“สธค.เราไม่ทิ้งกัน” ช่วยเหลือช่วงโควิด-19

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ที่มีผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนผู้ที่มีรายได้น้อย อย่างทั่วถึงด้วยการแบ่งเบาภาระรายจ่ายในด้านดอกเบี้ยให้กับประชาชนผู้มาใช้บริการ

โดยคณะกรรมการอำนวยการสำนักงานธนานุเคราะห์ได้มีนโยบายช่วยเหลือประชา ชนในภาวะการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) โดยการลดอัตราดอกเบี้ย สำหรับลูกค้าผู้ที่มาใช้บริการจำนำใหม่


วงเงินต้นไม่เกิน 5,000 บาท ดอกเบี้ยร้อยละ 0.125 บาท ต่อเดือน (ต่อ 1 รอบตั๋วจำนำ) โดยจำกัดสิทธิตั๋วจำนำไม่เกินคนละ 4 ใบ


วงเงินต้น 10,001 – 20,000 บาท ดอกเบี้ยร้อยละ 0.75 บาท ต่อเดือน (ต่อ 1 รอบตั๋วจำนำ) โดยจำกัดสิทธิตั๋วจำนำไม่เกินคนละ 1 ใบ


ระยะเวลาดำเนินการ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 เป็นต้นไป หรือจนกว่าครบวงเงินรับจำนำตามที่ สธค. กำหนด (จำนวนเงิน 200 ล้านบาท)


สำนักงานธนานุเคราะห์ ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีหน่วยงานสาขาที่ให้บริการที่รู้จักกันชื่อว่า “สถานธนานุเคราะห์” หรือ สธค.โรงรับจำนำของรัฐบาล นับเป็นทางเลือกหนึ่งที่ทำให้ประชาชนได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนอัตราดอกเบี้ยต่ำ ได้รับบริการที่ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว ซึ่งสามารถใช้บริการได้ที่ สถานธนานุเคราะห์ทั้ง 40 สาขา ในเขตกรุงเทพมหานคร 29 แห่ง เขตปริมณฑล (นนทบุรี 2 แห่ง ปทุมธานี 1 แห่ง สมุทรปราการ 1 แห่ง) และส่วนภูมิภาค (จ.ระยอง 2 แห่ง จ.ลำพูน 1 แห่ง จ.สุราษฎร์ธานี 1 แห่ง จ.อุดรธานี 1 แห่ง จ.พิษณุโลก 1 แห่ง และ จ.ชลบุรี 1 แห่ง)

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-2264-6266 ดอกเบี้ยถูก บริการดี วางใจได้

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *