เริ่มแล้ว! “20 ปี ภาคีสร้างสุข : นวัตกรรมความสุขที่ยั่งยืน” วาระครบรอบ 20 ปี สสส.

เริ่มแล้ว! “20 ปี ภาคีสร้างสุข : นวัตกรรมความสุขที่ยั่งยืน” วาระครบรอบ 20 ปี สสส. ถอดบทเรียนสร้างวิถีชีวิตใหม่อยู่รวมกับโควิด-19-ฟื้นพลังสังคม ชูองค์กรต้นแบบจัดประชุมวิถีใหม่-ดีต่อสุขภาพ เข้มมาตรการป้องกันโควิด-19 โชว์นวัตกรรมแอคทีฟมีตติ้ง ยืนประชุม เพิ่มกิจกรรมทางกาย ลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกินอาหารว่าง ลุกขยับทุก 1 ชม.

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน ที่ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดงาน “20 ปี ภาคีสร้างสุข : นวัตกรรมความสุขที่ยั่งยืน” เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี ซึ่งวันครบรอบก่อตั้ง สสส. ตรงกับวันที่ 8 พฤศจิกายน ระหว่างวันที่ 8-10 พฤศจิกายน ในรูปแบบไฮบริดที่ผสมผสานการประชุมในสถานที่จริง และรูปแบบออนไลน์ สอดคล้องกับชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)

ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุน สสส. กล่าวว่า สสส. จัดงาน “20 ปี ภาคีสร้างสุข : นวัตกรรมความสุขที่ยั่งยืน” ในรูปแบบการจัดประชุมที่ดีต่อสุขภาพ (healthy meeting) ที่สอดคล้องกับชีวิตวิถีใหม่ (new normal) มีการจัดประชุมทั้งในสถานที่จริงที่จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมงาน มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างเข้มข้น ตั้งแต่การตรวจคัดกรองด้วย Antigen Test Kit (ATK) เว้นระยะห่าง ล้างมือ สวมหน้ากาก รวมถึงการจัดสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการมีกิจกรรมทางกายระหว่างวัน มีการจัดโต๊ะยืนประชุมสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม

ส่วนรูปแบบออนไลน์เป็นการเสวนาถอดบทเรียนการทำงานของ สสส. และภาคีเครือข่าย 4 ฟอรัม คือ การสร้างวิถีชีวิตสุขภาวะในยุคอยู่ร่วมกับโควิด-19 การฟื้นคืนพลังของสังคม ความเป็นธรรมทางสังคมและสุขภาพ และการปรับสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะ เพื่อระดมความคิดเห็นของภาคีเครือข่าย สสส. ในการทำงานเตรียมพร้อมและปรับตัวของระบบสุขภาพ ลดความเหลื่อมล้ำ ลดพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพ และการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดีของประชาชน โดยใช้ทั้งมาตรการทางกฎหมายและมาตรการสังคม รวมถึงสานพลังทุกหน่วยงานและทุกระดับ


ดร.สุปรีดา กล่าวต่อว่า การประชุมจะคำนึงถึงการจัดประชุมที่ดีต่อสุขภาพ โดยยึดหลัก 6 ข้อ คือ 1.จัดสภาพแวดล้อมปลอดภัยจากควันบุหรี่ 2.ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 3.การส่งเสริมกิจกรรมทางกาย และลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง 4.การจัดอาหารและเครื่องดื่มที่ดีต่อสุขภาพและส่งเสริมความปลอดภัยทางอาหาร 5.การส่งเสริมสุขภาพจิต และ 6.การประชุมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เมื่อจบการประชุมในแต่ละช่วง มีการพักเบรกให้ขยับร่างกาย เปิดวีดิทัศน์ยืดเหยียด จังหวะไทย จังหวะหัวใจ ช่วยยืดเส้นยืดสายและผ่อนคลายความตึงเครียด การจัดประชุมที่ดีต่อสุขภาพ ทำได้ไม่ยาก ทำแล้วดีต่องาน ดีต่อชีวิต เริ่มตั้งแต่การจัดปรับท่านั่งให้ถูกต้อง ควรลุกขึ้นมาขยับทุก 1 ชั่วโมง เลือกกินให้ถูกหลัก ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินอาหารว่าง เช่น เปลี่ยนจากเบเกอรีเป็นผลไม้หวานน้อย เน้นดื่มน้ำเปล่า หรือเครื่องดื่มหวานน้อย ไม่ดื่ม ไม่สูบ ความเครียด และความเมื่อยล้าก็จะลดน้อยลง


สำหรับการจัดกิจกรรมทั้งในสถานที่จริงและแบบออนไลน์จากทั่วประเทศมากกว่า 2,000 คน โดย สสส. หวังให้การประชุมนี้เป็นต้นแบบในการจัดประชุม ที่ผู้จัดงานประชุมอื่นสามารถใช้เป็นตัวอย่างในการจัดงานต่อไป ทั้งนี้ ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมสร้างสุขภาวะที่ดีด้วยกัน และติดตามรับชมผ่านทางเว็บไซต์ https://20th.thaihealth.or.th และ Facebook LIVE : ThaiHealth

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.