สกสว. จับมือ บพข. เปิดเวทีระดมสมองยกระดับพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพประเทศรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต

สกสว. จับมือ บพข. เปิดเวทีระดมสมองยกระดับพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต


เมื่อวันที่27 ตุลาคม 2564 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ร่วมกับ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) จัดงานเสวนา TSRI Seminar Series ระดมความคิดเห็นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ (National Quality Infrastructure; NQI) โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากหน่วยงานระดับนโยบาย หน่วยงานที่มีพันธกิจด้านวิทยาศาสตร์ รวมถึงภาคเอกชน เข้าร่วมการเสวนาเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจในสถานการณ์ ความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ (NQI) รวมถึงเพื่อหารือแนวทางการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อยกระดับ NQI ของประเทศให้เกิดการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ที่สามารถรองรับการวิจัยขั้นแนวหน้าและการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่อนาคต ตอบโจทย์ภาคการผลิตและการบริการใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคต
โดยการเสวนาในวันนี้มีการบรรยายในหัวข้อ ระบบโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพ (NQI) ของประเทศไทยและแนวทางการพัฒนาเพื่อตอบโจทย์ประเทศ โดยคุณนิสากร จึงเจริญธรรม ที่ปรึกษา สกสว.

นอกจากนี้ยังมีเวทีเสวนาเรื่อง “แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ (NQI) ที่รองรับการวิจัยขั้นแนวหน้าและการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่อนาคต” โดยวิทยากร 5 ท่าน ประกอบด้วย 1) รศ.ดร.สิรี ชัยเสรี ผู้อำนวยการ บพข. 2) ดร.สิวินีย์ สวัสดิ์อารี หัวหน้าฝ่ายมาตรวิทยาไฟฟ้า สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 3) ดร.อรสา อ่อนจันทร์ ผู้อำนวยการกองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค กรมวิทยาศาสตร์บริการ 4) คุณอุทุมพร แก้วน้ำดี นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และ 5) ดร.นฤกมล ภู่ขาว ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ดำเนินรายการโดย ดร.ณิรวัฒน์ ธรรมจักร์ ผู้อำนวยการภารกิจการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สกสว.

โอกาสนี้ รศ.ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล ผู้อำนวยการ สกสว. กล่าวว่า ที่ผ่านมากองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กองทุนส่งเสริม ววน.) ได้มีการเริ่มขับเคลื่อนในประเด็น NQI มาอย่างต่อเนื่อง โดยตั้งแต่ในปี พ.ศ. 2563 – 2565 บพข. ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริม ววน. เพื่อดำเนินงานขับเคลื่อนและผลักดันการพัฒนา NQI ผ่านแผนด้าน ววน. ในโปรแกรม “โครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพและบริการ” ในการพัฒนา NQI ให้มีมาตรฐานรองรับภาคอุตสาหกรรมและการบริการ และเพื่อให้การขับเคลื่อนเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ในการดำเนินงานภายใต้ (ร่าง) แผนด้าน ววน. ปี พ.ศ. 2566 – 2570 สกสว. ร่วมกับ บพข. จะสนับสนุนแผนงาน “การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (Infrastructure and Facility) และโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ (NQI) ที่รองรับการวิจัยขั้นแนวหน้าและการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่อนาคต” โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะทำให้ประเทศไทยมีโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนการปรับตัวของอุตสาหกรรมปัจจุบันสู่อนาคต รวมทั้งสามารถรองรับการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดสู่อนาคต ทัดเทียมประเทศชั้นนำในเอเชีย ตลอดจนมีศักยภาพในการริเริ่มอุตสาหกรรมใหม่และบริการใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีระดับสูง สามารถต่อยอดจากงานวิจัยขั้นแนวหน้า และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศ


ทางด้าน รศ.ดร.สิรี ชัยเสรี ผู้อำนวยการ บพข. กล่าวว่า บพข. เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการนำแผนด้าน ววน. ไปปฎิบัติ โดยให้การสนับสนุนโครงการวิจัยและหน่วยงานต่างๆ อีกทั้งมีส่วนในการขับเคลื่อนในภาคอุตสาหกรรมเป็นหลัก มุ่งตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ โดยปัจจุบัน บพข. กำลังเริ่มทำการวิเคราะห์ช่องว่างของระบบ NQI ของประเทศว่ามีช่องว่างตรงไหนที่ควรจะแก้ไข เพื่อผลักดันสินค้านวัตกรรมให้ได้รับมาตรฐาน อีกทั้งผลักดันและส่งเสริมให้มีการบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันแก้ปัญหาและปิดช่องว่างของประเทศ เพื่อยกระดับ NQI ของประเทศต่อไป


อย่างไรก็ตามการประชุมในวันนี้ถือเป็นเวทีสำคัญในการมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (Infrastructure and Facility) ที่สำคัญ รวมทั้งแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายและแผนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพ (NQI) สำหรับการวิจัยขั้นแนวหน้า ที่สามารถสนับสนุนการปรับตัวของอุตสาหกรรมปัจจุบันสู่อนาคตได้ต่อไป

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *