CPF ทยอยฉีด “ซิโนฟาร์ม” ให้พนักงานสายการผลิต สร้างภูมิคุ้มกันป้องโควิด-19

นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ตรวจเยี่ยมจุดฉีดวัคซีนของพนักงาน บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ที่บริษัทสั่งซื้อวัคซีน ซิโนฟาร์ม จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และเริ่มทยอยฉีดให้พนักงานในสายการผลิตก่อน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่พนักงานซึ่งมีหน้าที่ผลิตอาหารปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภค โดยมี นายวรวิทย์ เจนธนากุล รองกรรมการผู้จัดการบริหาร และนายปิโยรส ธรรมะจารึก รองกรรมการผู้จัดการ ซีพีเอฟ ให้การต้อนรับ ณ โรงงานแปรรูปเนื้อไก่ จ.นครราชสีมา

ทั้งนี้ การเร่งฉีดวัคซีนทางเลือกให้พนักงานดังกล่าว เป็นไปตามนโยบายของ นายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโสเครือเจริญโภคภัณฑ์ ที่ต้องการปกป้องดูแลบุคลากรของเครือฯให้ปลอดภัย ขณะเดียวกันก็ช่วยแบ่งเบาภาระภาครัฐด้วยการสั่งซื้อวัคซีนทางเลือกมาฉีดให้กับพนักงานท่ามกลางสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ที่ทุกฝ่ายต้องร่วมมือช่วยเหลือกัน

ซีพีเอฟ เอาใจใส่ดูแลพนักงานในสถานการณ์โควิด-19 อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่การจัดตั้งศูนย์อำนวยการ วางมาตรการป้องกันเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของพนักงานภายใต้แนวทางของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด การจัดส่งอาหารให้แก่พนักงานที่กักตัว ตลอดจนการส่งพนักงานเข้ารับการฉีดวัคซีนเพื่อผู้ประกันตน ม.33 ซึ่งเป็นมาตรการของรัฐ เป็นต้น.

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.