วว. ได้ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยตรวจผลิตภัณฑ์ ครอบคลุมสินค้าอุปโภคบริโภค/การแพทย์ จากสมอ.

กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  (อว.) โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  (วว.)  ได้รับการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการให้เป็นหน่วยตรวจผลิตภัณฑ์ตามมาตรา 5 ของ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม ทั้งมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมประเภทบังคับและสมัครใจ ครอบคลุมสินค้าอุปโภคบริโภคและการแพทย์ในวิถีชีวิตใหม่ New Normal ระบุ วว. มีความพร้อมทั้งองค์ความรู้ เครื่องมือ บุคลากร เพื่อร่วมช่วยแก้ไขปัญหา ตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม

Read more

อว.แสดงดนตรีเทิดพระเกียรติ ในหลวงรัชกาลที่9 พร้อมกันทั่วประเทศ 5 ธ.ค.นี้

อว.แสดงดนตรีเทิดพระเกียรติ ในหลวงรัชกาลที่ 9” พร้อมกันทั่วประเทศวันที่ 5 ธันวาคมนี้ มีทั้งเพลงพระราชนิพนธ์ และอีกหลากหลายแนวจากการบรรเลงของนักศึกษา ในพื้นที่กรุงเทพฯ จัดแสดงถึง 15 วัน พร้อม “รวมพลัง ทำความดีถวายพ่อหลวง” เช้าของวันที่ 5 ธ.ค. กิจกรรม “Clear and Clean” ที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ กรุงเทพฯ

Read more

วช. -มจพ. หนุนวิจัย โครงการส่งน้ำฯ ท่อทองแดง เพิ่มปริมาณส่งน้ำ พื้นที่เพาะปลูกชลประทาน ช่วงฤดูแล้ง

วช. สนับสนุนทุนวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจบริหารจัดการน้ำชลประทาน “โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง” เชื่อมโยงเทคโนโลยีบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม เพื่อใช้ติดตามสภาพการเปลี่ยนแปลงทางอุทกวิทยา ประมวลสถานการณ์น้ำ สั่งการและควบคุมปริมาณการส่งน้ำชลประทานให้เหมาะสมกับสภาพการเพาะปลูกพืช ในพื้นที่โครงการชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง เป็นโครงการชลประทาน อยู่ในลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนบน ใช้น้ำต้นทุนหลักจากลำน้ำปิงท้ายเขื่อนภูมิพล แผนงานวิจัยเข็มมุ่งด้านการบริหารจัดการน้ำ ของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรม (อว.) โดยโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบปฏิบัติการบริหารจัดการน้ำเกษตรกรรมเพื่อลดปริมาณการใช้น้ำเกษตรกรรมและการใช้น้ำต้นทุนที่เหมาะสมในพื้นที่ศึกษาโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง จ.กำแพงเพชร ของศูนย์วิจัยวิศวกรรมน้ำและโครงสร้างพื้นฐาน

Read more

มส.ผส. ร่วมกับ วช. เปิดคลังความรู้สู่สาธารณะ

มส.ผส. ร่วมกับ วช. เปิดคลังความรู้สู่สาธารณะ นำเสนอผลการวิจัยและองค์ความรู้จากการดำเนินงาน พร้อมทั้งเปิดพื้นที่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อเตรียมรองรับการเข้าสู่สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์ เมื่อวันที่30 พฤศจิกายน 2564 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.) จัดงานนำเสนอผลการวิจัยภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) ด้านสังคม โดยการสนับสนุนการสร้างและจัดการองค์ความรู้ จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

Read more

3 นักวิทยาศาสตร์ซินโครตรอนคว้า “รางวัลการวิจัยแห่งชาติ”

3 นักวิทยาศาสตร์สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จากผลงานการวิจัยแก้วหน้าที่พิเศษสำหรับกักเก็บพลังงาน และการปรับปรุงอนุภาคแม่เหล็กนาโนและกราฟีนออกไซด์ พร้อมรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นเรื่องการออกแบบโครงสร้างและปรับปรุงคุณสมบัติฟิล์มบาง นักวิทยาศาสตร์ของสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน 3 ท่าน ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ โดย ดร.พินิจ กิจขุนทด ผู้จัดการระบบลำเลียงแสงและนักวิทยาศาสตร์ระบบลำเลียงแสง รางวัลผลงานวิจัย ระดับดี (สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์) จากผลงานวิจัยเรื่อง

Read more

สภานโยบายฯเคาะกรอบงบฯ วิทย์-วิจัย-นวัตกรรม ปี66 ที่29,100ล้าน

สภานโยบายฯ เคาะกรอบงบประมาณ ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปี 66 จำนวน 29,100 ล้านบาท  สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สนอว.) เห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ปีงบประมาณ 2566  เป็นเงิน 29,100 ล้านบาท  เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนแผน ววน. ฉบับใหม่

Read more

มทร.ธัญบุรี ออกมาตรการผ่อนชำระค่าเทอม ช่วงโควิด

มทร.ธัญบุรี ออกมาตรการผ่อนชำระค่าเทอม ช่วงโควิด รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) เผยว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในปัจจุบันได้ส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจสำหรับผู้ปกครองและนักศึกษาเป็นจำนวนมาก ดังนั้นเพื่อเป็นการช่วยเหลือและเยียวยานักศึกษา รวมทั้งช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ปกครอง มหาวิทยาลัยจึงมีมาตรการช่วยเหลือและเยียวยานักศึกษา ในการชำระค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน ในภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษา 2564 โดยมอบหมายให้สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.) ปรับระบบการจ่ายค่าเทอมให้กับนักศึกษาทุกชั้นปีiที่แจ้งความประสงค์ในระบบทะเบียน

Read more

วว. / การยางแห่งประเทศไทย ร่วมพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากชุมชน ส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ให้เกษตรกรไทย

วว. / การยางแห่งประเทศไทย ร่วมพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากชุมชน ส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ให้เกษตรกรไทย ศ. (วิจัย) ดร. ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ลงนามความร่วมมือในโครงการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรร่วมกัน ด้านการอบรม วิจัย

Read more

เนคเทค สวทช.ผนึก 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคอีสาน ส่งเสริมผลักดัน 5 นวัตกรรมเพื่อการศึกษา ตอบโจทย์โมเดล BCG

เนคเทค สวทช. ผนึกกำลัง 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคอีสาน ส่งเสริมและผลักดัน 5 นวัตกรรมเพื่อการศึกษาสำหรับภูมิภาคตอบโจทย์โมเดล BCG เพื่อพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน วันที่ 27 พฤศจิกายน 2564  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สวทช. ผนึกกำลังร่วมกับกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉียง เหนือจำนวน 11

Read more

วช. ชูนวัตกรรม “แท่นจับเลื่อยตัดกระดูก” แบบแม่นยำ ลดสั่นสะเทือน ลดการติดเชื้อในการผ่าตัด

มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thailand Research Expo 2021) เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา นิสิต นักศึกษาและประชาชนต่างทยอย เข้าชมผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและเครือข่ายในระบบวิจัย มาจัดแสดงในงานที่สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือ อว.ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายระบบวิจัยทั่วประเทศ โดยคัดเลือกผลงานวิจัยและนวัตกรรมกว่า 500

Read more