พม. ร่วมภาคีเครือข่าย จัดงาน ‘วันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย’

พม. ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดงาน ‘วันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย’ เปิดเวทีสมัชชาสวัสดิการสังคมไทย ครั้งที่ 29 ประจำปี 2564


วันนี้ (21 ตุลาคม 2564) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดงานวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย ประจำปี 2564 โดยมี นายอนุกูล ปีดแก้ว อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ฯ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณและพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี รวมทั้งเชิดชูเกียรติอาสาสมัครและองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น พร้อมเปิดเวทีสมัชชาสวัสดิการสังคมไทย ครั้งที่ 29 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting) และระบบ Facebook live เพจ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ซึ่งมีคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดและกรุงเทพมหานคร ผู้แทนส่วนราชการทั่วประเทศ องค์การเอกชน องค์กรสาธารณประโยชน์ องค์กรสวัสดิการชุมชน อาสาสมัคร และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมงานประมาณ 1,000 คน

เวทีสมัชชา ในงานวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทยครั้งนี้ ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ มาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ทัศนคติ และถ่ายทอดผ่านมุมมองต่าง ๆ ในหัวข้อ “ทิศทางการจัดสวัสดิการ ใน 5 ปี ข้างหน้า” ได้แก่ 1) นายชินชัย ชี้เจริญ ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ระหว่างประเทศ ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิก (ICSW-SEAP) 2) ดร.สมชัย จิตสุชน ผู้อำนวยการวิจัยด้านการพัฒนาอย่างทั่วถึง สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ (TDRI) 3) นางบุศรินทร์ เกิดมณี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง และ 4) นางสาวกานดา ชูเชิด ผู้อำนวยกองยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม สำนักงานสภาสังคมพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยมี ผศ.ดร.เบญจวรรณ บุญโทแสง รองคณะบดีคณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นผู้ดำเนินรายการ

นายอนุกูล กล่าวว่า ในวันที่ 21 ตุลาคมของทุกปี ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี รัฐบาลกำหนดให้เป็นวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย โดยกระทรวง พม. และสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ร่วมกันจัดงานวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทยเป็นประจำทุกปี เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พระมารดาแห่งการสังคมสงเคราะห์) ในงานด้านการจัดสวัสดิการสังคม สังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาสังคม

แม้ในปัจจุบันประเทศไทย กำลังเผชิญกับความท้ายทายจากภัยธรรมชาติ ปัญหาความยากจน การตกงานกะทันหัน และการเปลี่ยนแปลงของสังคมอย่างรวดเร็ว รวมถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ดังนั้น การยกระดับแผนพัฒนางานสวัสดิการสังคมไทยจึงเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อนำไปสู่การกำหนดทิศทางการดำเนินงานที่ชัดเจน และสามารถขับเคลื่อนงานภายใต้สถานการณ์สังคมดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ทั้งนี้ ต้องขอขอบคุณภาคีเครือข่าย ทั้งองค์การเอกชน องค์กรสาธารณประโยชน์ องค์กรสวัสดิการชุมชน และอาสาสมัคร ที่ทำงานร่วมกับกระทรวง พม. ด้วยดีเสมอมา โดยในเวทีสมัชชาครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสอันดีที่กระทรวง พม. และภาคีเครือข่าย จะได้ร่วมกันคิด ร่วมแลกเปลี่ยนความเห็น ร่วมต่อเติม และอุดช่องโหว่ของแผนดังกล่าว ให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ทางสังคมและสามารถจัดสวัสดิการสังคมให้กับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างทั่วถึง ครอบคลุม และเป็นธรรม ต่อไป นายอนุกูล กล่าวต่อ

เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เวทีสมัชชาสวัสดิการสังคมไทยในครั้งนี้ จะเป็นพื้นที่ในการสร้างความเปลี่ยนแปลงและทำให้เกิดการพัฒนาแผนสวัสดิการสังคมไทย ที่จะส่งผลให้ประชาชนและผู้ที่ประสบปัญหาทางสังคมได้รับการดูแล และได้รับบริการทางสังคมที่เหมาะสม เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรม และร่วมมือร่วมใจพัฒนาสังคมไทยอย่างยั่งยืน

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *