทุนวิจัยนานาชาติ ครั้งที่ 11 “The 11th Funding Agency Presidents’ Meeting (FAPM)” ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ โดย ดร.วิภารัตน์ฯ ได้นำเสนอบทบาทของ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในการตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินของการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ในระยะต่าง ๆ ในฐานะผู้ให้ทุนวิจัยของประเทศไทยภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และบทบาทของ วช. ในฐานะหน่วยงานบริหารจัดการทุนของประเทศไทยในการส่งเสริมและสนับสนุนแผนงานหรือโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะของกำลังคนในประเทศเพื่อรองรับการพัฒนาของเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดด

ซึ่งการประชุม Funding Agency Presidents’ Meeting (FAPM) ครั้งนี้ได้จัดขึ้นติดต่อกันเป็นปีที่ 11 มีผู้บริหารจากองค์กรให้ทุนวิจัยหลักในระดับชาติและนานาชาติ จำนวนถึง 49 หน่วยงาน จาก 35 ประเทศทั่วโลกเข้าร่วมการประชุม โดยในปีนี้มุ่งเน้นหารือร่วมกันในประเด็น “การเตรียมรับภาวะฉุกเฉินครั้งถัดไป (Preparing for the Next Emergency)” และ “การทำให้สังคมเปิดรับเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่ (Enabling Society to Embrace Emerging Technologies)” โดยบทสรุปของการอภิปรายจะใช้เป็นข้อมูลสำหรับการประชุมอื่นๆ เช่น World Science Forum และ Global Research Council (GRC) เป็นต้น

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.