NBI สร้างชาติ รุ่น 12 จัดงานบุญใหญ่ มหาชาติ 4 ภาค 4 ทำนอง ระดมทุนเยาวชนสร้างชาติ

NBI สร้างชาติ รุ่น 12 จัดงานบุญใหญ่มหาชาติ 4 ภาค 4 ทำนอง ระดมทุนเยาวชนสร้างชาติ

นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ประธานหลักสูตรนักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติรุ่นที่ 12 เปิดเผยว่า นักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ นสช.รุ่นที่ 12 ได้จัดเทศน์มหาชาติ 4 ภาค 4 ทำนอง มหาเวสสันดรชาดก 13 กัณฑ์ 1,000 พระคาถา เวลา 19.00 น. ทุกวันระหว่างวันที่ 5 ถึง 17 พฤศจิกายน 2564 เพื่อระดมทุนการศึกษา โครงการเยาวชนสร้างชาติ โดยสามารถรับฟังได้ที่ ณ พระอุโบสถ วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง ตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ หรือรับชมออนไลน์ได้ทาง YouTube และ Facebook: วันพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง หรือทาง YouTube และ Facebook: NBI 12


“โดยทั้ง 13 กัณฑ์ ประกอบไปด้วย 1.กัณฑ์ทศพร 2.กัณฑ์หิมพานต์ 3.กัณฑ์ทานกัณฑ์ 4.กัณฑ์วนปเวศน์ 5.กัณฑ์ชูชก 6.กัณฑ์จุลพน 7.กัณฑ์มหาพน 8.กัณฑ์กุมาร 9.กัณฑ์มัทรี 10.กัณฑ์สักบรรพ 11.กัณฑ์มหาราช12.กัณฑ์ฉกษัตริย์ 13.กัณฑ์นครกัณฑ์ โดยมีพระผู้เทศน์ครบทั้ง 4 ภาคคือภาคเหนือ, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ภาคใต้และภาคกลาง มาหมุนเวียนเทศนาตามสำเนียงของแต่ละภาคในแต่ละกัณฑ์ สำหรับท่านที่สนใจสามารถติดตามรับฟังตามช่องทางได้ตามวันเวลาที่กำหนด” นายชัยวัฒน์ กล่าว

ทางด้านพระโกศัยเจติยารักษ์ เชิดชู (กิตฺติปญฺโญ) รองเจ้าคณะจังหวัดแพร่ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง ในฐานะประธานกิตติมศักดิ์ / ประธานคณะสรรหาสรรสร้างชุมชนคนสร้างชาติ รุ่นที่ 12 กล่าวว่าเป็นที่รับรู้กันดีว่า สำหรับผู้ที่ได้ฟังเทศน์มหาชาติทั้ง 13 กัณฑ์ ครบภายในวันเดียว จะทำให้เกิดความสำเร็จทุกประการ และมีอานิสงส์ดังนี้ 1.เมื่อตายจากโลกนี้ไปแล้วจะได้พบพระศรีอาริย์พุทธเจ้าในอนาคต 2.เมื่อดับขันธ์จะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ เสวยทิพยสมบัติอันมโหฬาร 3.จักไม่ตกนรก เมื่อตายไปแล้ว และ 4.เมื่อถึงพุทธกาลพระศรีอาริย์พุทธเจ้า เทพบุตร เทพธิดา จะได้จุติลง


“นอกจากนั้นแล้วการทำบุญในเทศน์มหาชาติในแต่ละกัณฑ์ ยังจะได้อานิสงส์ในแต่ละกัณฑ์ที่แตกต่างออกไปเช่น กัณฑ์ทศพร อานิสงส์ ผู้ใดบูชากัณฑ์ทศพร ผู้นั้นจะได้รับทรัพย์สมปรารถนา ถ้าเป็นสตรีจะได้สามีเป็นที่ชอบเนื้อเจริญใจ ถ้าเป็นบุรุษ จะได้ภรรยาตามที่ประสงค์ต้องการ ถ้ามีบุตรหญิง หรือชาย ก็จะเป็นคนว่านอนสอนง่าย มีรูปกายงดงาม หรือกัณฑ์กุมาร อานิสงส์ ผู้ใดบูชากัณฑ์กุมาร ย่อมประสบความสำเร็จในสิ่งที่ปรารถนา ครั้นตายไปได้เกิดในฉกามาพจรสวรรค์ในสมัยพระศรีอริยเมตไตยมาอุบัติก็จะได้พบศาสนาของพระองค์ จะได้ถือปฏิสนธิในตระกูลกษัตริย์ ตลอดจนได้สดับฟังพระสัทธรรมเทศนาของพระองค์ แล้วบรรลุพระอรหันตผล พร้อมปฏิสัมภิทาทั้ง 4 ด้วยบุญราศีที่ได้อบรมไว้ เป็นต้น” ประธานคณะสรรหาสรรสร้างชุมชนคนสร้างชาติ รุ่นที่ 12 กล่าว


ด้านนางสาวอมรรัตน์ เจริญเมืองเพรียว ประธานคณะขับเคลื่อนชมรมเยาวชนสร้างชาติ รุ่น 12 กล่าวว่าการจัดโครงการจัดเทศน์มหาชาติ 4 ภาค 4 ทำนอง เพื่อนำไปดำเนินโครงการค่ายเยาวชนสร้างชาติ รุ่น 11 จัดตั้งขึ้นโดยนักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติรุ่นที่ 12 ที่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญว่าการพัฒนาที่ยั่งยืนนั้นต้องเริ่มต้นตั้งแต่กระบวนการความคิด ความรู้ เป็นจุดแรกโดยเห็นว่ากลุ่มเยาวชนซึ่งเป็นกลุ่มคนซึ่งต้องเติบโตขึ้นไปประกอบสัมมาชีพในทุกส่วนในสังคม ในอนาคตอันใกล้นั้นหากได้รับการพัฒนาแนวคิดอย่างถูกต้อง ให้เป็นเยาวชนที่ ดี เก่ง กล้า อันจะนำผลดีต่อเยาวชน ครอบครัว หน่วยงาน องค์กรที่เกี่ยวข้อง สังคมและประเทศชาติ


“โดยค่ายจะฝึกให้เยาวชนมีสำนึกในการใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า คำนึงถึงการทำประโยชน์ให้กับสังคมมากกว่าประโยชน์ของตนเอง เยาวชนในภาคกลาง 350 โรงเรียน โรงเรียนละ 3 คน รวมเยาวชน 1,050 คน ที่เข้าร่วมค่ายในครั้งนี้ จะกลับไปตั้งชมรมเยาวชนสร้างชาติในโรงเรียน ค่ายครั้งนี้จะจัดขึ้นในวันที่ 23-25 มิถุนายน 2565 สถานที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย” นางสาวอมรรัตน์ กล่าว


โดยสำหรับผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมทำบุญกัณฑ์เทศน์ตามกำลังศรัทธา ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 518-254-494-6 ชื่อ กองทุนการศึกษาวิมลกิตติสุนทร วัดพระธาตุช่อแฮ โดยพระโกศัยเจติยารักษ์ ทั้งนี้เพื่อเป็นทุนการศึกษาตามโครงการเยาวชนสร้างชาติ


You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *