ก.อุตฯ มอบโล่ สถานประกอบการ CPF ดำเนินงานรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม

ก.อุตฯ มอบโล่ สถานประกอบการ CPF ดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม

สถานประกอบการของ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ รับโล่และเกียรติบัตรในโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน (CSR-DIW) และ CSR-DIW Continuous ประจำปี 2564 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม สะท้อนความมุ่งมั่นดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืน

กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม จัดพิธีมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตร ในโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน (CSR-DIW) และ CSR-DIW Continuous ประจำปี 2564 เพื่อส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมให้มีการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility, Department of Industrial works : CSR-DIW) ซึ่งเป็นโครงการที่ดำเนินการต่อเนื่อง มาตั้งแต่ปี 2551 โดยซีพีเอฟเข้าร่วมโครงการ CSR-DIW มาตั้งแต่ปี 2552 และในปีนี้ สถานประกอบการของซีพีเอฟ ได้รับโล่และเกียรติบัตรรวม 22 แห่ง ซึ่งการจัดงานเป็นรูปแบบ Virtual Ceremony มีนายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และนายวีระกิตติ์ รันทกิจธนวัชร์ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานมอบรางวัล

นายสิริพงศ์ อรุณรัตนา ประธานผู้บริหารฝ่ายปฎิบัติการธุรกิจสัตว์บก ซีพีเอฟ เปิดเผยว่า ซีพีเอฟส่งเสริมให้สถานประกอบการของบริษัททั่วประเทศ มุ่งมั่นดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ซึ่งปีนี้สถานประกอบการของซีพีเอฟ 20 แห่ง ได้รับรางวัล CSR-DIW Continuous Award ประจำปี 2564 และได้รับรางวัล CSR-DIW Awards 2 แห่ง สร้างความเชื่อมั่นและความไว้ใจในการประกอบกิจการต่อผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งพนักงาน คู่ค้า ผู้บริโภค ชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ซีพีเอฟในฐานะบริษัทผู้ผลิตอาหาร ยกมาตรฐานความปลอดภัยตลอดห่วงโซ่การผลิต เพื่อส่งมอบอาหารที่มีคุณภาพและปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภคอย่างเพียงพอ และดำเนินธุรกิจตามแนวทาง BCG Model ทั้งเศรษฐกิจชีวภาพ( Bioeconomy) ที่มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรชีวภาพเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม นำหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy ) มาใช้บริหารจัดการทรัพยากรเกิดประโยชน์คุ้มค่าสูงสุด และเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) พัฒนาเศรษฐกิจควบคู่พัฒนาสังคมและรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล

สำหรับรายชื่อสถานประกอบการของซีพีเอฟ ที่ได้รับรางวัล CSR-DIW Continuous Award ประจำปี 2564 อาทิ โรงงานผลิตอาหารสัตว์โคกกรวด โรงงานผลิตอาหารสัตว์ท่าเรือ โรงงานผลิตอาหารสัตว์หนองแค โรงงานผลิตอาหารสัตว์ราชบุรี โรงงานผลิตอาหารสัตว์พิษณุโลก โรงงานอาหารสัตว์ปักธงชัย โรงงานผลิตอาหารกุ้งบ้านพรุ โรงงานแปรรูปเนื้อไก่ – เป็ดบางนา โรงงานแปรรูปเนื้อไก่มีนบุรี โรงงานอาหารแปรรูปมีนบุรี 1 โรงงานอาหารแปรรูปมีนบุรี2 โรงงานอาหารสำเร็จรูปสัตว์น้ำ มหาชัย โรงงานอาหารสำเร็จรูปหนองจอก โรงงานอาหารแปรรูปสัตว์น้ำแกลง โรงงานผลิตอาหารสัตว์น้ำ มหาชัย บริษัท ซีพีเอฟ ฟู้ด แอนด์เบฟเวอร์เรจ จำกัด ฉะเชิงเทรา ฯลฯ และ รางวัล CSR-DIW Award 2 แห่ง คือ โรงงานผลิตอาหารสัตว์ขอนแก่น และ บริษัท ซีพีเอฟ ฟู้ด แอนด์เบฟเวอร์เรจ จำกัด (ธุรกิจซอส พรีมิกซ์ เครื่องปรุง) เป็นต้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบการดำเนินงานตามมาตรฐาน CSR-DIW ซึ่งครอบคลุม 7 ด้าน ประกอบด้วย การกำกับดูแลองค์กร (Corporate Governance) สิทธิมนุษยชน (Human Rights) การปฏิบัติด้านแรงงาน (Labor Practice) สิ่งแวดล้อม (Environment) การปฏิบัติที่เป็นธรรม (Fair Operating Practice) ผู้บริโภค (Consumers Issue) และการมีส่วนร่วมต่อสังคมและชุมชน (Community Involvement and Development)

สอดรับกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ SDGs (Sustainable Development Goals : SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ และเป้าหมายกลยุทธ์ความยั่งยืน CPF 2030 Sustainability in Action ที่นำแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)มาใช้ มุ่งเน้นใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดตลอดกระบวนการผลิต ส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียน ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก กำหนดนโนยบายการบริหาารจัดการอาหารส่วนเกินและขยะอาหารในกระบวนการดำเนินงานเป็นศูนย์ ร่วมปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ เพิ่มพื้นที่สีเขียว 2 หมื่นไร่ สนับสนุนเป้าหมายเครือเจริญโภคภัณฑ์สู่องค์กรปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์ ภายในปี 2573 .

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *