กรมอนามัย มอบป้าย COVID Free Setting ศูนย์ศึกษาวิจัย -​พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ จ.ขอนแก่น การันตีเที่ยวปลอดภัย

​กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข มอบป้าย COVID Free Setting ให้กับศูนย์ศึกษาวิจัยและพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์จังหวัดขอนแก่น เพื่อสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวที่ใช้บริการในช่วงสงกรานต์ และเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวให้กับจังหวัดด้วย


​นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยภายหลังมอบป้าย COVID Free Setting ให้กับศูนย์ศึกษาวิจัยและพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 13 เมษายนที่ผ่านมา ว่า จังหวัดขอนแก่นมีชื่อเสียงในด้าน สถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และธรรมชาติมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเทศกาลสงกรานต์จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก การสร้างความปลอดภัยจึงเป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ยังคงต้องเฝ้าระวังในทุกพื้นที่ ซึ่งการมอบป้ายให้ COVID Free Setting ให้กับศูนย์ศึกษาวิจัยและพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์จังหวัดขอนแก่น ในครั้งนี้ถือเป็นการย้ำความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวในพื้นที่และต่างจังหวัดให้สามารถท่องเที่ยวอย่างมั่นใจ

โดยศูนย์ศึกษาวิจัยและพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์จังหวัดขอนแก่นได้ผ่านการประเมินตามมาตรการ COVID Free Setting ครอบคลุมทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม (COVID Free Environment) มีระบบคิวและให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร ในการรอรับบริการ ได้แก่ ระหว่างการซื้อบัตร การนั่งรอระหว่างเข้าชม เดินชมภายในพิพิธภัณฑ์ และมีการทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลาง บริเวณพื้นผิว อุปกรณ์ที่มีการสัมผัสร่วมกัน ด้วยน้ำยาทำความสะอาดฆ่าเชื้อ จัดให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล์อย่างเพียงพอ ภาชนะรองรับมูลฝอยมีฝาปิดมิดชิด

โดยมีการคัดแยะประเภทมูลฝอย และรวบรวม ไปกำจัดอย่างถูกสุขลักษณะ มีช่องทางการจำหน่ายบัตรเข้าชม แนะนำสถานที่ และการชำระเงินล่วงหน้าผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น ทางโทรศัพท์ เว็บไซต์ แอปพลิเคชั่น เพื่อลดความเสี่ยงในการติดต่อสัมผัส และงดรับประทานอาหาร หรือเครื่องดื่มขณะเข้าชม หรือใช้บริการ ตลอดจนจัดให้มีการระบายอากาศที่ดี มีอัตราการหมุนเวียนของอากาศ อย่างเพียงพอภายในอาคาร​“ถัดมาคือ 2) ด้านผู้ให้บริการ (COVID Free Personnel) มีการคัดกรองความเสี่ยงพนักงานทุกคน เป็นประจำทุกวัน โดยการตรวจวัดอุณหภูมิ คัดกรองอาการเสี่ยง และประเมินตนเองผ่าน “ไทยเซฟไทย” หรือแอปพลิเคชั่นอื่นที่ทางราชการกำหนด สวมหน้ากากตลอดเวลา รักษาระยะห่าง

นอกจากนี้ ผู้ประกอบการ และพนักงานทุกคนได้รับวัคซีนตามเกณฑ์ที่กำหนด หรือเคยมีประวัติการติดเชื้อโควิดมาก่อนอยู่ในช่วง 1-3 เดือน หรือทำการตรวจคัดกรองด้วย ATKทุก 7 วัน

และ 3) ด้านผู้รับบริการ (COVID Free Customer) ผู้รับบริการทุกคน มีการคัดกรองความเสี่ยงก่อนเข้าใช้บริการ โดยการตรวจวัดอุณหภูมิคัดกรองอาการเสี่ยง และประเมินตนเองผ่าน “ไทยเซฟไทย” หรือแอปพลิเคชั่นอื่นที่ทางราชการกำหนด

สำหรับกรณีใช้พื้นที่ปรับอากาศ ผู้รับบริการต้องมีหลักฐานการฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ หรือใบรับรองแสดงประวัติเคยติดเชื้อมาก่อนอยู่ในช่วง 1-3 เดือน หากไม่ได้รับวัคซีนหรือไม่มีประวัติการติดเชื้อ แนะนำให้มีผลการตรวจ ATK ระยะเวลาไม่เกิน 7 วัน และระหว่างการเยี่ยมชม ต้องปฏิบัติตามหลัก UP (Universal Prevention) และมาตรการ DMHTA อย่างเคร่งครัด โดยมีเจ้าหน้าที่กำกับติดตามการปฏิบัติตามมาตรการ เป็นการลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อโควิด-19 ในสถานที่ท่องเที่ยว และสร้างความปลอดภัยให้กับผู้ใช้บริการ พร้อมทั้งเป็นกระตุ้นการท่องเที่ยวให้กับจังหวัดขอนแก่นด้วย” อธิบดีกรมอนามัย กล่าว

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.